×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 37

Cumpenele Regelui Iezechia.

1 Şi când a auzit regele Iezechia cuvintele acestea, şi-a rupt veşmintele, s’a îmbrăcat cu sac şi a intrat în templul Domnului.

2 Şi a trimes pe Eliachim, cel de peste palatul său, şi pe Şebna secretarul şi pe cei mai bătrâni preoţi îmbrăcaţi în sac, la proorocul Isaia, fiul lui Amos,

3 Şi au zis către el: «Aşa grăieşte Iezechia: Ziua aceasta este zi de strâmtorare, de pedeapsă şi de oropsire, căci pruncii sunt gata să iasă din pântecele maicii lor, dar putere de născut nu mai au.

4 Poate că Domnul Dumnezeul tău auzi-va cuvintele lui Rabşache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, ca să facă de ocară pe Dumnezeul cel viu şi poate că îl va pedepsi pentru cuvintele pe care Domnul Dumnezeul tău le-a auzit; iar tu înalţă rugăciuni pentru rămăşiţa care se mai află!»

5 Şi au intrat dregătorii regelui Iezechia la proorocul Isaia,

6 Şi le-a zis Isaia: «Iată ce să răspundeţi stăpânului vostru: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: «Nu te teme de cuvintele pângăritoare pe care le-ai auzit din partea slujitorilor împăratului Asiriei.

7 Iată, voi pune în el această însuflare că, primind o veste, se va întoarce în ţara lui şi acolo îl voi prăvăli în ascuţişul săbiei.»

8 Şi s’a întors Rabşache şi a găsit pe împăratul Asiriei: prins cu împresurarea Libnei; căci aflase că a plecat din Lachiş.

9 Atunci împăratul Asiriei a primit vestea că Tirhaca, împăratul Etiopiei, pornise împotriva lui; şi iarăşi a trimis soli către Iezechia cu această solie:

10 «Aşa să ziceţi lui Iezechia, regele Iudei: Să nu te înşele Dumnezeul tău, în care nădăjdueşti, şi să crezi că nu va da Ierusalimul în mâna împăratului Asiriei.

11 Iată, tu însuţi ai auzit ceea ce au, făcut împăraţii Asiriei tuturor ţărilor şi cum le-au nimicit. Şi atunci cum vei putea să scapi tu singur?

12 Oare dumnezeii lor au mântuit popoarele pe care le-au nimicit părinţii mei: Gozanul, Haranul, Reţeful, pe fiii lui Eden din Telasar?

13 Unde este regele Hamatului, regele Arpadului, regele cetăţii Sefarvaim, al Henei şi al Ivei?»

14 Atunci Iezechia luă scrisoarea din mâna trimişilor şi o citi. Apoi el intră în templul Domnului şi o întinse desfăcută înaintea Domnului.

15 Şi s’a rugat Iezechia către Domnul, şi a zis:

16 «Doamne Savaot, Dumnezeul lui Israil, care stai pe heruvimi, numai tu singur eşti Dumnezeu al tuturor împăraţilor de pe pământ! Tu ai făcut cerul şi pământul!

17 Pleacă, Doamne, urechea ta şi deschide, Doamne, ochii tăi şi vezi şi ia aminte la cuvintele lui Sanherib, pe care le-a trimis ca să facă de batjocură pe Dumnezeul cel viu.

18 Cu adevărat, Doamne, împăraţii Asiriei au nimicit toate neamurile şi ţările lor;

19 Şi pe dumnezeii lor i-au ars în foc, dar ei nu sunt dumnezei, ci lucruri de mâini omeneşti: lemn şi piatră; pentru aceea ei i-au nimicit.

20 Ci acum, Doamne Dumnezeul nostru, mântueşte-ne din mâna lui, ca să ştie toate împărăţiile pământului că tu singur eşti Dumnezeu!»

21 Şi a trimis Isaia, fiul lui Amos, către Iezechia să-i spună: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil, căruia te-ai rugat în pricina cu Sanherib, împăratul Asiriei:

22 Iată hotărîrea pe care a rostit-o împotriva lui: «Te dispreţueşte şi îşi bate joc de tine fecioara, fiica Sionului; în dosul tău clatină din cap fiica Ierusalimului!

23 Pe cine ai ocărit şi ai hulit şi împotriva cui ai ridicat glasul tău şi ai semeţit ochii tăi? împotriva Sfântului lui Israil!

24 Prin slujitorii tăi hulit-ai pe Domnul şi ai zis:«Cu care multe urca-voi pe vârfurile munţilor, pe cele mai falnice piscuri ale Libanului! Tăia-voi cedrii cei falnici şi fruntea chiparoşilor şi voi ajunge pe cele mai înalte culmi şi în cel mai nepătruns desiş de codru,

25 Căci eu sunt cel ce am săpat fântâni şi am băut apă şi am zvântat sub paşii mei toate canalele Egiptului!»

26 Oare tu nu înţelegi că din vremi străvechi am pregătit aceasta, din veac de veac le-am hotârit şi acum le aduc la îndeplinire? Că tu, adică, era să pustieşti şi în ruină să prefaci cetăţile cele întărite;

27 Iar cei ce locuiau în ele, istoviţi de orice putere, să rămână spăimântaţi şi aiuriţi şi să fie ca iarba câmpului, ca pajiştea cea verde, ca iarba de pe acoperişuri şi ca un lan de grâu ars de soare mai nainte de a da în spic.

28 Ştiu când te scoli şi când te culci, toate faptele tale îmi sunt cunoscute.

29 Întărâtarea ta împotriva mea, trufia ta ajuns-au până la urechile mele. Pune-voi inelul meu în nasul tău şi frâul meu în gura ta şi te voi întoarce pe calea pe care ai venit!

30 Iar pentru tine, Iezechia, acesta va fi semnul: anul acesta să mâncaţi din otava ce creşte pe ogoare, anul cel de-al doilea din ceea ce creşte de la sine, iar în al treilea an sămănaţi, seceraţi, sădiţi vii şi mâncaţi din rodurile lor.

31 Şi rămăşiţa care va scăpa din neamul lui Iuda îşi va înfige rădăcini în jos şi va face rod în sus.

32 Căci din Ierusalim va ieşi o rămăşiţă şi din muntele Sionului cei scăpaţi cu viaţă. Râvna Domnului Savaot va face aceasta.

33 Pentru aceasta, aşa zice Domnul către împăratul Asiriei: Nu va intra în această cetate şi nu va arunca nici o săgeată. Nu va porni împotriva ei cu scut şi nu va înconjura-o cu valuri de pământ.

34 Pe calea pe care a venit se va întoarce şi nu va intra în cetatea aceasta», – zice Domnul.

35 «Apăra-voi cetatea aceasta şi o voi mântui pentru mine şi pentru David sluga mea!»

36 Şi a pornit îngerul Domnului şi a bătut oastea Asiriei: o sută optzeci şi cinci de mii de ostaşi; iar dimineaţa la sculare, toţi erau morţi, polog.

37 Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, a ridicat tabăra şi a plecat şi s’a oprit la Ninive.

38 Şi pe când el se închina în templul lui Nisroc, dumnezeul său, Adramelec şi Şareţer, feciorii săi, l-au ucis cu sabia şi ei au fugit în ţinutul Ararat. Iar Asar-hadon, fiul lui, a domnit după el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.