×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 33

Zdrobirea Asirienilor şi despresurarea Ierusalimului.

1 Vai ţie, pustiitorule care n’ai fost pustiit, prădătorule care n’ai fost încă prădat! Când vei sfârşi de pustiit, vei fi pustiit, când vei sfârşi de prădat, prădat vei fi şi tu.

2 Doamne, milueşte-ne, căci întru tine nădăjduim, fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă şi mântuirea noastră în timp de strâmtorare!

3 La glasul tunetului tău, neamurile fug; când tu te scoli, popoarele se risipesc.

4 Iară prada voastră va fi zvântată cum zvântează lăcustele şi peste ea vor năvăli cum năvălesc cărăbuşii.

5 Măreţ este Domnul! El sălăşlueşte în ceruri; el umple Sionul cu judecată şi cu dreptate.

6 Atunci veni-vor peste tine zile statornice, belşug de bună pace, de înţelepciune şi de cunoştinţă, şi frica de Dumnezeu fi-va comoara ta.

7 Iată că locuitorii lui Ariel strigă pe uliţe, crainicii păcii plâng cu amar.

8 Drumurile sunt pustii, nici un trecător pe cale, fiindcă el a stricat legământul, dispreţueşte martorii şi nu mai ţine seamă de nimeni.

9 Ţara e jalnică şi veştedă; Libanul tânjeşte şi se ofileşte. Şaron ul ajuns-a uscat ca un pustiu; Basanul şi Carmelul îşi scutură frunzişul.

10 «Acum mă voi scula», – zice Domnul, – acum mă voi proslăvi, acum mă voi înălţa!

11 Zămislit-aţi fân şi aţi născut paie, şi însăşi suflarea voastră este foc care vă va mistui.

12 Popoarele arde-vor ca în cuptoare de var, ca spinii tăiaţi care se mistue în foc!

13 Voi cei de departe, auziţi ce am făcut, şi voi cei de aproape, cunoaşteţi atotputernicia mea!»

14 Păcătoşii vor tremura atunci în Sion şi pe cei fără de lege fiorul îi va cuprinde: «Care din noi poate să îndure focul nimicitor? Care din noi poate să stea lângă jarul cel nestins?»

15 Numai omul cel drept în calea sa şi cel ce grăieşte cuvinte de cinste, care dispreţueşte câştigul cel nedrept, cel ce-şi fereşte mâinile ca să nu primească mită şi care-şi astupă urechile când aude de fărădelegi şi îşi pune văl pe ochi, ca să nu mai vadă răul,

16 Acela va locui pe creste muntoase, şi stâncile cele tari vor fi cetatea lui; pâine va avea la îndemână şi apa nu-i va lipsi.

17 Ochii tăi vor privi pe împărat, în toată frumuseţea lui, şi o ţară larg întinsă vor vedea;

18 Inima ta îşi va aduce aminte de aceste vremuri de groază: «Unde este logofătul, unde este vistiernicul, unde este cel ce preţăluia odoarele scumpe?»

19 Acest popor obraznic nu-l vei mai vedea, acest neam cu grai încâlcit, pe care nu poţi să-l înţelegi, care bolboroseşte o limbă de nepătruns;

20 În schimb, vei vedea Sionul, cetatea praznicelor noastre; ochii tăi vor privi Ierusalimul, loc tihnit, cort bine statornicit, ai cărui ţăruşi nu se mai pot scoate şi ale cărui frânghii nu se mai pot rumpe.

21 Ci Domnul este între noi, aici, cu toată măreţia sa, ca şi cum noi am sta în loc înconjurat cu fluvii largi ca Nilul, pe care nu trece nici un caic cu vâsle, pe care nu se avântă nici o corabie crăiască.

22 Domnul este judecătorul nostru, Domnul este căpetenia noastră, Domnul este împăratul nostru, el ne va mântui!

23 Frânghiile tale s’au slăbit şi ele nu mai sprijină catargul, nici nu ţin neclintit steagul. Atunci se va împărţi o mare pradă şi şchiopii vor avea parte de jaf.

24 Nimeni dintre locuitori Sionului nu va mai zice: «Sunt bolnav!» Şi poporului care-l locueşte ierta-i-se-vor păcatele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.