×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 11

Omul drept izbuteşte în viaţă, cel păcătos primeşte plata păcatului lui.

1 Cântarul nedrept este urgisit de Domnul, pe când cumpăna dreaptă este plăcerea lui.

2 Dacă vine mândria, după ea şi ocara, înţelepciunea este partea celor smeriţi.

3 Viaţa fără prihană este călăuza celor drepţi, iar strâmbătatea călăuza celor vicleni.

4 La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei, ci numai dreptatea mântueşte de moarte.

5 Dreptatea netezeşte calea celui fără prihană, iar cel fără de lege cade din pricina fărădelegii lui.

6 Dreptatea mântueşte pe cei cinstiţi, iar cei necredincioşi sunt prinşi în lăcomia lor.

7 La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos piere nădejdea.

8 Dreptul scapă din strâmtorare, iar păcătosul cade în locul lui.

9 Gura făptuitorului de rele pierde pe aproapele său, iar prin ştiinţa celor drepţi este mântuit.

10 De fericirea celor drepţi se bucură cetatea, iar când pier cei păcătoşi, ea tresaltă de bucurie.

11 Prin binecuvântarea oamenilor drepţi, o cetate se înalţă, iar prin gura celor păcătoşi se dărâmă.

12 Cel ce urgiseşte pe aproapele său e nebun, iar omul cu minte tace.

13 Bârfitorul descopere tainele, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.

14 Fără cârmuire, un popor cade, însă mântuirea lui stă în mulţimea sfetnicilor.

15 Celui ce se pune chezaş pentru un strein, i se întâmplă rău, pe când cei ce nu se pun chezaşi stau la adăpost.

16 O femeie cu purtare bună este cinstită; femeia care urăşte cinstea este o ruşine. Leneşii nu agonisesc avere, ci numai cei silitori o agonisesc.

17 Omul milostiv îşi face bine luişi, pe când cel cu inima împietrită îşi chinueşte trupul său.

18 Cel ce săvârşeşte fărădelegea dobândeşte câştig înşelător, iar cel ce samănă dreptatea dobândeşte răsplată adevărată.

19 Stăruinţa în dreptate duce la viaţă, iar sârguinţa după rău duce la moarte.

20 Grozăvie sunt pentru Domnul cei cu inimă vicleană, iar cei ce vieţuesc fără prihană sunt plăcerea lui.

21 De bună seamă, păcătosul nu rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepţi are parte de mântuire.

22 Ca un inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără de minte.

23 Năzuinţa celor drepţi este fericirea, iar nădejdea celor păcătoşi este mânia lui Dumnezeu.

24 Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte.

25 Cel ce binecuvântează este îndestulat, iar cel ce blestemă este blestemat.

26 Cel ce ţine grâul este blestemat de norod, iar binecuvântarea se revarsă peste capul celui care îl vinde.

27 Cel ce se sârgueşte după bine caută bunăvrerea Domnului, iar cel ce caută răul dă peste el.

28 Cel ce-şi pune nădejdea în bogăţia lui se veştejeşte, iar cei drepţi ca frunzişul odrăslesc.

29 Cine îşi tulbură casa lui are parte de vânt, iar cel nebun ajunge sluga celui înţelept.

30 Rodul dreptăţii este un pom al vieţii, iar silnicia nimiceşte viaţa.

31 Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu atât mai vârtos cel nelegiuit şi păcătos!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.