×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 10

Sfaturi pentru buna purtare.

1 Proverbele lui Solomon. Fiul înţelept face bucuria tatălui său, iar fiul nebun este supărarea maicii sale.

2 Nu sunt de nici un folos comorile agonisite pe nedrept, ci numai dreptatea scapă de moarte.

3 Domnul nu lasă să se chinuiască de foame sufletul celui drept, însă el respinge lăcomia celor fără de lege.

4 Mâna leneşilor pricinuieşte sărăcie, iar mâna celor înţelepţi aduce bogăţie.

5 Feciorul cuminte adună bucate în timpul verii, iar cel dezmetic doarme în vremea secerişului,

6 Binecuvântarea Domnului sălăşlueşte pe capul celui drept, iar ocara acopere faţa celor fără de lege.

7 Numele celui drept este binecuvântat, iar numele celor fără de lege este blestem.

8 Omul înţelept primeşte sfaturile, iar cel nebun grăieşte vorbe spre pieirea lui.

9 Cel ce trăieşte viaţa întru neprihănire merge pe cale sigură, iar cel ce umblă pe căi lăturalnice nimereşte rău.

10 Cel ce clipeşte din ochi este pricină de supărare, iar cel care ceartă cu inimă bună aşează pacea.

11 Gura celui drept este izvor de viaţă, iar gura celor fără de lege izvor de silnicie.

12 Ura aţâţă sfadă, iar dragostea acopere toate cusururile.

13 Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, băţul, dimpotrivă, pe spinarea celui lipsit de minte.

14 Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui nechibzuit este nenorocire care e gata să vină.

15 Avuţia este cetatea celui bogat, iar sărăcia este pieire pentru cei sărmani.

16 Agonisita celui drept este spre viaţă, iar câştigul celui fără de lege spre moarte.

17 Cel ce ţine seama de poveţe merge pe calea vieţii, iar cel ce dispreţuieşte certarea umblă pe o cale rătăcită.

18 Cel ce ascunde într’însul ura este mincinos; cel ce împroaşcă defăimarea e nebun.

19 Cel ce vorbeşte mult nu este scutit de păcat, iar cel ce-şi cruţă buzele lui este om înţelept.

20 Limba omului drept este argint curat, inima celor fără de lege preţueşte puţin.

21 Buzele celui drept călăuzesc pe mulţi, iar cei nebuni din pricina nepriceperii pier.

22 Binecuvântarea Domnului aduce bogăţie, pe când truda zadarnică nu aduce spor.

23 Nebunul simte plăcere când săvârşeşte răul, iar cel înţelept când se îndeletniceşte cu înţelepciunea.

24 Cel nelegiuit de ceea ce se teme are parte, iar cererea celor drepţi, Domnul o împlineşte.

25 După ce vijelia trece, cel fără de lege nu mai este, însă dreptul are temelii deapururi.

26 Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este omul leneş pentru cei ce-l pun la muncă.

27 Frica de Dumnezeu sporeşte zilele omului, iar anii celor fără de lege se micşorează.

28 Nădejdea celor drepţi pricinueşte bucurie, iar nădejdea celor păcătoşi duce la pieire.

29 Domnul este cetate întărită pentru cel ce vieţuieşte fără prihană, iar pentru cei ce făptuesc fărădelegea este prăbuşire.

30 Omul drept stă neclintit în veac, iar cei păcătoşi nu dăinuesc pe pământ.

31 Gura celui drept rodeşte înţelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare.

32 Buzele celui drept se pricep la vorbe plăcute, iar gura celui rău la strâmbătate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.