×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 6

Dumnezeu întăreşte către Moise făgăduinţele sale de altădată. Urmaşii lui Ruben Simeon şi Levi.

1 Şi Domnul i-a răspuns lui Moise: «Acum vei vedea ce-i voi face eu lui Faraon, căci silit de mână puternică le va da drumul şi strâns cu mână tare chiar îi va izgoni din ţara sa!»

2 Apoi a rostit către Moise şi a zis: «Eu sunt Domnul!

3 Dumnezeul Cel Atotputernic care m’am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, iar cu numele meu de Domnul, lor nu m’am descoperit.

4 Şi am încheiat legământul meu cu ei, ca să le dau lor Canaanul, ţara pribegiei lor, în care ei au petrecut vremelnic.

5 De asemenea am auzit şi tânguirea fiilor lui Israil, pe care Egiptenii îi ţin în sabie, şi mi-am adus aminte de legământul meu.

6 Drept aceea spune fiilor lui Israil: «Eu sunt Domnul şi vă voi scoate pe voi din împilarea Egiptenilor şi vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi mântui pe voi cu braţ înalt şi cu mari arătări ale dreptăţii mele.

7 Şi vă voi lua pe voi ca popor al meu şi eu vă voi fi Dumnezeu şi veţi cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, izbăvitorul vostru de sub împilarea Egiptenilor.

8 Apoi vă voi duce pe voi în pământul acela pentru care am ridicat mâna mea cu jurământ că-l voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob şi-l voi da vouă ca moştenire, căci eu sunt Domnul!»

9 Când Moise a spus acestea fiilor lui Israil, ei n’au dat ascultare lui Moise din pricina desnădejdii şi a crâncenei lor robii.

10 Şi iarăşi a vorbit Domnul cu Moise şi i-a poruncit:

11 «Du-te şi spune lui Faraon, împăratul Egiptului, să slobozească din ţară pe fiii lui Israil.»

12 Atunci Moise a răspuns în faţa Domnului şi a zis: «Dacă nici măcar fiii lui Israil n’au vrut să mă audă, cum îmi va da ascultare Faraon? Şi apoi, eu sunt gângav la vorbă.»

13 Însă Domnul a grăit cu Moise şi cu Aaron şi le-a poruncit să se ducă la fiii lui Israil şi la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată pe fiii lui Israil din Egipt.

14 Iată care sunt capii familiilor lor: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israil: Enoh, Palu, Heţion şi Cârmi. Acestea sunt neamurile lui Ruben.

15 Şi fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul canaanencei. Acestea sunt neamurile lui Simeon.

16 Iată şi numele fiilor lui Levi după naşterile lor: Gherşon, Cahat şi Merari; iar vârsta lui Levi a fost o sută şi treizeci şi şapte de ani.

17 Fiii lui Gherşon au fost: Libni şi Şimoi.

18 Iar fiii lui Cahat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel. Şi vârsta lui Cahat a fost o sută şi treizeci şi trei de ani.

19 Fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi. Acestea sunt neamurile lui Levi după naşterile lor.

20 Iar Amram a luat de soţie pe Iochebed, mătuşa sa, şi ea i-a născut lui pe Aaron şi pe Moise. Şi vârsta lui Amram a fost o sută treizeci şi şapte de ani.

21 Iar fiii lui Iţhar au fost: Core, Nefeg şi Zicri.

22 Iar fiii lui Uziel au fost: Misail, Elţafan şi Sitri.

23 Iar Aaron şi-a luat de soţie pe Elisabeta, fiica lui Aminadab, soia lui Naason, şi ea i-a născut lui pe Nadab, pe Abiu, pe Eleazar şi pe Itamar.

24 Şi fiii lui Core au fost: Asir, Elcana şi Ebiasaf. Acestea sunt neamurile Coreiţilor.

25 Şi Eleazar, fiul lui Aaron, şi-a luat de femeie pe una din fiicele lui Putiel şi ea i-a născut lui pe Fineas. Aceştia sunt capii familiilor Leviţilor după neamurile lor.

26 Aşa dar aceştia sunt Aaron şi Moise, cărora le-a zis Domnul: «Scoateţi oştirile fiilor lui Israil din Egipt!»

27 Şi ei sunt care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată pe fiii lui Israil din Egipt; aceştia sunt Moise şi Aaron.

28 Deci în ziua când a vorbit Domnul cu Moise, în ţara Egiptului,

29 Zis-a lui Moise Domnul: «Eu sunt Domnul! Grăieşte lui Faraon, împăratul Egiptului, toate cele ce eu voi rosti către tine!»

30 Atunci a zis Moise înaintea Domnului: «Iată eu sunt un om trudnic la vorbă, deci cum va sta cu mine de vorbă Faraon?»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.