×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 78

Bunătăţile revărsate de Dumnezeu asupra lui Israil, dela ieşirea din Egipt şi până la statornicirea în pământul făgăduinţei.

1 Un cuvânt de învăţătură al lui Asaf. – Ascultă, poporul meu, învăţătura mea, pleacă urechea la graiurile gurii mele!

2 Deschide-voi gura mea în pilde, grăi-voi tainele zilelor de demult.

3 Ceea ce am auzit şi ţinem minte ceea ce părinţii noştri ne-au povestit,

4 Nu vom tăinui faţă de feciorii lor; ci vom spune neamului ce va să să fie, slava Domnului, puterea lui şi minunile pe care le-a făcut.

5 El a statornicit o mărturie în Iacob şi a pus o pravilă în Israil, poruncind părinţilor noştri s’o dea spre învăţătură fiilor lor,

6 Astfel ca neamul urmaşilor s’o cunoască, iar copiii care se vor naşte şi se vor ridica s’o povestească, la rândul lor odraslelor lor,

7 Ca să-şi pună nădejdea în Dumnezeu şi să nu uite faptele lui cele mari şi să păzească poruncile lui,

8 Şi să nu fie ca părinţii lor neam cerbicos şi răzvrătit, neam cu inimă nestatornică, al cărui duh era necredincios lui Dumnezeu.

9 – Feciorii lui Efraim, purtători de arcuri, întoarseră spatele în ziua de război. –

10 Ei nu păziră legământul cu Dumnezeu şi nu voiră să umble în legea lui;

11 Ci ei uitară săvârşirile lui şi minunile pe care le văzuseră:

12 Sub ochii părinţilor lor, Domnul a făcut minuni în ţara Egiptului, în câmpia Ţoanului;

13 El a despărţit marea în două şi i-a lăsat să treacă şi a ridicat apele ca un zid;

14 Ei i-a purtat ziua în umbra nourului, iar toată noaptea la lumina stâlpului de foc;

15 El a despicat stâncile în pustie şi i-a adăpat din belşug, cu apele izvorîte din adânc.

16 Din stâncă a făcut să ţâşnească râuri şi apa a curs în şuvoaie.

17 Dar ei păcătuiră mai departe faţă de el şi se răzvrătiră în pustie împotriva Celui Prea înalt;

18 Apoi ei ispitiră pe Dumnezeu, în inimile lor, cerându-i o hrană după pofta sufletului lor;

19 Şi cârtiră împotriva lui Dumnezeu zicând: «Ar putea oare Dumnezeu să întindă o masă în pustie?»

20 – Iată el a izbit stânca şi au izbucnit ape şi s’au pornit şuvoaie. – «N’ar putea el, oare, să dea pâine, ba chiar şi carne poporului său?»

21 Atunci, auzind Domnul s’a mâniat foarte şi focul s’a aprins împotriva lui Iacob şi văpaia mâniei sale s’a revărsat peste Israil.

22 Căci n’au crezut în Dumnezeu şi n’au pus temei în ajutorul lui.

23 El porunci norilor de sus şi deschise porţile cerului,

24 Şi peste ei lăsă să plouă mana spre mâncare şi astfel le dădu pâine cerească.

25 Toţi mâncară hrană îngerească; merinde de drum el le trimise ca să-i sature.

26 El stârni în ceruri vântul de la răsărit şi cu puterea sa deslănţui vântul de la miază-zi.

27 Şi lăsă să plouă peste ei carne ca pulberea şi păsări înaripate ca nisipul mării,

28 Şi le-a lăsat să cază în mijlocul taberii, de jur-împrejurul locuinţelor lor,

29 Şi au mâncat şi s’au săturat cu prisosinţă şi aşa dorinţa lor fu împlinită.

30 Dar nu-şi potoliră bine pofta – căci mâncarea era încă în gura lor –

31 Când mânia lui Dumnezeu se porni împotriva lor şi omorî pe cei mai trupeşi dintre ei şi doborî la pământ pe tinerii din Israil.

32 Cu toate acestea ei stăruiră în păcatele lor şi nu crezură în minunile Domnului.

33 Atunci el risipi ca o suflare zilele lor şi puse capăt anilor lor printr’o moarte groaznică.

34 Iar când ucidea dintre ei, ei începeau să-l caute şi iarăşi să umble după Dumnezeu,

35 Şi-şi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor şi Dumnezeul cel Prea înalt Mântuitorul lor.

36 Însă ei îl înşelau cu gura lor şi-l minţeau cu limba lor,

37 De vreme ce inima lor, pentru el, n’avea statornicie şi ei nu erau credincioşi legământului făcut cu el.

38 Dar el e milostiv, el iartă păcatele şi nu nimiceşte; de multe ori el pune stavilă mâniei sale şi nu lasă slobodă toată iuţimea sa:

39 El îşi aduce aminte că ei nu sunt decât trup, duh care trece şi nu se mai întoarce.

40 De câte ori s’au răzvrătit împotrivă-i în pustie şi l-au întărâtat în deşertele locuri!

41 Şi iarăşi ispitiră pe Dumnezeu şi jigniră pe Sfântul lui Israil.

42 Nu-şi aduseră deloc aminte de mâna lui, de ziua în care i-a fost mântuit de vrăjmaşi,

43 Atunci când făcea în Egipt minuni şi fapte înfricoşate în câmpia Ţoanului.

44 El a schimbat în sânge fluviile lor şi pâraiele lor ca să nu mai poată bea din ele;

45 El le-a trimis tăuni ca să-i mănânce şi broaşte ca să-i prăpădească;

46 El a dat holdele lor pradă cărăbuşilor şi agonisita muncii lor lăcustelor;

47 El a bătut viile lor cu piatră şi sicomorii lor cu măzăriche.

48 El a pus în bătaia grindinei vitele lor şi înaintea fulgerului turmele lor;

49 El a dezlănţuit împotriva lor arşiţa mâniei sale, necazul, iuţimea şi strâmtorarea, o oaste întreagă de îngeri nimicitori!

50 El a lăsat cale slobodă mâniei sale, nu i-a cruţat de moarte şi viaţa lor a hărăzit-o ciumei.

51 El a ucis pe cei întâi născuţi din Egipt, pârga bărbăţiei, din corturile lui Ham.

52 El a scos poporul său din Egipt ca pe oi şi l-a purtat în pustie ca pe o turmă,

53 Şi i-a îndrumat în bună pază, fără ca ei să se teamă de ceva, iar pe vrăjmaşii lor i-au acoperit apele mării.

54 Şi i-a adus în hotarul sfântului său ţinut, până la muntele agonisit de dreapta sa.

55 El a gonit de dinaintea lor alte neamuri şi moştenirea acelora le-a împărţit-o cu funia, şi în corturile lor el a sălăşluit seminţiile lui Israil.

56 Ci ei îl ispitiră din nou şi se răzvrătiră împotriva Dumnezeului Celui Prea înalt şi nu păziră orânduielile lui.

57 Ei se depărtară şi rupseră legământul ca şi părinţii lor şi se întoarseră ca un arc ce alunecă în mână.

58 Ei îl aţâţară cu închinăciunea lor pe culmi înalte, şi cu idolii lor aprinseră zulia lui.

59 Atunci Dumnezeu prinse de veste şi se mânie foarte şi se scârbi de Israil.

60 El năpusti locaşul său din Şilo, cortul în care se sălăşluise printre oameni,

61 El lăsă robită puterea sa şi slava sa să cază în mâinile vrăjmaşilor,

62 El lăsă sub sabie poporul său şi se îndârji împotriva moştenirii sale.

63 Pe flăcăii lui îi mistui focul, iar fecioarele lui nu fură desmierdate cu cântări de nuntă.

64 Preoţii lui căzură în ascuţişul săbiei şi văduvele lor nu-i jeliră.

65 Atunci Domnul se deşteptă ca unul care dormise, ca un viteaz biruit de vin,

66 Şi lovi în spate pe protivnicii săi şi-i făcu de ruşine în veac de veac.

67 El lepădă cortul lui Iosif şi seminţia lui Efraim n’o alese,

68 Ci alese neamul lui Iuda, muntele Sionului care-i este drag,

69 Unde clădi, la fel cu înaltele palate, templul său, veşnic ca şi pământul întemeiat pe veci,

70 Şi alese pe David, sluga sa, pe care l-a luat de la turmele oilor,

71 De lângă oile fătate l-a adus, ca să păstorească peste Iacob, poporul său, şi peste Israil, moştenirea sa.

72 Şi el i-a păstorit cu o inimă fără de prihană şi i-a cârmuit cu mâini prea înţelepte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.