×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 119

Lauda legii Domnului.

1 Fericiţi cei fără prihană în calea vieţii lor şi care umblă în legea Domnului.

2 Fericiţi cei ce păzesc descoperirile lui şi din toată inima le caută,

3 Şi care nu lucrează fărădelegea, ci se poartă după aşezările lui.

4 Tu ai poruncit ca să păzim cu străşnicie rânduielile tale.

5 O, de-aş fi statornic în căile mele, ca să pot să păzesc pravilele tale!

6 Atunci nu mă voi ruşina privind cu luare aminte la toate poruncile tale.

7 Lăuda-te-voi întru nefăţăria inimii mele, când voi învăţa hotărîrile dreptăţii tale.

8 Rânduielile tale le voi păzi: nu mă părăsi de istov!

9 Cum va putea cel tânăr să ducă o viaţă neprihănită, dacă nu va păzi cuvintele tale?

10 Din toată inima mea te caut, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale!

11 Ascuns-am în inima mea zisele tale, ca să nu păcătuesc împotriva ta.

12 Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările tale!

13 Cu buzele mele, eu vestesc toate statoririle gurii tale.

14 Mergând pe calea descoperirilor tale, mă bucur mai mult decât de orice bogăţie.

15 Cugeta-voi la orânduirile tale, şi voi privi cu luare aminte la cărările tale.

16 Întru pravilele tale mă voi desfăta şi spusele tale nu le voi uita.

17 Răsplăteşte robului tău, ca să fiu viu şi să păzesc cuvintele tale!

18 Deschide ochii mei, ca să privesc cu luare aminte minunile legii tale!

19 Strein sunt eu pe pământ, nu ascunde de mine poruncile tale!

20 Măcinat este sufletul meu în toată vremea de dorirea hotărîrilor tale.

21 Tu cerţi pe cei trufaşi şi blestemaţi care rătăcesc de la poruncile tale.

22 Ia de la mine ocara şi defăimarea, că eu păzesc descoperirile tale.

23 În zadar cei mari vor ţine sfat şi vor urzi viclenii împotrivă-mi, căci robul tău va căuta necontenit cu mintea la hotărîrile tale.

24 Cu adevărat descoperirile tale sunt bucuria mea şi sunt sfetnicii mei.

25 Sufletul meu este răsturnat în pulbere, viază-mă după cuvântul tău!

26 Mărturisitu-ţi-am căile mele şi tu mi-ai răspuns; învaţă-mă poruncile tale!

27 Calea îndreptărilor tale fă-mă să o înţeleg şi voi cugeta asupra minunilor tale.

28 Sufletul meu lăcrămează de întristare, îndreptează-mă după cuvântul tău.

29 Depărtează de la mine calea minciunii şi mă milueşte cu învăţătura ta.

30 Ales-am calea adevărului şi hotărîrile tale le-am pus înaintea mea.

31 Cred neîncetat descoperirile tale, Doamne, să nu mă ruşinezi!

32 Alerga-voi pe calea poruncilor tale, căci tu dai avânt inimii mele.

33 Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor tale şi eu o voi urma.

34 Înţelepţeşte-mă, ca să iau aminte la legea ta şi s’o păzesc din toată inima.

35 Du-mă pe cărarea poruncilor tale, căci întru ele stă plăcerea mea.

36 Pleacă inima mea spre descoperirile tale şi nu spre câştigul nelegiuit.

37 Întoarce ochii mei de la priveliştea celor deşarte şi mă viază după cuvântul tău.

38 Împlineşte faţă de robul tău făgăduinţa celor ce se tem de tine.

39 Depărtează de la mine ocara de care mă tem, căci bune sunt învăţămintele tale.

40 Iată, eu doresc îndreptările tale, întru dreptatea ta fă-mă viu.

41 Reverse-se, o, Doamne, asupra mea îndurările tale, mântuirea ta, după făgăduinţa ta,

42 Ca să pot să răspund celui ce mă defaimă, căci eu mă nădăjduesc în cuvântul tău!

43 Nu lua cu totul din gura mea cuvântul adevărului, căci nădăjduesc în judecăţile tale;

44 Şi aşa păzi-voi pururea legea ta, în veac şi în veac.

45 Slobod voiesc să umblu în viaţă, căci eu am pus la inimă aşezămintele tale.

46 Vesti-voi descoperirile tale înaintea împăraţilor şi nu mă voi ruşina.

47 Veseli-mă-voi de poruncile tale pe care le iubesc.

48 Ridica-voi mâinile mele către poruncile tale, la care ţin cu putere şi voi cugeta neîncetat la rânduirile tale.

49 Adu-ţi aminte de cuvântul dat robului tău, căci tu ai deşteptat nădejdea în mine!

50 Aceasta este mângâierea mea întru restriştea mea, că m’ai viat după cuvântul tău.

51 Cei semeţi mă batjocoresc grozav, dar eu nu mă depărtez de la legea ta.

52 Îmi aduc aminte de hotărîrile tale cele din veac, Doamne, şi mă mângâi cu ele.

53 Crâncenă turbare mă cuprinde, din pricina celor păcătoşi care se leapădă de legea ta.

54 Orânduirile tale sunt prilej de cântare pentru mine, în casa unde sălăşluesc vremelnic.

55 Chiar noaptea îmi aduc aminte de numele tău, Doamne, şi păzesc legea ta.

56 Aceasta este datoria mea: să păzesc îndreptările tale.

57 Partea mea, Doamne, – am zis eu, – este: să păzesc învăţăturile tale.

58 Căutat-am, din toată inima mea, să îmbunez faţa ta. Milueşte-mă după cuvântul tău!

59 Cuget iar şi iar la căile mele şi spre descoperirile tale îndreptez paşii mei.

60 Mă zoresc şi nu zăbovesc, ca să păzesc poruncile tale.

61 Cu toate că laţurile celor nelegiuiţi mă împresoară, eu n’am uitat de legea ta.

62 În miez de noapte eu mă scol, ca să te laud pentru hotărîrile tale cele drepte.

63 Părtaş sunt tuturor celor ce se tem de tine şi păzesc îndreptările tale.

64 De mila ta, Doamne, plin este pământul: învaţă-mă înţelepţirile tale!

65 Dăruit-ai cele bune, Doamne, slugii tale, după cuvântul tău.

66 Buna pricepere şi cunoştinţa învaţă-mă, căci în poruncile tale pus-am credinţa mea.

67 Pe când nu ştiam de nenorocire, umblam pe căi rătăcite, dar acum păstrez învăţăturile tale.

68 Tu eşti bun şi dătător de bunătăţi: învaţă-mă pravilele tale!

69 Cei trufaşi scornit-au minciuni împotriva mea, dar eu păzesc din toată inima rânduielile tale.

70 Inima lor este nesimţitoare ca osânza, ci eu mă bucur de legea ta.

71 Bine mi-a prins mie restriştea mea, căci am învăţat aşezămintele tale.

72 Învăţătura gurii tale este mai de preţ pentru mine, decât mii de sicli de aur şi de argint.

73 Mâinile tale m’au făcut şi m’au zidit, înţelepţeşte-mă ca să învăţ poruncile tale.

74 Cei ce se tem de tine mă vor vedea şi se vor bucura, căci mi-am pus nădejdea în cuvântul tău.

75 Ştiu, Doamne, că hotărîrile tale drepte sunt şi că după dreptate m’ai smerit.

76 Fie îndurarea ta mângâierea mea, după cum te-ai făgăduit robului tău!

77 Milele tale să se reverse peste mine, ca să fiu viu, căci legea ta este desfătarea mea.

78 Să se ruşineze cei mândri, fiindcă m’au apăsat fără pricină. Ci eu cuget pururea la înţelepţirile tale.

79 Să se întoarcă spre mine cei ce te cinstesc pe tine şi cei ce cunosc descoperirile tale.

80 Inima mea să se supună pururea îndreptărilor tale, ca să nu mă ruşinez!

81 Sufletul meu tânjeşte după mântuirea ta; eu mă bizuesc în cuvintele tale.

82 Ochii mei se sfârşesc după făgăduinţele tale şi mă întreb: când mă vei mângâia?

83 Ajuns-am ca un burduf atârnat la fum; dar eu nu uit îndreptările tale.

84 Câte mai sunt zilele robului tău? Când îmi vei face dreptate împotriva celor ce mă prigonesc?

85 Cei trufaşi săpat-au gropi în calea mea, ei care nu trăiesc după legea ta.

86 Toate poruncile tale sunt adevărate; ei mă prigonesc pe nedrept. Vino într’ajutorul meu!

87 Puţin a lipsit ca să nu mă şteargă de pe pământ, dar eu nu m’am lepădat de pravilele tale.

88 După mila ta ţine-mă cu viaţă, ca să păzesc descoperirile gurii tale.

89 Cuvântul tău, Doamne, veşnic este, neclintit ca şi cerurile.

90 Credincioşia ta ţine în neam de neam; tu ai întemeiat-o şi stă neschimbată ca şi pământul.

91 După dreptarul tău, făpturile tale sunt şi astăzi în fiinţă, şi tot ce este pe tine te slujeşte.

92 Dacă legea ta n’ar fi fost îndeletnicirea mea, aş fi pierit întru ticăloşia mea.

93 În veac nu voi uita învăţăturile tale, căci întru ele tu mă faci să trăiesc.

94 Al tău sunt eu, izbăveşte-mă, căci îndreptările tale, eu le caut.

95 Deşi nelegiuiţii mă pândesc ca să mă piardă, eu sunt luător aminte la descoperirile tale.

96 La orice desăvârşire văzut-am hotar, legea ta singură e fără de hotar.

97 Cât mi-este de dragă legea ta! Toată ziua ea umple gândirea mea.

98 Porunca ta mă face mai înţelept decât vrăjmaşii mei, fiindcă ea pururea este cu mine.

99 Sunt mai iscusit decât învăţătorii mei, căci gândul meu e veşnic la descoperirile tale.

100 Întrec în înţelepciune pe cei bătrâni, căci păstrez statornicirile tale.

101 Păzesc piciorul meu de orice cale rea, ca să ţin cu sfinţenie cuvântul tău.

102 Nu mă depărtez de la rânduielile tale, căci tu eşti cel ce îmi dai învăţătură.

103 Cât de dulci pentru cerul gurii mele sunt poruncile tale! Mai dulci decât mierea pentru gura mea.

104 Numai prin poruncile tale sunt înţelept, pentru aceea urăsc orice cale mincinoasă.

105 Cuvântul tău este făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele.

106 Juratu-m’am, şi voi ţine cuvântul, ca să păzesc dreptele tale hotărîri.

107 Sunt în mare restrişte: Doamne, fă-mă viu după cuvântul tău!

108 Fie-ţi bine primit prinosul gurii mele, Doamne, şi mă învaţă înţelepţirile tale.

109 Viaţa mea este primejduită la tot pasul, dar eu nu uit de legea ta.

110 Cei păcătoşi îmi întind curse, dar eu nu mă răzleţesc la îndreptările tale.

111 Descoperirile tale sunt moştenirea mea de totdeauna, căci ele fac bucuria inimii mele.

112 Plec inima mea spre plinirea poruncilor tale, în veac şi în veac.

113 Urăsc pe oamenii cu inima şovăelnică, dar legea ta îmi este dragă.

114 Tu eşti acoperământul şi pavăza mea, în cuvântul tău mă bizuesc.

115 Depărtaţi-vă de la mine, voi păcătoşilor, căci vreau să păzesc poruncile Dumnezeului meu!

116 Sprijineşte-mă după făgăduinţa ta, ca să fiu viu, şi nu mă ruşina întru nădejdea mea!

117 Ajută-mă ca să mă mântuesc şi eu pururea mă voi bucura de legea ta!

118 Tu lepezi pe toţi cei ce se abat de la legile tale, căci gândurile lor sunt numai minciună.

119 Drept zgură socoteşti pe toţi nelegiuiţii de pe pământ, pentru aceasta eu iubesc descoperirile tale.

120 Trupul meu se înfioară de teamă înaintea ta şi judecăţile tale mă înfricoşează.

121 M’am ţinut strâns de ce a fost drept şi de dreptate, nu mă lăsa pe mâna apăsătorilor mei!

122 Fii chezaş fericirii robului tău, ca să nu mă asuprească cei trufaşi.

123 Ochii mei se sfârşesc, aşteptând mântuirea ta şi făgăduinţa rostită de dreptatea ta.

124 Poartă-te cu robul tău după mila ta şi învaţă-mă îndreptările tale.

125 Robul tău sunt eu, înţelepţeşte-mă ca să cunosc descoperirile tale.

126 Vremea este, Doamne, ca să lucrezi; căci ei au stricat legea ta.

127 Pentru aceasta eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, decât aurul lămurit.

128 Drept aceea, găsesc drepte toate aşezările tale şi urăsc toată calea cea mincinoasă.

129 Minunate sunt descoperirile tale, pentru aceasta le păzeşte sufletul meu.

130 Tâlcuirea învăţăturilor tale răspândeşte lumină; ea înţelepţeşte pe cei nepricepuţi.

131 Deschid gura mea şi respir adânc, căci poruncile tale sunt dorul meu.

132 Întoarce-te către mine şi fii-mi milostiv, după dreptarul tău, cu cei ce iubesc numele tău.

133 Întăreşte paşii mei întru cuvântul tău şi nu lăsa ca să mă stăpânească viclenia.

134 Scapă-mă de apăsarea oamenilor, ca să păstrez aşezămintele tale.

135 Fă să lumineze peste robul tău faţa ta, şi învaţă-mă îndreptările tale.

136 Pâraie de lacrămi curg din ochii mei, căci legea ta nu este ţinută.

137 Drept eşti tu, Doamne, şi drepte sunt hotărîrile tale!

138 Tu ai legiuit orânduirile tale cu dreptate şi după tot adevărul.

139 Râvna pentru învăţăturile tale mă mistue, fiindcă asupritorii mei uită de cuvintele tale.

140 Rostirile tale sunt prea curate şi robul tău le iubeşte.

141 Măcar că sunt prizărit şi nebăgat în seamă, eu nu uit îndreptările tale.

142 Dreptatea ta este dreptate în veac şi cuvântul tău adevărul.

143 Nevoie şi strâmtorare au dat peste mine, dar poruncile tale sunt pururea bucuria mea.

144 Descoperirile tale sunt drepte în veac de veac, înţelepţeşte-mă ca să viez.

145 Din toată inima strig; auzi-mă, Doamne, că vreau să păzesc poruncile tale!

146 Către tine strig; mântueşte-mă, ca să păzesc descoperirile tale.

147 Mai nainte de revărsatul zorilor prind a striga: Nădăjduesc întru împlinirea cuvintelor tale!

148 Mai nainte de străjile nopţii deschid ochii mei, ca să pătrund cu mintea cuvintele tale.

149 Glasul meu auzi-l, după îndurarea ta! Doamne, întru dreptatea ta fă-mă viu!

150 Aproape sunt de mine viclenii mei prigonitori, care s’au lepădat de legea ta,

151 Dar tu mai aproape eşti de mine, Doamne, şi toate poruncile tale cuprind adevărul.

152 De mult ştiu despre descoperirile tale, că tu le-ai hotărît pe vecie.

153 Vezi obida mea şi mântueşte-mă, căci n’am uitat de legea ta!

154 Apără pricina mea şi scapă-mă, şi după făgăduinţa ta viază-mă!

155 Mântuirea stă departe de cei nelegiuiţi, căci lor nu le lpasă de statornicirile tale.

156 Mari sunt îndurările tale, Doamne, după pravila ta dă-mi viaţă!

157 Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă apasă, dar eu nu mă depărtez de pravilele tale.

158 Când privesc la cei ce s’au lepădat de credinţă, mă scârbesc, căci ei n’au păzit întocmirile tale.

159 Iată, eu iubesc aşezămintele tale, o, Doamne, după mulţimea îndurărilor tale fă-mă să trăiesc!

160 Fiinţa învăţăturii tale este adevărul şi veşnice sunt toate hotărîrile dreptăţii tale.

161 Cei mari mă prigonesc cu nedreptul, dar numai de cuvântul tău se cutremură inima mea.

162 Mă veselesc foarte de făgăduinţa ta, ca unul care a dat peste un vajnic câştig.

163 Urăsc şi urgisesc minciuna; legea ta singură îmi este dragă.

164 De şapte ori pe zi eu te laud, pentru rânduielile dreptăţii tale.

165 De mare fericire au parte cei ce iubesc legea ta şi nici o piedică nu le stă în cale.

166 Întru mântuirea ta nădăjduesc, o, Doamne, căci poruncile tale le plinesc.

167 Din tot sufletul meu păzesc descoperirile tale şi le iubesc foarte.

168 Păzesc îndreptările şi descoperirile tale, căci toate căile mele sunt înaintea ochilor tăi.

169 O, de-ar ajunge strigarea mea înaintea feţei tale, Doamne! Înţelepţeşte-mă după cuvântul tău!

170 De-ar ajunge la tine ruga mea; după făgăduinţa ta, mântueşte-mă!

171 Izvorască laudă din buzele mele, că tu mă înveţi poruncile tale!

172 Limba mea să vestească întocmirile tale, căci hotărîrile tale drepte sunt!

173 Mâna ta fie într’ajutorul meu, căci îndreptările tale le-am ales!

174 Mântuirea ta o doresc, Doamne, căci legea ta e desfătarea mea.

175 Viu să fie sufletul meu ca să te laude şi hotărîrile tale să-mi fie într’ajutor!

176 Rătăcesc ca o oaie pierdută, cercetează pe robul tău, căci n’am uitat poruncile tale!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.