×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 106

Israil calcă legea Domnului, dar Domnul rămâne credincios legământului său.

1 Aliluia! Lăudaţi pe Domnul, că este bun, că în veac ţine mila lui!

2 Cine va spune faptele cele mari ale Domnului şi va vesti toată slava lui?

3 Fericiţi sunt cei ce păzesc pravila lui şi trăiesc potrivit dreptăţii în toată vremea!

4 Adu-ţi aminte de mine, Doamne, când vei milui pe poporul tău, şi cercetează-mă când vei hărăzi ajutorul tău,

5 Ca să privesc fericirea celor aleşi ai tăi, să mă bucur de bucuria poporului tău şi să mă mândresc împreună cu moştenirea ta.

6 Păcătuit-am ca şi părinţii noştri, săvârşit-am fărădelegi, abătutu-ne-am de la pravila ta.

7 Părinţii noştri, în Egipt, n’au luat în seamă minunile tale, uitat-au de mulţimea milelor tale şi s’au răzvrătit lângă Marea Roşie;

8 Dar el i-a mântuit pentru numele său, ca să facă cunoscută puterea sa.

9 El certă Marea Roşie şi ea secă şi îi trecu prin adâncuri ca prin pustie.

10 Şi îi mântui din mâna celor ce-i urau şi-i slobozi din puterea duşmanului,

11 Căci apa acoperi pe asupritorii lor şi nici unul din ei nu scăpă.

12 Atunci ei dădură crezământ spuselor lui şi cântară cântări întru lauda lui.

13 Dar degrabă ei uitară faptele Domnului şi nu aşteptară să se îndeplinească punerile lui la cale,

14 Ci se lăsară în deşert pradă poftelor lor şi ispitiră în pustie pe Dumnezeu.

15 Atunci el le împlini pofta lor, dar îi lovi cu molimă.

16 Pe urmă, se răzvrătiră în tabără împotriva lui Moise şi a lui Aaron, sfântul lui Dumnezeu;

17 Dar pământul se deschise şi înghiţi pe Datan şi acoperi ceata lui Abiram,

18 Căci focul mistui ceata lor şi flacăra nimici pe cei fără de lege.

19 Ei îşi făcură apoi un viţel în Horeb şi se închinară înaintea acestui chip turnat,

20 Şi astfel ei schimbară pe Cel ce era slava lor cu un chip de bou, care mănâncă iarbă.

21 Ei uitară pe Dumnezeu, care-i mântuise şi făcuse în Egipt fapte minunate,

22 Fapte mai presus de fire în pământul lui Ham şi lucruri uimitoare la Marea Roşie.

23 Atunci i-a fost cuvântul să-i nimicească, dacă Moise, alesul lui, n’ar fi stat înaintea lui la ruptoare, ca să domolească mânia lui gata de nimicire.

24 Apoi ei dispreţuiră pământul mult dorit şi nu se încrezură în făgăduinţa lui,

25 Ci cârtiră în corturile lor şi nu ascultară de glasul Domnului.

26 Atunci el ridică împotriva lor mâna sa, ca să-i doboare în pustie,

27 Şi să arunce seminţia lor printre neamuri şi să-i risipească în alte ţări.

28 Ci ei slujiră lui Baal-Peor şi mâncară din jertfele aduse morţilor,

29 Şi-l întărâtară cu faptele lor şi o molimă bântui printre ei.

30 Dar Fineas se ridică şi fu judecător, şi molima se opri.

31 Şi aceasta i-a fost pusă la bună socoteală, din neam în neam, până în veac.

32 Şi-l întărâtară iarăşi la apele Meribei, şi Moise pentru ei avu necaz,

33 Căci ei se răzvrătiră împotriva Duhului lui Dumnezeu şi Moise rosti cu buzele sale cuvinte nechibzuite.

34 Ei nu stârpiră popoarele pe care Domnul hotărîse să le stârpească,

35 Ci se amestecară cu păgânii şi învăţară obiceiurile lor,

36 Şi slujiră idolilor lor, care ajunseră cursă pentru ei;

37 Şi jertfiră demonilor pe feciorii şi pe fiicele lor,

38 Şi vărsară sânge, nevinovat, sângele feciorilor şi al fiicelor, pe care îi jertfiră idolilor din Canaan, şi pângăriră pământul cu sângele vărsat.

39 Astfel, prin faptele lor se făcură necuraţi şi precurviră prin purtarea lor.

40 Atunci mânia Domnului se aprinse împotriva poporului său, şi-i fu scârbă de moştenirea sa.

41 Deci îi dădu pe ei pe mâna păgânilor şi cei ce îi urau pe ei ajunseră stăpânitorii lor;

42 Vrăjmaşii lor îi împilară şi ei se încovoiară sub mâna lor.

43 De multe ori Domnul i-a izbăvit, cu toate că erau nesupuşi în sfaturile lor şi se cufundau în nelegiuirile lor.

44 Dar el a luat aminte la strâmtorarea lor şi a auzit tânguirea lor;

45 El şi-a adus aminte de legământul său şi s’a milostivit după mare mila sa.

46 El le-a dat să găsească îndurare înaintea tuturor celor ce-i ţineau în robie.

47 Mântueşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună dintre neamuri, ca să lăudăm numele tău cel sfânt şi să facem slava noastră din preamărirea ta!

48 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israil din veac şi până în veac şi tot norodul să rostească: Amin! Aliluia!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.