×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PSALTIREA

Capitolul 105

Binefacerile lui Dumnezeu revărsate asupra poporului evreu, din zilele lui Avraam şi până la intrarea în ţara sfântă.

1 Lăudaţi pe Domnul! Propoveduiţi numele lui! Vestiţi între popoare lucrările lui!

2 Cântaţi-l pe el! Proslăviţi-l în psalmii voştri! Spuneţi toate minunile lui!

3 Lăudaţi-vă întru sfânt numele lui; bucure-se inima celor ce-l caută pe Domnul!

4 Cercetaţi pe Domnul şi puterea lui, căutaţi pururea faţa lui!

5 Aduccţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de faptele lui cele uriaşe şi de poruncile ieşite din gura lui:

6 Voi urmaşi ai lui Avraam, sluga lui, voi fii ai lui Iacob, aleşii lui!

7 El este Domnul Dumnezeul nostru şi judecăţile lui stăpânesc pământul,

8 El îşi aduce aminte în toată vremea de legământul lui – de cuvântul pe care l-a dat la mii de generaţii –

9 De legământul lui încheiat cu Avraam şi de jurământul făcut lui Isaac.

10 Şi i l-a statornicit lui Iacob proorocie şi lui Israil veşnic legământ,

11 Zicând: «Ţie îţi voi da pământul Canaan, ca ţinutul moştenirii voastre»,

12 În vremea când erau numai o mână de oameni şi streini în această ţară.

13 Ci ei merseră din popor în popor şi din împărăţie în împărăţie,

14 Dar el nu îngădui nimănui să-i asuprească şi împăraţi pedepsi din pricina lor.

15 «Nu vă atingeţi de unşii meii şi proorocilor mei nu le faceţi nici un rău!»

16 Domnul chemă foametea în ţara lor şi-i lăsă fără de pâine.

17 El trimise un om înaintea lor şi Iosif fu vândut ca rob;

18 Şi i-au strâns picioarele în obezi şi l-au ferecat în cătuşe,

19 Până în ceasul când s’a împlinit proorocia lui şi cuvântul lui, Dumnezeu l-a dovedit nevinovat.

20 Împăratul trimise şi-i dădu drumul, stăpânitorul popoarelor îl scoase din închisoare.

21 Atunci l-a pus domn peste casa sa şi chivernisitor peste toată avuţia sa,

22 Ca să ţină în frâu pe principi după voia lui şi pe bătrâni să-i înveţe înţelepciune.

23 Şi Israil a venit în Egipt şi Iacob a stat vremelnic în ţara lui Ham.

24 Atunci Domnul înmulţi foarte pe poporul său şi-l făcu mai tare decât asupritorii lui.

25 El schimbă inima Egiptenilor ca să urască pe poporul său şi să se poarte vicleneşte cu slujitorii săi.

26 Ci el trimise pe Moise, sluga lui, şi pe Aaron pe care l-a fost ales.

27 El a făcut minuni în pustie şi fapte mai presus de fire în ţara lui Ham:

28 Trimis-a întuneric şi s’a întunecat, dar Egiptenii nu luară în seamă cuvintele lui,

29 Prefăcut-a apele lor în sânge şi peştii din ele muriră,

30 Făcut-a să mişune broaştele în pământul lor, chiar şi în cămările împărăteşti,

31 El a dat poruncă şi iată că veniră tăuni şi ţânţari în toate hotarele lor;

32 Slobozi peste ei grindina în loc de ploaie şi foc arzător în ţara lor.

33 El bătu viile şi smochinii lor şi pometul din ţinuturile lor îl prăpădi.

34 Şi a dat iar poruncă şi veniră lăcuste şi forfocari fără număr,

35 Care mâncară toată iarba din pământul lor şi tot rodul ţarinilor lor.

36 Apoi el a lovit pe toţi întâi-născuţii din Egipt, toată pârga bărbăţiei lor,

37 Şi încărcaţi cu aur şi cu argint i-a scos din Egipt şi n’a fost în seminţiile lor nici un zăbavnic.

38 Atunci Egiptenii s’au bucurat de plecarea lor, căci groază căzuse peste ei.

39 Iar Domnul a întins deasupra lor un nor ca să-i umbrească şi foc ca să-i lumineze noaptea,

40 Iar când au cerut, le-a trimis prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din cer;

41 El a despicat stânca şi a ţâşnit apă şi apa a pornit prin pustiu ca un râu,

42 Căci Domnul şi-a ţinut cuvântul său cel sfânt către Avraam, sluga sa.

43 Drept aceea, a scos pe poporul său cu bucurie şi pe aleşii săi întru chiote de veselie.

44 El le-a dat apoi în stăpânire ţările popoarelor şi agonisita noroadelor drept moştenire,

45 Ca să păzească rânduielile lui şi să ia aminte la poruncile lui. Aliluia!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.