×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESTERA

Capitolul 1

Izgonirea împărătesei Vaşti.

1 Şi a fost în zilele lui Ahaşveroş, – acel Ahaşveroş care a stăpânit din India şi până în Etiopia o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi, –

2 În zilele acelea când împăratul Ahaşveroş stătea pe scaunul împărăţiei sale din

3 Cetatea Suza, – în anul al treilea al domniei lui. Atunci el făcu ospăţ pentru voevozii şi dregătorii săi, la care ospăţ se adunară generalii oştirilor Persiei şi Mediei, boierii şi cei mai înalţi dregători ai ţinuturilor,

4 Cărora le arătă bogăţia strălucirii împărăţiei sale şi întreaga podoabă a măririi sale, timp de mai multe zile, adică o sută şi optzeci de zile.

5 Şi după ce s’au sfârşit aceste zile, împăratul făcu ospăţ timp de şapte zile în curtea grădinii palatului împărătesc, pentru tot norodul care se afla în cetatea Suza, de la cel mai de rând până la cel mai de frunte.

6 Perdele albe de in şi de porfiră violetă cu verigi de argint, puse pe funii de vison şi de porfiră stacojie, erau legate de columne de marmură; divane de aur şi de argint erau aşezate pe caldarâmul de alabastru, de marmură albă, de sidef şi de marmură neagră.

7 Băuturile se turnau în vase de aur, de felurite feluri, iar vinul împărătesc curgea din belşug, potrivit dărniciei împăratului.

8 Şi beau toţi, după deslegarea împărătească şi în voie, fiindcă aşa poruncise împăratul cămăraşului palatului său, să se poarte cu fiecare din oaspeţi după gust.

9 Dar şi împărăteasa Vaşti făcu ospăţ pentru femei, înlăuntrul palatului împărătesc al lui Ahaşveroş.

10 În ziua a şaptea, când inima împăratului era prididită de vin, el dădu poruncă celor şapte curteni slujitori înaintea împăratului Ahaşveroş şi anume: Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta Zeţar şi Carcas,

11 Să aducă pe împărăteasa Vaşti înaintea împăratului, împodobită cu diadema împărătească şi să arate popoarelor şi voevozilor frumuseţea ei, căci ea era frumoasă la chip.

12 Dar Vaşti împărăteasa n’a vrut să vie la porunca împăratului, trimisă prin mâna curtenilor, şi atunci împăratul s’a supărat cumplit şi mânia lui ardea într’însul.

13 De aceea împăratul a întrebat pe înţelepţi, care se pricepeau în cunoaşterea vremilor, – fiindcă aşa era datina ca orişice pricină a împăratului să se supună unui divan de cunoscători de legi şi de pravile,

14 Dintre care cei mai de aproape de el erau: Carşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena, Memucan, şapte voevozi ai Persiei şi ai Mediei, care intrau orişicând la împăratul şi erau cei dintâi în împărăţie, –

15 Adică ce să se facă după pravilă împărătesei Vaşti care nu s’a supus poruncii împăratului Ahaşveroş, trimisă prin mijlocirea curtenilor?

16 Atunci Memucan rosti înaintea împăratului şi a voevozilor: «Vaşti împărăteasa s’a purtat cum nu se cade nu numai faţă de împărat, ci şi faţă de toţi voevozii şi noroadele din toate ţinuturile lui Ahaşveroş împăratul,

17 Fiindcă năravul împărătesei va ajunge la urechea tuturor femeilor, care se vor deprinde să-şi dispreţuiască bărbaţii şi vor zice: «Ahaşveroş împăratul a poruncit ca împărăteasa Vaşti să vină înaintea sa, dar ea n’a vrut».

18 Aşa că, de azi înainte, toate principesele Mediei şi ale Persiei care vor fi auzit de năravul împărătesei îl vor povesti voevozilor împăratului şi de aici va ieşi dispreţ şi mânie.

19 Deci, dacă i se pare nimerit împăratului, să dea poruncă împărătească şi care să fie scrisă în legile Perşilor şi ale Mezilor ca nu cumva să fie călcată, cum că Vaşti împărăteasa n’a vrut să vină înaintea împăratului Ahaşveroş şi că împăratul va da vrednicia ei de împărăteasă alteia, care să fie mai bună decât ea.

20 Iar când porunca împărătească va fi cunoscută în toată împărăţia sa cea mare, toate femeile vor da cinstea cuvenită bărbaţilor lor, de la cel mai mare şi până la cel mai mic!»

21 Şi cuvântul acesta plăcu împăratului şi voevozilor, şi împăratul făcu întocmai după spusa lui Memucan:

22 El a trimis scrisori în toate ţinuturile împărăteşti, la fiecare ţinut cu slova lui şi la fiecare neam în limba lui, ca fiecare bărbat să fie domn în casa lui, pe care s’o rânduiască după socotinţa lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.