×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NEEMIA

Capitolul 7

Supravegherea cetăţii. Măsuri luate pentru popularea cetăţii. Numele celor veniţi în ţară.

1 «Iar când zidul a fost din nou zidit, am dat poruncă să se aşeze porţile, iar portarii şi cântăreţii şi leviţii au fost puşi la rostul lor.

2 Apoi am trecut cârmuirea Ierusalimului fratelui meu Hanani şi pe Anania l-am pus căpitanul cetăţii, fiindcă era om credincios şi temător de Dumnezeu mult mai mult decât alţii.

3 Şi le-am zis: «Porţile Ierusalimului să nu se deschidă înainte ca să se simtă zăduful soarelui, şi cât ţine căldura, porţile să fie închise şi zăvorite. Apoi să se pună străji dintre locuitorii Ierusalimului, câte un om la locul de strajă şi fiecare dinaintea casei lui.»

4 Şi deoarece cetatea era întinsă şi mare, cu puţini locuitori într’însa şi fără case noi,

5 Dumnezeul meu mi-a dat în gând să strâng laolaltă pe fruntaşi, pe căpetenii şi pe norod, ca să-i scriu în cartea neamului. Dar am mai aflat o carte a neamului a celor care sosiseră la început, şi în care carte se afla scris:

6 Iată locuitorii ţinutului, pe care Nabucodonosor, împăratul Babilonului, îi dusese în robie în Babilon, iar acum s’au întors din robie în Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea sa.

7 Cei care au venit împreună cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum şi Baana, căpeteniile lor. Numărul bărbaţilor poporului lui Israil au fost:

8 Familia lui Paroş, două mii o sută şaptezeci şi doi.

9 A lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi.

10 A lui Arah, şase sute cincizeci şi doi.

11 A lui Pahat-Moab, adică a lui Iosua şi Ioab, două mii opt sute optsprezece.

12 A lui Elam, o mie două sute cinzeci şi patru.

13 A lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci.

14 A lui Zacai, şapte sute şaizeci.

15 A lui Bani, şase sute patruzeci şi opt.

16 A lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt.

17 A lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi.

18 A lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte.

19 A lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte.

20 A lui Adin, şase sute cinzeci şi cinci.

21 A lui Ater, adică cei din neamul lui Iezechia, nouăzeci şi opt.

22 A lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt.

23 A lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru.

24 A lui Harif, o sută doisprezece.

25 Oameni din Ghibeon, nouăzeci şi cinci.

26 Oameni din Betleem şi Netofa, o sută optzeci şi opt.

27 Oameni din Anatot, o sută douăzeci şi opt.

28 Oameni din Betazmavet, patruzeci şi doi.

29 Oameni din Chiriat-Iearim, Chefira şi Beerot, şapte sute patruzeci şi trei.

30 Oameni din Harama şi Gheba, şase sute douăzeci şi unu.

31 Oameni din Micmas, o sută douăzeci şi doi.

32 Oameni din Betel şi Ai, o sută douăzeci şi trei.

33 Oameni din celălalt Nebo, cincizeci şi doi.

34 Familia unui alt Elam, o mie două sute cinzeciși patru.

35 Familia lui Harim, trei sute douăzeci.

36 Oameni din Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci.

37 Oameni din Lod, Hadid şi Ono, şapte sute douăzeci şi unu.

38 Fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.

39 Preoţii: Fiii lui Iedaia, cei din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei.

40 Familia lui Imer, o mie cincizeci şi doi.

41 Familia lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte.

42 Familia lui Harim, o mie şaptesprezece.

43 Leviţii: Familia lui Iosua, Cadmiel, Binui şi Hodavia, şaptezeci şi patru.

44 Cântăreţii: Familia lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.

45 Portarii: Familia lui Şalum, a lui Ater, a lui Tahnon, a lui Acun, a lui Hatita, a lui Şobai, toţi la un loc o sută treizeci şi opt.

46 Robii templului: Familia lui Ţiha, a lui Hasufa, a lui Tabaot.

47 Familia lui Cheros, a lui Sia, a lui Padon.

48 A lui Lebana, a lui Hagaba, a lui Şalmai.

49 A lui Hanan, a lui Ghidei, a lui Gahar.

50 A lui Reaia, a lui Reţin, a lui Necoda.

51 Familia lui Gazam, a lui Uza, a lui Paseah.

52 Familia lui Besai, a lui Meunim a lui Nefişim.

53 A lui Bacbuc, a lui Hacufa, a lui Harhur.

54 A lui Baţlut, a lui Mehida, a lui Harşa.

55 A lui Barcos, a lui Sisera a lui Temah.

56 A lui Neţiah, a lui Hatifa.

57 Robii lui Solomon: Familia lui Sotai, a lui Hasoferet, a lui Perida,

58 A lui Iaala, a lui Darcon,a lui Ghidel,

59 A lui Şefatia, a lui Hatil, a lui Pocheret-Haţebaim, a lui Amon.

60 Toţi robii templului şi feciorii robilor lui Solomon au fost: trei sute nouăzeci şi doi.

61 Iată şi pe cei care au pornit din Tel-Melah, Tel-Harşa, Cherub-Adan şi Imer, dar nu au fost în stare să arate dacă neamul lor şi obârşia lor a fost dintre Israiliţi:

62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi;

63 Şi mai departe dintre preoţi: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai – care s’a însurat cu una din fetele lui Barzilai Galaaditul şi s’a chemat după numele lui;

64 Aceştia căutară în cărţile neamurilor lor; dar fiindcă nu găsiră nimic au fost socotiţi ca necuraţi şi scoşi din preoţie.

65 Şi le-a poruncit ocârmuitorul să nu mănânce din cele prea sfinte, până când nu va întreba arhiereul prin Urim şi Tumim.

66 Toată obştia laolaltă era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de suflete,

67 Fără să se socotească robii şi roabele, şapte mii trei sute treizeci şi şapte, printre care se aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe. Ei mai aveau şapte sute treizeci şi şase de cai şi două sute patruzeci şi cinci de catâri,

68 Apoi patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

69 Iar unii dintre capii de familie, au făcut daruri pentru lucrare. Ocârmuitorul a dăruit pentru visterie: o mie de darici de aur, cincizeci de cupe, şi odăjdii preoţeşti cinci sute treizeci.

70 Unii capi de familie au dăruit vistieriei pentru lucru: douăzeci de mii de darici de aur şi două mii două sute de mine de argint;

71 Iar celălalt popor a dat: douăzeci de mii de darici de aur şi două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de odăjdii preoţeşti.

72 Preoţii şi leviţii, portarii şi cântăreţii, precum şi o parte din popor, robii templului şi tot Israilul, au locuit în cetăţile lor. Iar în luna a şaptea, când şi fiii lui Israil se aflau în cetăţile lor,

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.