×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NEEMIA

Capitolul 3

Numele ziditorilor. Piedici pentru oprirea zidirii.

1 Atunci Eliaşib arhiereul şi fraţii lui, preoţii, porniră şi zidiră poarta Oilor, băgară grinzile şi aşezară porţile şi mai încolo, până la turnul Hamea, pe care îl sfinţiră, şi până la turnul Hananeel.

2 Şi lângă el zideau oameni din Ierihon, şi mai încolo zidea Zaour, fiul lui Imri.

3 Feciorii lui Asna zidiră poarta Peştilor, băgară grinzile şi aşezară porţile, manelele şi zăvoarele.

4 Alăturea de ei dregea Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, şi lângă ei dregea Meşulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel, şi mai încolo dregea Ţadoc, fiul lui Baana,

5 Şi mai departe dregeau cei din Tecoa, dar fruntaşii lor nu şi-au plecat grumazul lor la lucru Domnului lor.

6 Şi poarta vechii Cetăţi o drese Ioiada, fiul lui Paseah, şi Mesulam, fiul lui Besodia – ei băgară grinzile şi aşezară porţile, manelele şi zăvoarele.

7 Şi încă mai încolo dregeau Melatia Ghibeonitul şi Iadon Meronotitul, oameni din Ghibeon şi Miţpa, până la casa de judecată a satrapului ţinutului de apus a Eufratului.

8 Şi lângă ei dregea Uziel, fiul lui Harhaia, din breasla argintarilor, iar mai departe dregea Hanania din breasla neguţătorilor de mirezme. Şi se opriră cu dresul zidului Ierusalimului la zidul cel lat.

9 Şi mai laoparte dregea Refaia, fiul lui Hur, căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Ierusalimului.

10 Şi încă mai încolo dregea Iedaia, fiul lui Harumaf, în dreptul casei lui, şi mai alăturea dregea Hatuş, fiul lui Haşabia.

11 A doua bucată de zid o dregea Malchia, fiul lui Harim, şi Haşub, fiul lui Pahat-Moab, până la turnul Cuptoarelor.

12 Şi lângă el dregea Şalum, fiul lui Haloheş, căpetenia celeilalte jumătăţi din ţinutul Ierusalimului, el şi fiicele lui.

13 Şi poarta Văii o dregeau Hanun şi locuitorii din Zanoah – ei au zidit-o şi au aşezat porţile ei, manelele şi zăvoarele – şi mai departe o mie de coţi de zid până la poarta Gunoiului.

14 Şi poarta Gunoiului o dregea Malchia, fiul lui Recab, căpetenia ţinutului Bet-Cherem; el a zidit-o, a acoperit-o şi i-a aşezat porţile, manelele şi zăvoarele.

15 Şi poarta Izvorului o dregea Şalum, fiul lui Colhozeh, căpetenia unei jumătăţi a ţinutului Miţpa; el a zidit-o, a acoperit-o şi i-a aşezat porţile, manelele şi zăvoarele, aşijderea şi zidul de la iazul Canalului de apă, până la grădina regelui şi până la treptele care scoboară din cetatea lui David.

16 După el dregea Neemia, fiul lui Azbuc, căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Bet-Ţur, până în dreptul mormintelor lui David şi până la heleşteul pe care l-a făcut el şi până la casa Voinicilor.

17 Şi după el dregeau fraţii lui, leviţii: Behum, fiul lui Bani. Alături de el dregea Haşabia, căpetenia unei jumătăţi a ţinutului Cheila, pentru ţinutul lui.

18 Şi mai încolo de el dregeau fraţii lui: Binui, fiul lui Henadad, căpetenia celeilalte jumătăţi a ţinutului Cheila.

19 Iar lângă el dregea Ezer, fiul lui Iosua, căpetenia celeilalte jumătăţi a ţinutului Miţpa, o altă bucată până în dreptul urcuşului unde se află casa cu arme de luptă, la Unghiu.

20 Şi mai departe după el, dregea Baruh, fiul lui Zacai, o altă bucată, de la Unghiu şi până la poarta casei lui Eliaşib arhiereul.

21 Şi după el dregea Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, încă o bucată, de la poarta casei lui Eliaşib şi până la capătul casei lui Eliaşib.

22 Şi mai încolo de el dregeau preoţii, oamenii din ţinutul Iordanului.

23 Mai departe dregeau Veniamin şi Haşub, în dreptul casei lor; după ei dregea Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, lângă casa lui.

24 După el şi mai încolo dregea Binui, fiul lui Henadad, o altă bucată, de la casa lui Azaria până în capul Unghiului.

25 Apoi Palal, fiul lui Uzai, în dreptul Unghiului şi al turnului, care iese mai în afară de la casa de sus a regelui lângă ograda cea străjuită. După el dregea Pedaia, fiul lui Paroş, –

26 Robii templului locuiau la Ofel, – până în dreptul porţii Apelor, la răsărit de turnul care iese în afară.

27 După el dregeau oamenii cei din Tecoa o altă bucată, din dreptul turnului celui mare care iese în afară şi până la zidul Ofelului.

28 De la poarta Cailor dregeau preoţii, fiecare în dreptul casei lui.

29 După ei dregea Ţadoc, fiul lui Imer, în dreptul casei lui, şi după el dregea Şemaia, fiul lui Şecania, portarul porţii de la Răsărit.

30 După el dregea Anania, fiul lui Şelemia, şi Hanun, fiul lui Ţalaf, o altă bucată. După el dregea Meşulam, fiul lui Berechia, în dreptul locuinţei lui.

31 Iar mai încolo dregea Malchia din breasla argintarilor, până la casa robilor templului şi a neguţătorilor, în dreptul porţii de pază şi până la foişorul din Colţ.

32 Şi între foişorul din Colţ şi poarta Oilor dregeau argintarii şi neguţătorii.

33 Iar când a auzit Sanbalat că noi zidim zidul, s’a aprins de mânie şi s’a întărâtat foarte şi a început a-şi bate joc de Iudei,

34 Şi zicea în faţa celor de un neam cu el şi a ostaşilor din Samaria: «Ce au de gând să facă aceşti Iudei neputincioşi? Li se va îngădui oare? Oare aduce-vor jertfe? Sfârşi-vor ei vreodată? Învia-vor iarăşi pietrele de sub grămezile de dărâmături încă arse de foc?»

35 Şi Tobie Amonitul stătea lângă el şi zicea: «Poftim să zidească! Dar dacă ar sări de undeva o vulpe, ar doborî zidul lor cel de piatră!»

36 – Ascultă, Dumnezeul nostru, cum am ajuns de ocară! întoarce ocara lor asupra capului lor şi fă-i de batjocură în pământul robiei lor!

37 Nu acoperi fărădelegile lor şi păcatul lor de dinaintea feţei tale nu-l şterge, căci au grăit lucruri de zminteală înaintea celor ce zideau! –

38 Şi noi am zidit zidul, iar de îndată ce tot zidul a ajuns până la jumătate, poporul a prins curaj de lucru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.