×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

NEEMIA

Capitolul 12

Preoţii şi leviţii veniţi din robie cu Zorobabel. Sfinţirea zidurilor.

1 Iată preoţii şi leviţii care au venit din robie cu Zorobabel, fiul lui Salatiil, şi cu Iosua: Seraia, Ieremia, Esdra,

2 Amaria, Maluc, Hatuş,

3 Şecania, Harim, Meremot,

4 Ido, Ghinton, Abia,

5 Miiamin, Maazia, Bilga,

6 Şemaia, Ioiarib, Iedaia,

7 Salu, Amoc, Hilchia, Adaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi tovarăşii lor în vremea lui Iosua.

8 Leviţii au fost: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania. Acesta împreună cu tovarăşul său era staroste peste cei ce cântau: «Lăudaţi!»

9 Iar Bacbuchia şi Uni cântau în strana cealaltă.

10 Iosua arhiereul a născut pe Ioachim, Ioachim a născut pe Eliaşib, Eliaşib a născut de Ioiada,

11 Şi Ioiada a născut pe Iohanan, şi Iohanan a născut pe Iadua.

12 În vremea lui Ioachim următorii preoţi erau capi de familie: Meraia pentru neamul lui Seraia, Anania pentru al lui Ieremia,

13 Meşulam pentru neamul lui Esdra, Iohanan pentru Amaria,

14 Ionatan pentru Maluc, Iosif pentru Şecania,

15 Adna pentru neamul lui Harim, Helcai pentru Meremot,

16 Zaharia pentru Ido, Meşulam pentru Ghinton,

17 Zicri pentru Abia, Piltai pentru Maazia,

18 Şamua pentru neamul lui Bilga, Ionatan pentru Şemaia,

19 Matnai pentru Ioiarib, Uzi pentru Ioiada,

20 Salu pentru Calai, Eber pentru Amoc,

21 Haşabia pentru Hilchia, Natanail pentru Iedaia.

22 Leviţii… În vremea lui Eliaşib, Ioiada, Iohanan şi Iadua, au fost înscrişi capii neamurilor preoţeşti, până la începutul domniei lui Dariu Persul.

23 Fiii lui Levi: capii neamurilor au fost înscrişi în «Cronici» până în vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaşib.

24 Capii leviţilor sunt: Haşabia, Şerabia şi Iosua, Binui, Cadmiel, precum şi tovarăşii lor care erau în celălalt cor şi care erau îndatoraţi să cânte «Lăudaţi!» – cor după cor – din porunca lui David, omul lui Dumnezeu.

25 Matania, Bacbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub erau portari, care străjuiau jitniţele de la porţi.

26 Aceştia au fost în zilele lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, în zilele cârmuitorului Neemia şi ale preotului şi cărturarului Esdra.

27 Iar când s’a hotărît sfinţirea zidurilor Ierusalimului, au trimis după leviţi în toate părţile, ca să vie la Ierusalim şi să săvârşească sfinţirea cu bucurie şi cu veselie, cu cântări de mulţumire şi de laudă, cântate din chitare, din harfe şi din alăute.

28 Atunci s’au strâns fiii lui Levi, cântăreţii, din vecinătatea Ierusalimului şi din aşezările Netofatiţilor,

29 Din Bet-Ghilgal, din cătunele Ghebei şi Azmavetului, căci cântăreţii îşi ridicaseră aşezări împrejurul Ierusalimului.

30 Şi după ce preoţii şi leviţii s’au curăţit, au curăţit şi poporul, porţile şi zidurile.

31 Apoi am poruncit ca voevozii lui Iuda să se sue undeva pe zid şi am aşezat acolo două coruri mari. Unul s’a aşezat pe zid în dreapta, spre poarta Gunoiului.

32 Iar după ele veneau Hoşaia şi jumătate din căpeteniile lui Iuda;

33 Apoi dintre preoţi: Azaria, Esdra şi Meşulam,

34 Iuda, Veniamin, Şemaia şi Ieremia.

35 Şi dintre feciorii preoţilor, cu trâmbiţa: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Miheia, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,

36 Împreună cu tovarăşii lui: Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanail, Iuda, Hanani, cântau din instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu, iar Esdra cărturarul mergea înaintea lor.

37 Dar la poarta Izvorului, în faţă, au apucat pe trepte spre cetatea lui David, pe suişul zidului palatului lui David şi până la poarta Apelor, spre răsărit.

38 Corul celălalt a luat-o la stânga şi eu am luat-o după el cu cealaltă jumătate de popor, deasupra zidului, pe deasupra turnului Cuptoarelor, până la zidul cel lat,

39 Apoi pe deasupra porţiii lui Efraim, şi peste poarta vechii Cetăţi, pe deasupra porţii Peştilor, pe lângă turnul lui Hananeel, pe lângă turnul Hamea, şi până la poarta Oilor, şi s’au aşezat la poarta închisorii.

40 După aceasta, amândouă corurile s’au oprit în templul lui Dumnezeu, împreună cu mine şi cu jumătate dintre căpetenii,

41 Şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamiu, Miheia, Elioenai, Zaharia şi Anania sunau din trâmbiţe,

42 Tot aşa şi Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Atunci cântăreţii au început să cânte sub porunca lui Izrahia.

43 În ziua aceea au adus jertfe mari şi s’au veselit că Domnul le prilejuise bucurie mare. S’au veselit şi femeile şi copiii, astfel că chiotele de veselie din Ierusalim răsunau până departe.

44 În ziua aceea au fost puşi supraveghetori peste cămările care fuseseră hotărite ca vistierii, pentru darurile înălţate, pentru pârgă şi pentru zeciuială, îndatorindu-i ca să adune într’însele, din ţarinile de pe lângă cetăţi, darurile după lege cuvenite preoţilor şi leviţilor, căci Iuda avea mare bucurie pentru preoţii şi leviţii stătători la slujbă.

45 Şi ei au făcut slujba cuvenită lui Dumnezeu şi rânduiala curăţirii, asemenea şi cântăreţii şi portarii, după porunca lui David şi a fiului său Solomon.

46 În zilele lui David, Asaf era starostele cântăreţilor şi al cântărilor de laudă şi de mulţumire în cinstea Domnului.

47 În zilele lui Zorobabel şi ale lui Neemia, întregul Israil aducea daruri cântăreţilor şi portarilor, zi de zi, şi daruri sfinte leviţilor, iar leviţii dădeau din darurile lor sfinte fiilor lui Aaron.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.