×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESDRA

Capitolul 8

Călătoria lui Esdra la Ierusalim. Aducerea darurilor. Jertfele aduse lui Dumnezeu.

1 Iată care sunt capii familiilor şi spiţa celor care au plecat cu mine din Babilon, în vremea domniei lui Artaxerxe împăratul.

2 Dintre fiii lui Fineas: Gherşom. Dintre fiii lui Iatamar: Daniil. Dintre fiii lui David: Hatuş,

3 Fiul lui Şecania. Dintre fiii lui Paroş: Zaharia, şi împreună cu el o sută cincizeci de inşi înscrişi din spiţa lui.

4 Dintre fiii lui Pahat-Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia, împreună cu două sute de inşi.

5 Dintre fiii lui Zatu: Şecania, fiul lui Iahaziel, şi împreună cu el trei sute de inşi.

6 Dintre fiii lui Adin: Ebed, fiul lui Ionatan, cu cincizeci de inşi.

7 Şi dintre fiii lui Elam: Isaia, fiul lui Atalia, şi împreună cu el şaptezeci de inşi.

8 Şi dintre fiii lui Şefatia: Zebadia, fiul lui Mihail, şi împreună cu el optzeci de inşi.

9 Dintre fiii lui Ioab: Obadia, fiul lui Iehiel, şi împreună cu el două sute optsprezece inşi.

10 Şi dintre fiii lui Bani: Şelomit, fiul lui Iosifia, şi împreună cu el o sută şaizeci de inşi.

11 Şi dintre fiii lui Bebai: Zaharia, fiul lui Bebai, şi împreună cu el douăzeci şi opt de inşi.

12 Şi dintre fiii luiAzgad: Iohanan, fiul lui Hacatan, şi împreună cu el o sută zece inşi.

13 Şi dintre fiii lui Adonicam cu numele lor: Elifelet, Ieiel şi Şemaia, iar împreună cu ei şaizeci de inşi.

14 Şi dintre fiii lui Bigvai: Utai, fiul lui Zacur, şi împreună cu el şaptezeci de inşi.

15 Şi-i strânsei lângă canalul care curge către Ahava, şi am tăbărît acolo vreme de trei zile. Dar când mă uitai cu băgare de seamă la popor şi la preoţi şi nu am găsit pe nici unul din fiii lui Levi,

16 Am adus pe Eliezer, Ariei, Şemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam, adevăraţi capi de familie, şi pe Ioarib şi Elnatan care erau oameni isteţi.

17 Şi i-am trimis la Ido, căpetenia localităţii Casifia, şi le-am dat învăţătură cum să grăiască lui Ido şi fraţilor lui, slujitorii templului care se aflau în localitatea aceea Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru templul Dumnezeului nostru.

18 Atunci ei ne-au adus – deoarece mâna cea bună a Dumnezeului nostru ne ocrotea – un bărbat iscusit dintre feciorii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israil, pe Şerebia, împreună cu feciorii lui şi fraţii lui, optsprezece la număr-,

19 Şi pe Haşabia şi pe Isaia dintre fiii lui Merari, împreună cu fraţii lor şi feciorii lor, douăzeci de inşi.

20 Şi dintre slugile templului pe care David şi dregătorii lui îi aşezaseră pentru slujirea leviţilor, slugi ale templului, două sute douăzeci de inşi, toţi arătaţi pe nume.

21 Şi am rânduit acolo, lângă râul Ahava, post, ca să ne smerim înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el drum bun pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru averea noastră.

22 Deoarece mi-ar fi fost ruşine să cer de la împăratul oameni şi călărime care să ne ajute pe cale împotriva vrăjmaşilor, fiindcă noi îi spusesem împăratului aşa: «Mâna Dumnezeului nostru mântueşte pe cei ce îl caută, iar vârtutea lui şi mânia lui nimeresc pe cei ce-l părăsesc!»

23 De aceea noi am postit şi am rugat pe Dumnezeu din inimă ca să ne ajute, şi el ne-a auzit.

24 Atunci am osebit doisprezece dintre principii preoţilor, pe Şerebia, pe Haşabia împreună cu zece dintre fraţii lor,

25 Şi le-am cântărit argintul şi aurul şi odoarele, dar dăruit pentru templul Dumnezeului nostru, pe care ni-l dăduse împăratul, sfetnicii lui, dregătorii şi tot Israilul care se găsea acolo.

26 Şi le-am cântărit în mâinile lor: şase sute cincizeci de talanţi de argint, o sută de vase de argint, în greutate de o sută de talanţi, şi o sută de talanţi de aur.

27 Apoi douăzeci de cupe de aur, câte o mie de darici una, şi două vase de aramă lustruită, măiestrit lucrate, scumpe ca şi aurul.

28 Şi le-am spus: «Voi sunteţi sfinţi lui Dumnezeu, aşijderea şi odoarele sunt sfinte, iar aurul şi argintul sunt daruri de bună voie făcute Domnului Dumnezeului părinţilor noştri.

29 Staţi de veghe şi luaţi seama până când le veţi cântări iarăşi înaintea principilor, preoţilor şi leviţilor şi a capilor de familii ale lui Israil, în Ierusalim, în chiliile templului Domnului.»

30 După aceea preoţii şi leviţii primiră aurul şi argintul cântărit, precum şi odoarele cântărite, ca să le ducă la Ierusalim, în templul Dumnezeului nostru.

31 Şi noi am pornit de la râul Ahava în ziua a douăsprezecea a lunii dintâi, spre Ierusalim. Şi mâna Dumnezeului nostru ne ocrotea şi ne păzea de năvălirea duşmanilor şi de hoţii de la drumul mare.

32 După ce am ajuns în Ierusalim, am poposit acolo trei zile,

33 Iar în ziua a patra am cântărit argintul, aurul si odoarele în templul Dumnezeului nostru, încredinţându-le în mâna lui Meremot, feciorul lui Urie preotul, şi, pe lângă el, lui Eleazar, fiul lui Fineas, şi celor împreună cu ei: Iozabad, feciorul lui Iosua, şi Noadia, feciorul lui Binui, toţi leviţi.

34 Şi le-am încredinţat pe toate după număr şi cântar, iar greutatea toată a fost însemnată.

35 În vremea aceea, fiii robiei, cei ce se întorseseră din robie, jertfiră arderi de tot Dumnezeului lui Israil, doisprezece viţei pentru întreg Israilul, nouăzeci şi şase de berbeci şi şaptezeci şi şapte de miei, doisprezece ţapi jertfă pentru păcat, toate ardere de tot pentru Domnul.

36 Şi ei aduseră poruncile împăratului la cunoştinţa satrapilor împăratului şi a ocârmuitorilor de dincolo de Eufrat, care sprijiniră poporul şi templul lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.