×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESDRA

Capitolul 6

Răspunsul lui Dariu împăratul.

1 Atunci Dariu împăratul a dat poruncă şi s’au făcut cercetări în arhivele din Babilon, unde se păstrau aşijderea şi vistieriile.

2 Şi a fost găsit în Ecbatana, într’un castel, care se află în ţinutul Mediei, un sul în care era scris hrisovul acesta:

3 «În anul cel dintâi al lui Cirus împăratul, împăratul Cirus a dat hrisov să se zidească templul lui Dumnezeu din Ierusalim, loc în care să se aducă jertfe, cu temelii tari, înalt de şaizeci de coţi, larg de şaizeci de coţi,

4 Din trei rânduri de piatră în patru muchii şi cu un rând de grinzi de lemn. Şi cheltuiala să fie preîntâmpinată din vistieria împărătească.

5 Aşijderea şi odoarele cele de aur şi de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care le luase Nabucodonosor din templul din Ierusalim şi le dusese în Babilon, să fie date înapoi şi să fie puse în templul din Ierusalim, fiecare la locul lui, şi tu să le pui în templul lui Dumnezeu.»

6 …«Acum, voi, Tatnai, satrapul Siriei, şi Şetarboznai, împreună cu soţii voştri, dregători mai mici de dincolo de Eufrat, nu vă împotriviţi,

7 Ci îngăduiţi robului lui Dumnezeu Zorobabel, ocârmuitorul Iudeilor, şi bătrânilor Iudei să zidească acest templu al lui Dumnezeu pe locul său cel de odinioară.

8 Şi iată că vă dau poruncă pentru ceea ce trebue să faceţi cu aceşti bătrâni ai Iudeilor ca să zidiţi acest templu al lui Dumnezeu: din averea împărătească făcută din dările de dincolo de Eufrat, să se plătească la vreme acestor oameni banii trebuitori pentru cheltuieli, ca să nu se curme lucrul.

9 Iar ceea ce va fi de nevoie: tauri, berbeci, şi miei, pentru jertfele Dumnezeului din ceruri, grâu, sare, vin şi untdelemn, să se dea zi de zi şi fără scăpare din vedere, după cuvântul preoţilor din Ierusalim,

10 Ca să aducă jertfe cu bună mireazmă Dumnezeului din ceruri şi să se roage pentru viaţa împăratului şi a feciorilor lui.

11 Şi vă mai dau poruncă iarăşi ca oricine va schimba hotărîrea aceasta, să se smulgă o bârnă din casa lui şi să fie legat şi spânzurat, şi casa lui să fie prefăcută din această pricină în morman de dărâmături.

12 Iar Dumnezeu, al cărui nume sălăşlueşte acolo, să prăbuşească pe orice rege şi orice popor care s’ar încumeta să schimbe hrisovul nostru şi să dărâme acest templu din Ierusalim. Eu Dariu am dat hrisovul acesta, care să fie adus la îndeplinire întocmai!»

13 Atunci Tatnai, guvernatorul de dincolo de Eufrat, şi Şetarboznai, împreună cu părtaşii lor, se supuseră hrisovului pe care li-l trimisese Dariu împăratul.

14 Atunci bătrânii Iudeilor începură să zidească şi să sporească, ajutaţi de profeţia profetului Agheu şi a profetului Zaharia, feciorul lui Ido. Şi ei sfârşiră zidirea din porunca Dumnezeului lui Israil, precum şi din porunca lui Cirus, a lui Dariu şi a lui Artaxerxe, împăraţii Persiei.

15 Şi ei isprăviră acest templu până în ziua a treia a lunii Adar, adică în anul al şaselea al împărăţiei lui Dariu împăratul.

16 Şi fiii lui Israil, preoţii, leviţii, precum şi ceilalţi inşi care se întorseseră din robie făcură sfinţirea templului lui Dumnezeu cu mare bucurie.

17 Şi aduseră jertfă pentru sfinţirea acestui templu al lui Dumnezeu: o sută de tauri, două sute de berbeci, patru sute de miei, iar ca jertfă pentru păcat, pentru tot Israilul, doisprezece ţapi, după numărul celor douăsprezece seminţii ale lui Israil.

18 Şi ei rânduiră pe preoţi după clasele lor şi pe leviţi după clasele lor la slujba lui Dumnezeu din Ierusalim, precum este scris în cartea lui Moisi.

19 Şi au prăznuit fiii lui Israil cei întorşi din robie Paştile în ziua a paisprezecea a lunii întâia,

20 Căci preoţii şi leviţii se curăţiseră toţi până la unul. Apoi junghiară Paştile pentru toţi fiii cei întorşi din robie, pentru fraţii lor preoţii, cât şi pentru ei înşişi.

21 Şi mâncară Paştile, atât fiii lui Israil cei întorşi din robie, cât şi toţi cei ce se osebiseră de spurcăciunea popoarelor păgâne ale ţării, ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israil.

22 Şi au prăznuit sărbătoarea azimilor şapte zile întru bucurie, căci i-a bucurat Domnul şi a întors inima împăratului Persiei spre ei, ca să întărească mâinile lor la lucrul templului lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.