×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESDRA

Capitolul 4

Samaritenii opresc zidirea templului.

1 Când vrăjmaşii lui Iuda şi Veniamin auziră că cei întorşi din robie au început să zidească templu pentru Domnul Dumnezeul lui Israil,

2 Se apropiară de Zorobabel şi de Iosua şi de capii de familie şi le grăiră lor: «Să clădim şi noi laolaltă cu voi, căci si noi ca şi voi cinstim pe Dumnezeul vostru, şi lui i-am adus noi jertfe, din zilele lui Asarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a aşezat în părţile acestea».

3 Atunci Zorobabel şi Iosua împreună cu ceilalţi capi de familie ai lui Israil le-au răspuns: «Zidirea templului Dumnezeului nostru nu este un lucru dea-valma, ci numai noi singuri vrem să zidim templu pentru Domnul Dumnezeul lui Israil, precum ne-a poruncit nouă Cirus, împăratul Persiei!»

4 Atunci locuitorii ţării începură a descuraja norodul lui Iuda şi băgară frica într’inşii ca să nu mai zidească.

5 Ba chiar şi mituiră în sprijinul lor sfetnici ca să le zădărnicească planul în toată vremea domniei lui Cirus, împăratul Persiei, şi până la domnia lui Dariu, împăratul Persiei.

6 Dar sub domnia lui Ahaşveroş, la începutul domniei lui, scriseră o plângere împotriva locuitorilor din Iuda şi Ierusalim.

7 Iar în zilele lui Artaxerxe, Bilşam, Mitredat, Tabeel şi ceilalţi tovarăşi ai lor scriseră din nou lui Artaxerxe, împăratul Perşilor. Şi cuprinsul scrisorii fu scris cu slove arameene şi fu tâlcuit în graiul arameean.

8 Rehum, cârmuitorul ţării, şi Şimşai scriitorul au scris o scrisoare împotriva Ierusalimului către Artaxerxe împăratul, cu acest cuprins:

9 «Rehum, cârmuitorul ţării, şi Şimşai scriitorul, împreună cu ceilalţi tovarăşi ai lor, judecătorii persani, dregătorii cei mici, dregătorii de dincolo de Eufrat, locuitorii din Persia, cei din Erec, Babilonienii, Suzienii, adică Elamiţii,

10 Precum şi celelalte noroade pe care le-a robit marele şi strălucitul Salmanasar şi le-a aşezat în cetăţile Samariei şi în alte aşezări de dincolo de Eufrat…»

11 Iată copia scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe: «Slujitorii tăi, locuitorii de dincolo de Eufrat…

12 Ştiut să fie împăratului că Evreii care au pornit de la tine au ajuns la noi în Ierusalim şi ei zidesc astăzi cetatea cea rea şi răzvrătită şi au început să ridice zidurile şi să dreagă temeliile.

13 Ştiut să fie deci împăratului că, dacă această cetate va fi clădită la loc şi zidurile ei sfârşite, locuitorii nu vor mai plăti nici tribut, nici dări, nici vamă, ci vor pricinui pagubă veniturilor împărăteşti.

14 Din această pricină, fiindcă noi suntem în slujba curţii şi nu ne este iertat să privim la păgubirea împăratului, am trimis veste împăratului,

15 Să se caute în cronicile părinţilor tăi şi tu vei găsi atunci în cronici şi vei afla că cetatea aceasta a fost cetate de răscoală şi a adus pagubă împăraţilor şi ţinuturilor şi că din vremurile cele mai vechi locuitorii s’au îndeletnicit cu răscoala, şi din pricina aceasta cetatea a fost dărâmată.

16 Acum noi dăm de ştire împăratului că, dacă această cetate se va clădi iarăşi şi zidurile ei se vor isprăvi, atunci acest ţinut de dincolo de Eufrat nu va mai fi al tău!

17 Atunci împăratul a trimis lui Rehum, cârmuitorul ţării, şi lui Şimşai scriitorul, precum şi celorlalţi tovarăşi ai lor care locuiau în Samaria şi în alte localităţi dincolo de Eufrat scrisoarea: «Pace…

18 Scrisoarea pe care voi aţi trimis-o a fost citită de la un cap la altul înaintea mea.

19 Şi eu am dat poruncă şi s’au cercetat cronicile şi s’a aflat că cetatea aceasta s’a răzvrătit din cele mai vechi timpuri împotriva împăraţilor şi că într’însa s’au urzit răscoala şi răzvrătirea.

20 Şi în Ierusalim au domnit regi puternici şi ocârmuitori peste toate, ţările de dincolo de Eufrat şi că li se plătea tribut şi dări şi vămi.

21 Aşa dar, daţi poruncă să se oprească lucrul oamenilor acestora, iar cetatea să nu se mai zidească, până când nu vă voi da altă poruncă.

22 Păziţi-vă însă să fiţi lăsători, ca nu cumva să iasă mai multă pagubă şi risipă pentru împăraţi!»

23 Atunci, îndată ce copia scrisorii împăratului Artaxerxe a fost citită înaintea lui Rehum şi Şimşai scriitorul şi a tovarăşilor lor, plecară în grabă la Ierusalim la Iudei şi îi opriră cu de-a-sila şi cu împotrivire.

24 Atunci s’a oprit lucrul templului lui Dumnezeu din Ierusalim şi a rămas oprit până în anul al doilea al împărăţiei lui Dariu, împăratul Persiei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.