×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESDRA

Capitolul 3

Punerea temeliei templului din Ierusalim.

1 Iar în luna a şaptea, după ce fiii lui Israil se aşezaseră în cetăţile lor, se adună tot poporul ca un om în Ierusalim.

2 Atunci începură arhiereul Iosua, fiul lui Ioţadac, şi fraţii lui, preoţii, şi Zorobabel, feciorul lui Salatiil, împreună cu fraţii lui şi zidiră jertfelnicul Dumnezeului lui Israil ca să aducă pe el arderi de tot, precum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu.

3 Atunci se adunară mulţi dintre locuitorii ţării şi ridicară un jertfelnic pe vechile lui temelii. Căci cu toată duşmănia tuturor locuitorilor ţării, ei prinseră curaj şi jertfiră pe el jertfe pentru Domnul la timpul hotărît şi arderi de tot, dimineaţa şi seara.

4 Atunci prăznuiră sărbătoarea corturilor precum este scris în lege şi aduseră arderi de tot în fiecare zi după numărul rânduit zi de zi

5 Şi după aceasta, arderi de tot deobşte şi arderi de tot pentru Sâmbete şi pentru lunile noi şi pentru toate sărbătorile Domnului, cât şi pentru toţi cei care aduceau Domnului daruri de bună voie.

6 Din ziua cea dintâi a lunii a şaptea ei au început să aducă arderi de tot pentru Domnul, cu toate că în vremea aceea nu fusese pusă temelia templului Domnului.

7 Şi s’au plătit bani cioplitorilor de piatră şi dulgherilor, iar afară de aceasta mâncare şi băutură şi untdelemn celor din Sidon şi celor din Tir, ca să aducă butuci de cedru din Liban, pe mare, la Iafa, potrivit învoielii pe care o dobândiseră de la Cirus, împăratul Persiei.

8 În anul al doilea după sosirea lor la templul lui Dumnezeu în Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, feciorul lui Salatiil şi cu Iosua, fiul lui Ioţadac, şi ceilalţi fraţi ai lor, preoţii şi leviţii şi toţi cei care se întorseseră din robie în Ierusalim, începură lucrul zidirii şi orânduiră pe leviţii de la douăzeci de ani şi mai în vârstă să supravegheze lucrul templului Domnului.

9 Atunci Iosua împreună cu feciorii lui şi cu fraţii lui, Cadmiel împreună cu fiii săi şi cu fraţii săi şi Binui şi Hodavia se legară să supravegheze pe lucrătorii care lucrau la zidirea templului Domnului, aşijderea şi familia lui Henadad împreună cu fiii lor şi cu fraţii lor şi leviţii.

10 Şi când meşterii ziditori puseră temelia templului Domnului, preoţii stăteau înveşmântaţi în odăjdii şi cu trâmbiţe, iar leviţii din familia lui Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul după chipul lui David, regele lui Israil.

11 Şi au început să proslăvească şi să să laude pe Domnul: «Că este bun, că în veac ţine mila lui pentru Israil!» Şi tot poporul striga din răsputeri de bucurie, lăudând pe Domnul la punerea temeliei templului Domnului.

12 Şi mulţi preoţi, leviţi şi capi de familie bătrâni, care văzuseră templul cel dintâi, acum când s’a pus temelia acestuia, izbucniră în hohote de plâns, în vreme ce sub ochii lor se punea temelia. Şi mulţi alţii strigau din răsputeri cu glas de bucurie.

13 Dar poporul nu putea să osebească strigătul de bucurie de plânsetul bătrânilor norodului, fiindcă poporul striga din răsputeri, iar răsunetul lui se auzea până departe.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.