×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESDRA

Capitolul 2

Numele celor întorşi din robie.

1 Iată şi locuitorii din ţara lui Iuda care s’au întors din robie, adică aceia pe care Nabucodonosor, împăratul Babilonului, îi dusese odinioară robi în Babilon. Şi ei s’au întors acasă în Ierusalim şi Iuda, fiecare în cetatea patriei lui.

2 Ei veniră împreună cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul oamenilor din poporul lui Israil a fost:

3 Fiii lui Paroş, două mii o sută şaptezeci şi doi.

4 Fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi.

5 Fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci.

6 Fiii lui Pahat-Moab, adică fiii lui Iosua şi Ioab, două mii opt sute doisprezece.

7 Fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru.

8 Fiii lui Zatu, nouă sute cincizeci şi patru.

9 Fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci.

10 Fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi.

11 Fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei.

12 Fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi.

13 Fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şase.

14 Fiii lui Bigvai, două mii şi cincizeci şi şase.

15 Fiii lui Adin, patru sute şi cincizeci şi patru.

16 Fiii lui Ater, adică cei din familia lui Iezechia, nouăzeci şi opt.

17 fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei.

18 Fiii lui Harif, o sută doisprezece.

19 Fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei.

20 Oameni din Ghibeon, nouăzeci şi cinci.

21 Oameni din Betleem, o sută douăzeci şi trei.

22 Oameni din Netofa, cincizeci şi şase.

23 Oameni din Anatot, o sută douăzeci şi opt.

24 Oameni din Betazmavet, patruzeci şi doi.

25 Oameni din Chiriat-Iearim, Chefira şi Beerot, şapte sute patruzeci şi trei.

26 Oameni din Harama şi Gheba, şase sute douăzeci şi unu.

27 Oameni din Micmas, o sută douăzeci şi doi.

28 Oameni din Betel şi Ai, două Bute douăzeci şi trei.

29 Fiii lui Nebo, cincizeci şi doi.

30 Fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase.

31 Fiii unui alt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru.

32 Fiii lui Harim, trei sute douăzeci.

33 Oameni din Lod, Hadid şi Ono, şapte sute douăzeci şi cinci.

34 Oameni din Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci.

35 Fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.

36 Preoţii: Fiii lui Iedaia din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei.

37 Fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi.

38 Fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte.

39 Fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.

40 Leviţii: Fiii lui Iosua şi Cadmiel, Binui şi Hodavia, şaptezeci şi patru.

41 Cântăreţii: Fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt.

42 Familiile portarilor: Fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, toţi la un loc o sută treizeci şi nouă.

43 Robii templului: Fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot;

44 Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon;

45 Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub;

46 Fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan;

47 Fiii lui Ghidei, fhi lui Gahar, fiii lui Reaia;

48 fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam;

49 Fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai;

50 Fiii lui Asna, fiii lui Meunim, fiii lui Nefisim;

51 Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur;

52 Fiii lui Baţlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harşa;

53 Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Temah;

54 Fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa;

55 Familiile robilor lui Solomon: Fiii lui Sotai, fiii lui Hasoferet, fiii lui Perida;

56 Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidei;

57 Fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon;

58 Toate slugile templului şi feciorii slugilor lui Solomon au fost trei sute nouăzeci şi doi.

59 Iată şi pe cei care au venit din Tel-Melah, Tel-Harşa, Cherub-Adam, şi Imer şi care nu au putut dovedi că familia lor şi seminţia se trag din Israil:

60 Familia lui Dalaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.

61 Şi dintre fiii preoţilor; fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, acel care s’a însurat cu una din fiicele lui Barzilai Galaaditul şi care luase numele lui.

62 Aceştia căutară în hrisoave şi în cărţile spiţei neamurilor, dar nu s’au putut găsi, de aceea ei fură socotiţi ca necuraţi şi scoşi din preoţie.

63 Şi ocârmuitorul îi opri să mănânce din cele prea sfinte, până când arhiereul va întreba pe Dumnezeu prin Urim şi Tumim.

64 Toată obştia la un loc a fost de patruzeci şi două de mii trei sute şi şaizeci de inşi,

65 Afară de robii şi roabele lor în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte, iar printre ei mai erau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe.

66 Ei aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,

67 Patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de asini.

68 Unii dintre capii de familii, îndată ce au ajuns la templul lui Dumnezeu din Ierusalim, dădură de bună voie daruri, ca să-l ridice pe locul lui cel de altădată,

69 Fiecare după puterea lor. Ei dăruiră la vistieria ridicării templului şaizeci şi una de mii de darici de aur şi cinci mii de mine de argint, aşijderea o sută de odăjdii preoţeşti.

70 Preoţii şi leviţii, cântăreţii şi portarii şi slugile templului se aşezară în Ierusalim şi în oraşele lor, iar tot poporul lui Israil se aşeză în cetăţile lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.