×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ESDRA

Capitolul 10

Esdra ia măsuri împotriva căsătoriilor făcute cu călcarea legii.

1 În vreme ce Esdra se ruga plângând şi se mărturisea din suflet stând la pământ înaintea templului lui Dumnezeu, s’a adunat lângă el o foarte mare mulţime de Israiliţi: oameni, femei şi copii, fiindcă poporul izbucnise în plâns năprasnic.

2 Atunci Şecania, feciorul lui Iebiel, dintre fiii lui Elam, începu să grăiască şi zise lui Esdra: «Noi am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru şi am luat femei străine de la popoarele din aceste părţi. Cu toate acestea mai este încă nădejde pentru Israil.

3 Să încheiem acum un legământ cu Dumnezeul nostru ca să alungăm pe toate femeile noastre cele străine şi copiii născuţi dintr’însele, după sfatul tău, stăpâne, şl al celor ce se tem de porunca Dumnezeului nostru, şi să ne îndreptăm după lege.»

4 Atunci toţi cei ce se temeau de porunca lui Dumnezeu se sculară şi ziseră: «Scoală-te şi sfârşeşte, căci tu ai putinţa, iar noi suntem cu tine! Fii tare şi sfârşeşte!»

5 Atunci, s’a sculat Esdra şi a luat jurământul la toate căpeteniile preoţilor şi leviţilor şi la tot Israilul, că vor face aşa, şi ei se jurară.

6 Şi s’a sculat Esdra din piaţa de dinaintea templului Domnului şi s’a dus în chilia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib, şi a mas acolo; pâine nu a mâncat şi apă n’a băut, ci s’a tânguit pentru marea fărădelege a norodului.

7 Atunci au dat de veste cu strigare în Iuda şi Ierusalim tuturor celor care se întorseseră din robie, ca să se strângă la Ierusalim,

8 Iar cine nu va veni în răstimp de trei zile, potrivit sfatului căpeteniilor şi al bătrânilor, toată averea aceluia să fie luată, iar el să fie dat afară din obştia celor întorşi din robie.

9 După aceasta, toţi Iudeii din Iuda şi din Veniamin s’au adunat la Ierusalim a treia zi, adică în luna a noua în ziua a douăzecea a lunii. Şi când tot poporul sta în piaţa de dinaintea templului Domnului, tremurând din pricina aceasta şi din pricina ploii care curgea şiroaie,

10 S’a sculat Esdra preotul şi şi-a îndreptat cuvântul către ei: «Păcătuit-aţi, căci aţi luat femei străine, sporind vina lui Israil.

11 Dar acum mărturisiţi înaintea Domnului Dumnezeului părinţilor voştri păcatul şi faceţi voia lui şi despărţiţi-vă de popoarele păgâne din ţară şi de femeile cele străine.»

12 Atunci toată obştia a răspuns şi a zis cu glas tare: «Da, precum tu ai zis, aşa vom face!

13 Dar norodul este numeros şi vremea ploioasă, de nimeni nu poate sta afară, iar aceasta nu este o pricină de o zi două, deoarece noi am săvârşit mare păcat din partea aceasta.

14 Să rămână deci căpeteniile noastre pentru toată obştia, iar toţi aceia care în cetăţile noastre s’au însurat cu femei străine să vină la vremea hotărîtă împreună cu bătrânii cetăţilor şi judecătorii fiecărei cetăţi, până când mama lui Dumnezeu se va întoarce de la noi dinspre lucrul acesta.»

15 Ci numai Ionatan, feciorul lui Asael, şi Iahzeia, feciorul lui Ticva, se împotriviră la aceasta, sprijiniţi de Meşulam şi de levitul Şabetai.

16 Dar cei ce se întorseseră din robie făcură întocmai aşa. Şi Esdra arhiereul îşi alese oameni, căpetenii de familii din fiecare neam, şi vezi că toţi sunt arătaţi pe nume, şi ţinură sfat în ziua cea dintâi din luna a zecea, ca să judece pricina.

17 Şi lămuriră pricina cu toţi oamenii însuraţi cu femei străine până în ziua cea dintâi a lunii întâia.

18 Şi dintre preoţii care seînsuraseră cu femei streine au fost găsiţi aceştia: Din familia lui Iosua, feciorul lui Ioţadac, şi fraţii lui: Maaseia şi Eliezer, Iarib şi Ghedalia,

19 Care îşi dădură cuvântul să alunge pe femeile lor şi să aducă un berbece ca jertfă pentru vina lor.

20 Din familia lui Imer: Hanani şi Zebadia.

21 Din familia lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Uzia.

22 Din familia lui Fahşur: Elioenai, Maaseia, Ismail, Natanail, Iozabad şi Elasa.

23 Şi dintre leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia, adică Chelita, Fetahia, Iuda şi Eliezer.

24 Şi dintre cântăreţi: Eliaşib şi Zacur. Şi dintre portari: Şalum, Telem şi Uri.

25 Şi dintre ceilalţi Israiliţi: Din familia lui Faroş: Ramia, Iziia, Malchia, Miiamim, Eleazar Miheia şi Benaia.

26 Din familia lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot, şi Ilie.

27 Şi din familia lui Zatu: Elioenai. Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabad şi Aziza.

28 Şi din familia lui Bebai: Iohanan, Anania, Zabai, Atlai.

29 Şi din familia lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal, Azael şi Ieremot.

30 Şi din familia lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase.

31 Şi din familia lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon,

32 Veniamin, Maluc şi Şemaria.

33 Şi din familia lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei.

34 Din familia Bigvai: Maadai, Amram şi Ioil.

35 Benaia, Bedeia, Cheluhu,

36 Vania, Meremot, Eliaşib,

37 Matania, Matnai şi Iaasai,

38 Bani, Binui, Şimei,

39 Şi Şelemia, Natan şi Adaia.

40 Din familia lui Azuz: Şaşai, Şarai,

41 Azareel, Şelemia, Şemaria.

42 Şalum, Amaria şi Iosif.

43 Din familia lui Nebo: Ieiel, Matatia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioil şi Benaia.

44 Toţi aceştia se însuraseră cu soţii streine. Şi ei au izgonit pe soţii şi pe copii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.