×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 30

Iezechia trimite soli ca să înştiinţeze poporul pentru praznicul Paştilor. Praznicul s’a serbat cu mare bucurie, vreme de două săptămâni.

1 Şi Iezechia a trimis soli în toată ţara lui Israil şi a lui Iuda, ba a scris şi scrisori către Efraim şi Manase ca să vină la templul Domnului din Ierusalim, la praznicul Paştilor Domnului Dumnezeului lui Israil.

2 Regele şi dregătorii lui şi toată obştia din Ierusalim au chibzuit să prăznuiască Paştile în luna a doua,

3 Fiindcă nu le putuseră prăznui la vreme, din pricină că nu erau destui preoţi sfinţiţi şi nici norodul nu se adunase la Ierusalim.

4 Acest lucru i-a plăcut regelui şi obştiei întregi,

5 Şi au hotărît să dea de ştire în tot Israilul, de la Beerşeba şi până în Dan, ca toţi să vină la praznicul Paştilor Domnului Dumnezeului lui Israil, la Ierusalim, căci nu fusese de multe ori prăznuit precum este scris.

6 Şi solii au plecat cu scrisorile din mâna regelui şi a sfetnicilor lui în toată ţara lui Israil şi a lui Iuda, după porunca regelui, şi au dat de veste: «Fii ai lui Israil! întoarceţi-vă cu pocăinţă la Domnul Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israil, ca şi el să se întoarcă spre cei rămaşi, care au scăpat din mâna împăraţilor Asiriei.

7 Nu fiţi ca părinţii şi ca fraţii voştri care n’au crezut în Domnul Dumnezeul părinţilor lor, pentru care lucru au fost daţi pustiirii, după cum vedeţi.

8 Acum nu vă învârtoşaţi cerbicea ca părinţii voştri, ci daţi slavă Domnului şi veniţi în templul său, pe care l-a sfinţit deapururi, şi slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, ca el să întoarcă de la voi văpaia mâniei sale.

9 Şi dacă vă veţi întoarce cu pocăinţă la Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri vor afla îndurare înaintea celor care i-au robit şi se vor putea întoarce în ţara aceasta, fiindcă Domnul Dumnezeul vostru este milostiv şi îndurător şi nu-şi va întoarce faţa sa de la voi, când vă veţi pocăi!»

10 Şi solii au străbătut cetate cu cetate din ţinutul Efraimului şi al lui Manase până spre Zebulon, dar erau luaţi în râs şi batjocoriţi»

11 Numai vreo câţiva din Aşer, din Manase şi din Zebulon s’au umilit şi au venit la Ierusalim.

12 Asemenea şi în Iuda a lucrat mâna Domnului ca să-i unească într’un cuget şi să aducă la îndeplinire porunca pe care regele şi sfetnicii lui o dăduseră după cuvântul Domnului.

13 Şi s’a strâns popor mult în Ierusalim să serbeze praznicul azimelor în luna a doua – o adunare nenumărată.

14 Şi au purces să nimicească jertfelnicele din Ierusalim, şi toate altarele tămâierilor le-au prăpădit şi le-au aruncat în valea Cedronului.

15 Apoi au junghiat mielul Paştilor, în ziua a paisprezecea din luna a doua, iar preoţii şi leviţii de ruşine s’au sfinţit şi au adus arderi de tot în templul Domnului.

16 Şi s’a aşezat fiecare la locul lui după rânduiala din legea lui Moise, omul lui Dumnezeu, iar preoţii stropeau cu sângele pe care îl luaseră din mâna leviţilor.

17 Fiindcă în obştie erau mulţi care nu se curăţiseră, leviţii junghiau miei de Paşti pentru cei care nu erau curaţi ca să-i aducă Domnului,

18 Şi astfel mult norod din seminţia lui Efraim, a lui Manase, a lui Isahar şi a lui Zebulon, cu toate că erau necuraţi, au mâncat Paştile împotriva Scripturii. Dar Iezechia se ruga pentru ei şi zicea: «Domnul cel care este bun să ierte

19 Pe orişicine s’a sârguit cu inima să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi, cu toate că nu a avut curăţenia cerută după rânduiala templului!»

20 Şi Domnul a ascultat pe Iezechia şi a iertat poporul.

21 În felul acesta Israiliţii care se aflau în Ierusalim au sărbătorit praznicul azimilor cu bucurie mare timp de şapte zile, iar preoţii şi leviţii lăudau zi de zi pe Domnul din instrumente potrivite cu slujba lor.

22 Şi Iezechia grăia prietenos tuturor leviţilor care se arătau îndestul de pricepuţi în slujba Domnului. Apoi au sfârşit praznicul cel de şapte zile cu jertfele de pace, lăudând pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

23 Şi obştia toată a chibzuit să prăznuiască alte şapte zile, şi au prăznuit şapte zile cu veselie,

24 Fiindcă regele Iezechia dăruise obştiei o mie de viţei şi şapte mii de vite mici, iar sfetnicii dăduseră şi ei o mie de viţei şi zece mii de vite mărunte pentru jertfa ridicată. Cu acest prilej au fost sfinţiţi mulţi preoţi.

25 Şi s’a veselit toată obştia lui Iuda, împreună eu preoţii şi leviţii, şi toată obştia celor care veniseră din Israil, precum şi streinii care se strămutaseră din pământul lui Israil şi locuiau în Iuda.

26 Şi a fost praznic cu veselie mare în Ierusalim, fiindcă din zilele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israil, nu mai fusese praznic ca acesta în Ierusalim.

27 Apoi preoţii şi leviţii au purces să binecuvînteze poporul, şi glasul lor a fost auzit şi rugăciunea lor a ajuns până în locul cel sfânt al Domnului, în ceruri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.