×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 29

Domnia regelui Iezechia. Dregerea şi deschiderea templului pentru dumnezeiasca slujbă. Cuvântul lui Iezechia către preoţi şi leviţi. Curăţirea templului şi sfinţirea lui. Rugăciuni şi cântări cu acest prilej.

1 Când Iezechia a ajuns rege, era de douăzeci şi cinci de ani, iar douăzeci şi nouă de ani a domnit în Ierusalim. Pe mama sa o chema Abia şi era fiica lui Zaharia.

2 El a săvârşit lucruri plăcute înaintea Domnului, întocmai ca şi David strămoşul său.

3 În anul dintâi al domniei lui, în luna întâia, el a deschis uşile templului Domnului şi le-a întărit.

4 Atunci a dat poruncă să vină preoţii şi leviţii şi, după ce i-a strâns în piaţa de la răsărit,

5 Le-a zis: «Ascultaţi-mă, voi leviţilor! Sfinţiţi-vă acum şi sfinţiţi templul Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi daţi afară spurcăciunea din Sfânta,

6 Fiindcă părinţii noştri au păcătuit şi fărădelege au săvârşit înaintea Domnului Dumnezeului nostru, pe care l-au părăsit; şi-au întors feţele lor de la locaşul Domnului şi i-au arătat spatele.

7 Au închis de asemenea şi porţile pridvorului, au stins candelele şi nu i-au adus tămâie Dumnezeului lui Israil, nici ardere de tot nu i-au adus în templu.

8 Din această pricină s’a vărsat mânia Domnului peste Iuda şi peste Ierusalim şi i-a făcut ca pe un lucru de spaimă, de uluire şi de râs, precum voi vedeţi cu ochii voştri.

9 Şi tot pentru aceasta, părinţii noştri au căzut în ascuţişul săbiei, iar feciorii, fiicele şi femeile noastre au fost duse în robie.

10 Acum mi-am pus în gând să închei legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israil, ca să-şi întoarcă flacăra mâniei lui de la noi.

11 Fiilor! Nu pregetaţi, căci pe voi v’a ales Domnul ca să staţi în faţa lui, să-i slujiţi lui, să-i fiţi slujitori şi să-i aduceţi tămâie.»

12 Atunci leviţii: Mahat, fiul lui Amasai, Ioil, fiul lui Azaria, dintre Cahatiţi; iar din fiii lui Merari: Chiş, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; şi dintre Gherşoniţi: Ioah, fiul lui Zima, şi Eden, fiul lui Ioah;

13 Şi dintre fiii lui Eliţafan: Şimri şi Ieiel; şi dintre fiii lui Asaf: Zaharia şi Matania;

14 Şi dintre fiii lui Heman: Iehiel şi Şimei; şi dintre fiii lui Iedutun: Şemaia şi Uziel,

15 Au pornit şi au strâns pe fraţii lor şi s’au sfinţit şi au început după cuvântul Domnului, la porunca regelui, să cureţe templul Domnului.

16 Şi preoţii au intrat înlăuntrul templului Domnului ca să-l cureţe. Şi au scos în curtea templului toată spurcăciunea care se găsea în templul Domnului. Şi au luat-o apoi ca s’o ducă afară în albia Cedronului.

17 Şi anume, au început sfinţirea în ziua întâi a lunii întâi, iar în ziua a opta a lunii ajunseseră până la pridvorul templului Domnului. Deci ei au sfinţit templul Domnului în timp de opt zile, iar în ziua a şaisprezecea au isprăvit.

18 Apoi au intrat înlăuntru la regele Iezechia şi ei l-au înştiinţat: «Am curăţit tot templul Domnului: altarul arderilor de tot, toate odoarele, masa pâinilor punerii înainte împreună cu toate vasele ei.

19 Aşijderea şi toate vasele pe care le pângărise regele Ahaz în timpul domniei prin fărădelegile lui, noi le-am adus în stare bună şi le-am sfinţit, şi iată că se găsesc înaintea jertfelnicului Domnului!»

20 Atunci Iezechia s’a sculat de dimineaţă şi a adunat pe mai marii cetăţii şi s’a dus în templul Domnului,

21 Şi au adus şapte viţei, şapte berbeci, şapte miei şi şapte ţapi, jertfă pentru păcat: pentru stăpânire, pentru templu şi pentru Iuda. Apoi a poruncit preoţilor din neamul lui Aaron să aducă arderi de tot pe jertfelnicul Domnului.

22 Şi au junghiat vitele mari, de la care preoţii au strâns sângele cu care au stropit jertfelnicul; şi au junghiat berbecii şi cu sângele au stropit jertfelnicul, şi au junghiat mieii şi cu sângele au stropit jertfelnicul.

23 Apoi au apropiat ţapii ca jertfă pentru păcat înaintea regelui şi înaintea adunării, iar ei şi-au pus mâinile deasupra lor,

24 Şi preoţii i-au junghiat, iar cu sângele lor au făcut ispăşirea păcatelor la jertfelnic, pentru iertarea păcatelor întregului Israil, fiindcă regele poruncise să se aducă ardere de tot şi jertfă pentru păcat.

25 Pentru aceasta el a aşezat pe leviţi în templul Domnului cu chimvale, cu harfe şi cu chitare după îndreptările lui David, ale lui Gad, văzătorul regelui, şi ale lui Natan proorocul. Această pravilă venea de la Domnul prin gura proorocilor săi.

26 Şi leviţii s’au aşezat într’un loc cu instrumentele muzicale ale lui David, iar preoţii cu trâmbiţele.

27 Şi a poruncit Iezechia să se aducă arderea de tot pe jertfelnic. Şi în clipa când a început arderea de tot, a început cântarea Domnului şi sunarea din trâmbiţe, însoţite de instrumentele lui David, regele lui Israil.

28 Toată obştia a căzut în genunchi cu închinăciune, şi au cântat cântarea şi trâmbiţele au sunat până când s’a sfârşit arderea de tot.

29 Şi când s’au sfârşit arderile de tot, regele împreună cu suita lui îngenunchiară şi se închinară.

30 Apoi regele Iezechia a poruncit şi sfetnicii au spus leviţilor să proslăvească pe Domnul cu cuvintele lui David şi ale lui Asaf văzătorul. Şi ei îl proslăviră cu veselie, şi ei au îngenunchiat şi s’au închinat.

31 Şi Iezechia a prins a grăi şi a zis: «Acum voi sunteţi sfinţiţi pentru Domnul! Apropiaţi-vă şi aduceţi jertfe şi jertfe de mulţumire în templul Domnului.» Şi obştia a adus jertfe şi jertfe de mulţumire, şi pe care îl lăsa inima şi arderi de tot.

32 Numărul capetelor de vită pentru arderea de tot pe care a adus-o obştia a fost: şaptezeci de vite mari, o sută de berbeci şi două sute de miei, toate ca ardere de tot pentru Domnul.

33 Pentru jertfa de mulţumire au fost: şase sute de vite mari şi trei mii de vite mici.

34 Numai că preoţii erau puţini, încât nu puteau să jupoaie toate arderile de tot şi pentru aceasta îi ajutau fraţii lor, leviţii, până se sfârşea lucrul şi până când se sfinţeau preoţii, fiindcă leviţilor le era mai aminte de cât preoţilor ca să se sfinţească.

35 Pe lângă aceasta, erau multe arderi de tot, în afară de grăsimea jertfelor de pace şi a celor cu turnare pentru arderile de tot.

36 Şi Iezechia împreună cu tot poporul s’au bucurat de ceea ce Dumnezeu pregătise pentru popor, fiindcă lucrul se făcuse neobişnuit de repede.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.