×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 28

Domnia regelui Ahaz. Viaţa lui departe de Dumnezeu. Năvălirea Sirienilor şi a Israiliţilor. Crâncen război: morţi şi prinşi în luptă. Profetul Oded sfătueşte pe Israiliţi să dea drumul celor luaţi în robie. Ahaz cheamă în ajutor pe împăratul Asiriei cu prilejul năvălirii în ţară a Edomiţilor şi a Filistenilor, în schimbul cărui ajutor i-a dat comorile din templu, din palatul domnesc şi din casele voevozilor pe care le prădase. Închinarea la idolii Sirienilor. Jertfelnice idoleşti ridicate în Ierusalim şi pe înălţimi.

1 Când Ahaz a ajuns rege, era de douăzeci şi cinci de ani, şi în Ierusalim a domnit şaisprezece ani. El n’a făcut lucruri plăcute în ochii Domnului, precum săvârşise David, strămoşul său.

2 El a umblat pe calea regilor lui Israil, ba chiar a făcut chipuri turnate Baalilor,

3 Şi a dus tămâieri în valea Ben-Hinom, iar pe feciorul său l-a ars în foc după urîtele obiceiuri ale păgânilor pe care Domnul i-a izgonit din faţa Israiliţilor.

4 Şi a adus jertfe şi tămâieri pe coline şi pe dealuri şi sub orice copac verde.

5 Pentru aceasta Domnul Dumnezeul lui l-a dat în mâna regelui Siriei, care l-a înfrânt şi a luat în robie grea pe ai săi şi i-a dus la Damasc. Pe lângă aceasta, el a mai fost dat şi în mâna regelui lui Israil, care i-a pricinuit o mare înfrângere.

6 Şi anume Pecah, fiul lui Remalia, a omorît în Iuda într’o singură zi o sută douăzeci de mii de viteji unul şi unul, din pricină că se lepădaseră de Domnul Dumnezeul străbunilor lor.

7 Zicri, un viteaz din Efraim, a omorît pe Maaseia, fiul regelui, şi pe Azricam, dregător şi privighetor peste curtea domnească, şi pe Elcana, cel al doilea după rege.

8 Atunci Israiliţii au dus în robie dintre fraţii lor două sute de mii de femei, băieţi şi fete, ba au mai luat şi o pradă bogată, pe care au dus-o în Samaria.

9 Dar acolo era un prooroc al Domnului, pe care îl chema Oded. Şi el a ieşit întru întâmpinarea oştirii care avea să intre în Samaria şi a grăit: «Iată că din pricina mâniei Domnului Dumnezeului părinţilor voştri împotriva locuitorilor din Iuda, Domnul i-a dat în mâna voastră şi i-aţi măcelărit cu o furie care a ajuns până la cer.

10 Şi acum voi cugetaţi să împilaţi pe aceşti Iudei şi Ierusalimiteni ca pe robi şi pe roabe. Dar oare nu apasă asupra voastră nici o vină faţă de Domnul Dumnezeul vostru?

11 Şi acum ascultaţi-mă! Trimiteţi înapoi pe aceia pe care i-aţi luat robi dintre fraţii voştri, iar de nu, văpaia mâniei Domnului se va revărsa peste voi!»

12 Atunci unii din căpeteniile lui Efraim şi anume Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meşilemot, Iezechia, fiul lui Şalum, şi Amasa, fiul lui Hadlai, s’au ridicat împotriva celor care se întorceau de la bătălie,

13 Şi le-au zis: «Nu mai aduceţi aici pe cei luaţi robi! Voi aveţi de gând să sporiţi încă păcatul şi vina noastră pe lângă păcatul împotriva Domnului care apasă asupra noastră, căci mare este vina noastră şi văpaia mâniei Domnului este gata să se reverse peste noi?»

14 Atunci oştenii au părăsit pe cei prinşi împreună cu prada de război, în faţa căpeteniilor şi a obştiei întregi.

15 Iar căpeteniile pomenite pe nume au luat pe robi şi din pradă au îmbrăcat pe toţi cei goi, le-au dat haine şi încălţăminte, le-au dat de mâncat şi de băut şi i-au uns cu untdelemn; pe toţi cei osteniţi de drum i-au suit pe asini şi i-au dus în Ierihon, cetatea palmierilor, lângă fraţii lor, iar ei s’au întors în Samaria.

16 În vremea aceea regele Ahaz a trimis vorbă împăratului Asiriei ca să-i vină în ajutor,

17 Din pricină că Edomiţii năvăliseră în Iuda, pe care îl înfrânseră şi luaseră robi.

18 Pe de altă parte, Filistenii pătrunseseră în cetăţile din Şefela şi din Neghebul Iudei şi cuceriseră Betşemeşul, Aialonul, Ghederotul şi Soco cu aşezările lui, Timna cu aşezările ei şi Ghimzo cu aşezările lui, şi se aşezaseră acolo.

19 Aşa a umilit Domnul pe Iuda din pricina lui Ahaz, regele Iudei, fiindcă băgase desfrânarea în Iuda şi păcătuise împotriva Domnului.

20 Şi Tiglatfalasar, împăratul Asiriei, a venit la el şi l-a împilat în loc să-l sprijinească,

21 Fiindcă Ahaz prădase templul Domnului, palatul domnesc şi casele voevozilor şi comorile le dăduse împăratului Asiriei, fără de nici un folos.

22 Dar tocmai în vremea când acela îl strâmtora, el sporea fărădelegile împotriva Domnului. Acesta a fost regele Ahaz.

23 El a adus jertfe zeilor Damascului, care îl învinseseră pe el, şi zicea: «Dumnezeii regilor Siriei le-au venit într’ajutor, lor le voi aduce jertfă şi ei îmi vor ajuta şi mie». Dar ei i-au slujit spre cădere, şi lui şi întregului Israil.

24 Ahaz a mai adunat odoarele din templul Domnului şi le-a sfărâmat, dar după ce a închis porţile templului Domnului, şi-a făcut jertfelnice în orişice colţ al Ierasalimului;

25 În orişicare cetate din Iuda a făcut înălţimi pentru jertfă, ca să tămâieze idolilor, şi aşa a mâniat pe Dumnezeul străbunilor săi.

26 Celelalte fapte ale domniei lui, precum şi toate isprăvile lui, de la început şi până la sfârşit, sunt scrise în «Cartea regilor lui Iuda şi ai lui Israil».

27 Şi a adormit Ahaz cu părinţii lui şi l-au îngropat în cetatea lui David, în Ierusalim, şi nu l-au pus în mormintele regilor lui Israil. Şi Iezechia, fiul său, a ajuns rege în locul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.