×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 23

Arhiereul Iehoiada pune la cale suirea pe tron a lui Ioaş, cu voia întregului popor. Miruirea regelui în templu. Prinderea Atalieişi uciderea ei. Dărâmarea jertfelnicelor lui Baal şi aşezarea slujbei şi închinării lui Dumnezeu. încoronarea lui Ioaş

1 Însă în anul al şaptelea Iehoiada a prins curaj şi după ce s’a întovărăşit cu căpeteniile de peste sute: cu Azaria, fiul lui Ieroham, cu Ismail, fiul lui Iehohanan, cu Azaria, fiul lui Obed, cu Maaseia, fiul lui Adaia, cu Elişafat, fiul lui Zicri,

2 Au cutreerat ţara Iudei şi au adunat pe leviţi din toate cetăţile Iudei cum şi pe capii de familie din Israil şi au venit la Ierusalim,

3 Unde întreaga obştie a încheiat legământ cu regele în templul lui Dumnezeu. Şi Iehoiada le-a grăit: «Iată fiul regelui care va trebui să fie rege precum a făgăduit Domnul celor din neamul lui David!

4 Dar iată ce va trebui să faceţi! O treime din voi care intră de rând Sâmbăta, preoţi şi leviţi, să facă slujba de portari;

5 O treime să slujească la palatul regelui, altă treime să stea la poarta Iesod, iar tot poporul să fie grămadă în curţile templului.

6 În templul Domnului să nu intre însă nimeni, ci numai preoţii şi leviţii slujitori. Numai ei au voie să intre, căci sunt sfinţiţi, iar tot norodul să păzească rânduiala Domnului.

7 Leviţii să înconjoare pe rege, fiecare cu arma în mână, iar cine va îndrăzni să intre în palat să fie ucis, şi să fie ei lângă rege când va intra şi va ieşi.»

8 Atât leviţii cât şi tot Iuda au făcut precum le poruncise arhiereul Iehoiada: fiecare şi-a luat oamenii cei care intrau de rând Sâmbăta sau pe cei care îşi isprăveau rândul, fiindcă Iehoiada arhiereul nu scutise pe nimeni să facă parte din vre-o ceată.

9 Şi arhiereul Iehoiada a dat căpeteniilor de peste sute lăncile şi scuturile, precum şi scuturile regelui David cele din templul Domnului,

10 Şi îndată a aşezat tot norodul, fiecare cu arma în mână, începând din partea de miază-zi a templului până în partea de miază-noapte a templului, ajungând până la jertfelnic şi întorcându-se iarăşi la templu, de jur-împrejurul regelui.

11 Pe urmă au scos pe fiul regelui şi i-au dat coroana şi cartea legii şi l-au făcut rege. Iehoiada şi fiii lui l-au uns cu mir şi au strigat: «Trăiască regele!»

12 Când însă Atalia a auzit strigătul norodului, care alerga şi proslăvea pe rege, a intrat şi ea cu norodul în templul Domnului,

13 Şi s’a uitat şi iată că regele stătea la intrare pe tron, înconjurat de voevozi şi de trâmbiţaşi, iar tot poporul se veselea şi suna din trâmbiţe, iar cântăreţii cu instrumente muzicale făceau începuturile cântărilor de laudă. Atunci Atalia şi-a sfâşiat veşmintele sale şi a strigat: «Trădare! Trădare!»

14 Apoi Iehoiada arhiereul a poruncit voevozilor de peste sute, căpitanilor oştirii şi le-a zis: «Scoateţi-o din templu între două rânduri, iar cine se va face părtaş cu ea să fie ucis cu sabia!» Fiindcă arhiereul poruncise: «Să nu o omorîţi în templul Domnului!»

15 Atunci o puseră între două rânduri şi când a ajuns la poarta Cailor care este lângă palatul domnesc, acolo au omorît-o.

16 După acestea a încheiat legământ între Domnul şi între popor şi rege, ca el să fie popor al Domnului.

17 Şi a intrat poporul în templul lui Baal şi a sfărâmat altarele lui şi statuile lui le-a făcut puzderie, iar pe Matan, preotul lui Baal, l-a omorît dinaintea jertfelnicelor.

18 Şi Iehoiada a rânduit pază la templul Domnului dintre preoţi şi dintre leviţi, pe care David îi împărţise în clase pentru slujba la templu, ca să aducă arderi de tot Domnului, precum este scris în legea lui Moise, cu cântări de veselie, după pravila lui David.

19 Şi a mai aşezat portari la templul Domnului ca nimeni care ar fi spurcat să nu intre.

20 Apoi a luat cu sine pe căpeteniile cele peste sute, pe cei de neam mare şi pe cei ce aveau trecere în faţa norodului, precum şi pe tot norodul şi s’a pogorît din templul Domnului la palatul domnesc. Şi după ce au intrat în palatul domnesc prin poarta cea de sus, au suit pe rege pe tronul regatului.

21 Şi tot poporul ţării s’a bucurat şi cetatea şi-a dobândit liniştea. Ci Atalia pierise de sabie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.