×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A CRONICILOR

Capitolul 11

Profetul Şemaia sfătuieşte pe Roboam să nu pornească cu război, fiindcă ruptura regatului este din voia lui Dumnezeu. Roboam întăreşte regatul lui şi zideşte cetăţi. Femeile şi feciorii lui Roboam.

1 Şi când a ajuns Roboam la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda şi a lui Veniamin, o sută optzeci de mii de oşteni pe ales, ca să se războiască împotriva lui Israil şi să întoarcă regatul sub domnia lui Roboam.

2 Atunci a fost cuvântul Domnului către Şemaia, omul lui Dumnezeu:

3 «Spune lui Roboam, fiul lui Solomon, regele lui Iuda, şi la tot Israilul din Iuda şi Veniamin astfel:

4 Aşa zice Domnul: «Nu porniţi şi nici nu vă războiţi cu fraţii voştri, ci fiecare să se întoarcă la casa lui, fiindcă de Domnul este hotărît lucrul acesta!» Şi au ascultat de cuvintele Domnului şi s’au întors şi n’au pornit împotriva lui Ieroboam.

5 Roboam avea scaunul domnesc în Ierusalim. El a zidit cetăţi tari în Iuda:

6 A zidit Betleemul, Etam, Tecoa,

7 Betţur, Soco, Adulam,

8 Gat, Mareşa, Zif,

9 Adoraim, Lachiş, Azeca,

10 Ţora, Aialon şi Hebronul, care sunt în Iuda şi în ţinutul lui Veniamin.

11 Şi a întărit cetăţile acestea şi le-a pus căpitani peste ele şi a clădit magazii pentru bucate, pentru untdelemn şi pentru vin.

12 În fiecare cetate a adus scuturi şi lănci şi le-a întărit foarte. În felul acesta Iuda şi Veniamin i-au rămas lui.

13 Iar preoţii şi leviţii care se aflau în tot Israilul şi din toate ţinuturile s’au pus sub ascultarea lui,

14 Căci leviţii lăsaseră păşunile şi moşiile lor şi veniseră în Iuda şi la Ierusalim, din pricină că Ieroboam şi feciorii lui îi goniseră din slujba preoţiei Domnului,

15 Şi Ieroboam pusese preoţi pentru jertfele de pe înălţimi, pentru chipurile de ţapi şi de viţei pe care el le făcuse.

16 Iar în urma leviţilor, au venit la Ierusalim din toate seminţiile lui Israil acei care aveau râvnă în inima lor să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israil şi să aducă jertfă Domnului Dumnezeului părinţilor lor.

17 Şi aşa au întărit ei regatul lui Iuda şi au sprijinit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, fiindcă el a umblat trei ani pe calea lui David şi a lui Solomon.

18 Roboam şi-a luat soţie pe Mahalat, fiica lui Ierimot, feciorul lui David, şi pe Abihail, fiica lui Eliab, fiul lui Iesei.

19 Şi ea i-a născut fiu pe Ieuş, pe Şemaria şi pe Zaham.

20 Şi după ea a luat pe Maaca, fiica lui Absalom, care i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza şi pe Şelomit.

21 Şi Roboam a iubit pe Maaca, fiica lui Absalom, mai mult decât pe toate femeile şi decât pe toate ţiitoarele lui, căci el a avut optsprezece femei şi şaizeci de ţiitoare, şi el a avut douăzeci şi opt de feciori şi şaizeci de fete.

22 Şi Roboam a făcut căpetenie şi voevod peste fraţii lui pe Abia, fiul Maacăi, fiindcă voia să-l facă rege.

23 Dar a fost şi dibaci, căci a împrăştiat pe toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda şi ale lui Veniamin, în toate cetăţile întărite şi le-a dat la îndemână hrană din destul, ba încă şi femei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.