×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 9

Locuitorii din Ierusalim şi din Ghibeon.

1 Şi toţi Israiliţii au fost înscrişi în cartea neamului, şi iată că se află trecuţi în «Cartea regilor lui Israil». Şi Iudeii au fost duşi robi în Babilon din pricina necredinţei lor.

2 Cei dintâi locuitori care au stăpânit moşia lor, din oraşe, au fost Israiliţii de rând, preoţii, leviţii şi slujitorii la templu.

3 Iar în Ierusalim locuiau dintre Iudei şi dintre fiii lui Veniamin, dintre Efraimiţi şi dintre fiii lui Manase:

4 Dintre Iudei: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, dintre urmaşii lui Pereţ.

5 Dintre Şiloniţi: Asaia cel întâi născut şi feciorii lui.

6 Şi dintre urmaşii lui Zerah: Ieguel şi fraţii lui, şase sute nouăzeci la număr.

7 Şi dintre fiii lui Veniamin: Salul, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodadia, fiu lui Senua,

8 Ibneia, fiul lui Iehoram, Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia,

9 Împreună cu fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci şi şase la număr. Toţi aceştia erau bărbaţi, capi de familie în neamul lor.

10 Şi dintre preoţi: Iedaia, Iehoiarib şi Iachin,

11 Azaria, feciorul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, arhiereu la templul Domnului.

12 Apoi: Adaia, fiul lui Iehoran, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia şi Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer,

13 Împreună cu fraţii lor, căpetenii în familiile lor, bărbaţi de ispravă în a săvârşi lucrul la templul Domnului, o mie şapte sute şi şaizeci de inşi la număr.

14 Şi dintre Leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabeia dintre urmaşii lui Merari.

15 Apoi Bacbacar, Hereş, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,

16 Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele Netofatiţilor.

17 Şi portarii: Şalum, Acub, Talmon, şi Ahiman împreună cu fraţii lor. Şalum era căpetenia lor.

18 Şi până în ziua de azi este pază la «Poarta Regelui», de la răsărit. Aceştia sunt portarii pentru tabăra fiilor lui Levi.

19 Iar Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Corah, împreună cu fraţii lui din aceeaşi familie a Corahiţilor, erau însărcinaţi cu slujba de portari la sfântul cort, pe când părinţii lor fuseseră portari la poarta taberii Domnului.

20 Şi Fineas, fiul lui Eleazar, era pe acele vremuri căpetenia lor – Domnul să-l aibă în pază!

21 Zaharia, fiul lui Meşelemia era portar la cortul descoperirii.

22 Toţi acei aleşi a fi portari erau în număr de două sute şi doisprezece inşi. Ei erau înscrişi în cartea neamului, fiecare în satele lor. Pe ei i-a aşezat David şi Samuil văzătorul în slujba lor,

23 Şi atât ei, cât şi feciorii lor erau portari la casa Domnului, la cortul descoperirii.

24 Portarii erau aşezaţi în cele patru laturi: la răsărit, la apus, la miază-noapte şi la miază-zi.

25 Iar fraţii lor, care locuiau în sate, trebuiau să vină la slujbă din când în când câte o săptămână,

26 Căci ei, cele patru căpetenii peste portari, stăteau la slujbă neîntrerupt. Şi dintre Leviţi erau unii însărcinaţi cu paza cămărilor şi jitniţelor din templul Domnului,

27 Şi din această pricină mâneau în apropiere de templul Domnului, căci ei erau însărcinaţi cu paza şi cu deschiderea în fiecare dimineaţă.

28 O altă parte din ei avea în grijă sfintele odoare pe care le aduceau cu număr şi le luau înapoi cu număr.

29 Alţii erau puşi să privegheze peste lucruri şi mai ales peste sfintele vase, peste făină, peste vin şi peste untdelemn, peste tămâie şi peste mirezme.

30 Unii din preoţi aveau să pregătească mirezme cu bun miros.

31 Apoi Matatia, unul dintre Leviţi, întâiul născut al lui Şalum Corahitul, era pus să aibă grijă de coptul aluaturilor în tigăi,

32 În sfârşit, erau câţiva dintre feciorii lui Cahat, dintre fraţii lor, care pregăteau pâinile punerii înainte în fiecare Sâmbătă.

33 Aceştia sunt cântăreţii, capii familiilor levitice, care locuiau în odăi, scutiţi de orice altă slujbă, fiindcă erau de rând zi şi noapte.

34 Aceştia sunt capii familiilor levitice după neamurile lor, căpetenii care locuiau în Ierusalim.

35 Iar în Ghibeon locuia Ieghiel, tatăl lui Ghibeon, împreună cu femeia lui, care se chema Maaca.

36 Fiul său cel întâi născut a fost Abdon, apoi venea Ţur, Chiş, Baal, Ner şi Nadab,

37 Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot.

38 Miclot a născut pe Şimeam. Tot aşa şi ei locuiau în Ierusalim cu fraţii lor, aproape de ei.

39 Şi Ner a născut pe Chiş şi Chiş a născut pe Saul, Saul a născut pe Ionatan, pe Malchişua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.

40 Ionatan a avut fecior pe Meribaal, iar Meribaal a născut pe Mica.

41 Şi feciorii lui Mica au fost: Piton, Melec şi Tahrea şi Ahaz.

42 Şi Ahaz a născut pe Iaera, iar Iaera a născut pe Alemet, pe Azmavet şi pe Zimri, iar Zimri a născut pe Moţa.

43 Moţa a născut pe Binea, pe Refaia fiul lui, Eleasa fiul lui, Aţei fiul lui.

44 Şi Aţei a avut şase feciori. Iată numele lor: Azricam, întâiul său născut, apoi Ismail, Şeareia, Obadia şi Hanan. Aceştia au fost feciorii lui Aţei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.