×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 7

Urmaşii celorlalţi patriarhi.

1 Fiii lui Isahar au fost patru şi anume: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron.

2 Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuil, capii familiilor scoborîtori din Tola, oameni viteji, trecuţi în catagrafie după neamurile lor, în vremea lui David, în număr de douăzeci şi două de mii şi şase sute.

3 Feciorii lui Uzi au fost: Izrahia… Şi feciorii lui Izrahia au fost: Micael, Obadia, Ioil şi Işia, de toţi cinci capi de familie.

4 Şi ei aveau, după neamurile şi după familiile lor, treizeci şi şase de mii de de oameni de luptă, din pricină că aveau multe femei şi copii.

5 Şi toţi coborîtorii din aceeaşi seminţie, toate neamurile lui Isahar, erau viteji, şi de toţi erau înscrişi în cartea neamului: optzeci şi şapte de mii de inşi.

6 Fiii lui Veniamin au fost: Bela, Becher şi Iediael, de toţi trei.

7 Feciorii lui Bela au fost: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, cinci capi de familie, oameni viteji, iar în cartea neamului erau înscrişi douăzeci şi două de mii şi treizeci şi patru de inşi.

8 Feciorii lui Becher au fost: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioienai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alemet. Toţi aceştia au fost feciorii lui Becher.

9 Iar în cartea neamului lor, după neamurile lor şi după capii de familii, bărbaţi viteji, au fost înscrişi douăzeci de mii şi două sute de inşi.

10 Şi feciorii lui Iediael au fost: Bilhan… Iar feciorii lui Bilhan au fost: Ieiş, Veniamin, Iehud, Chenaan, Zetan, Tarşiş şi Ahişahar.

11 Toţi aceştia au fost feciorii lui Iediael, capi de familii, bărbaţi viteji, şaptesprezece mii şi două sute de inşi gata să iasă la război.

12 Şupim şi Hupim au fost feciorii lui Ir, iar Huşim a fost feciorul lui Alier.

13 Feciorii lui Neftali au fost: Iahţiel, Guni, Ieţerşi Şalum, fiii Bilhăi.

14 Feciorii lui Manase au fost: Asriel, pe care l-a născut, – iar ţiitoarea lui de neam arameian a născut pe Machir, tatăl lui Gaalad;

15 Şi Machir şi-a luat de femeie pe Bora lui Hupim şi Şupim, şi numele sorei era Maaca; – iar numele celui de-al doilea Ţelofhad. Şi Ţelofhad a avut fiice.

16 Maaca, femeia lui Machir, a născut un băiat şi i-a pus numele Percş, iar fratele lui a fost Şereş. Şi pe feciorii lui i-a chemat Ulam şi Rechem.

17 Şi feciorul lui Ulam a fost Bedan. Aceştia au fost feciorii lui Galaad, feciorul lui Machir, fiul lui Manase.

18 Şi Hamolechet, sora lui, a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.

19 Feciorii lui Şemida au fost: Ahian, Şechem, Likhi şi Aniam.

20 Şi fiii lui Efraim au fost: Şutelah, Bered fiul lui, Tahat fiul lui, Eleadah fiul lui şi Tahat fiul lui,

21 Zabad fiul lui, Şutelah fiul lui, Ezer şi Elead. Dar locuitorii Gatului, care fuseseră născuţi în ţară, i-au omorît din pricină că aceştia s’au pogorît să le răpească turmele.

22 Atunci tatăl lor Efraim i-a jelit multe zile, iar fraţii lui au venit la el ca să-l mângâie.

23 Şi el a intrat la femeia lui, care a rămas grea şi a născut un fiu şi i-a pus numele Beria, căci casa lui se afla în strâmtorare.

24 Pe sora lui o chema Şeera. Ea a zidit Bethoronul-de-Sus şi Bethoronul-de-Jos şi Uzen-Şeera.

25 Repah a fost fiul lui. Reşef fiul lui, Telah fiul lui şi Tahan fiul lui,

26 Laedan fiul lui, Amihud fiul lui, Elişama fiul lui,

27 Nun fiul lui, Iosua fiul lui.

28 Averea lor şi aşezările lor au fost: Betelul cu localităţile lui, la răsărit Naaran şi la apus Ghezer cu toate satele din jurul lui, Sihemul cu satele din jur până la Aia cu localităţile atârnătoare de ea.

29 Sub stăpânirea fiilor lui Manase au fost: Betşeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghido cu satele din jur, Dorul cu localităţile din jur. În ele locuiau feciorii lui Iosif, fiul lui Israil.

30 Feciorii lui Aşer au fost: Imna şi Isva, Isvi, Beria, şi Serah sora lor.

31 Iar feciorii lui Beria au fost: Heber şi Malchiel, care este tatăl lui Birzait.

32 Heber a născut pe Iaflet, pe Şemer, pe Hotam şi pe sora lor Şua.

33 Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia au fost feciorii lui Iaflet.

34 Feciorii lui Şemer au fost: Ahi, Rohga, Huba şi Aram.

35 Şi fiii fratelui său Hotam au fost: Ţopah, Imna, Şeleş şi Amal.

36 Fiii lui Ţopah au fost: Suah, Har-nefer, Şual, Beri şi Imra,

37 Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.

38 Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa şi Ara.

39 Fiii lui Ula au fost: Arah, Haniel şi Riţia.

40 Aceştia toţi au fost feciorii lui Aşer, capi de familie, viteji de seamă, căpetenii între voevozi. Numărul celor care au fost înscrişi pentru slujba în oaste – să iasă la război – a fost douăzeci şi şase de mii de inşi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.