×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 6

Neamul Leviţilor.

1 Feciorii lui Levi au fost: Gherşom, Cahat şi Merari.

2 Şi pe fiii lui Gherşom i-a chemat: Libni şi Şimei.

3 Şi fiii lui Cahat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.

4 Şi fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi. Dar iată care au fost neamurile leviţilor după familiile lor:

5 Din Gherşom s’au tras fiul său Libni, Iahat fiul lui, Zima fiul lui,

6 Ioah fiul lui, Ido fiul lui, Zerah fiul lui, Ietrai fiul lui.

7 Fiii lui Cahat au fost: Aminadab fiul lui, Core fiul lui, Asir fiul lui,

8 Elcana fiul lui, Ebiasaf fiul lui şi Asir fiul lui,

9 Tahat fiul lui. Uriel fiul lui, Uzia fiul lui şi Saul fiul lui.

10 Şi feciorii lui Elcana au fost: Amasai şi Ahimot,

11 Elcana fiul lui, Ţofai fiul lui, Nahat fiul lui,

12 Eliab fiul lui, Ieroham fiul lui, Elcana fiul lui şi Samuil fiul lui.

13 Iar feciorii lui Samuil au fost: Ioil cel întâi născut şi Abia cel de al doilea.

14 Feciorii lui Merari au fost: Mahli şi Libni fiul lui, Şimei fiul lui. Uzia fiul lui,

15 Şimea fiul lui, Haghia fiul lui, Asaia fiul lui.

16 Iată şi pe acei pe care i-a aşezat David peste cântăreţi, după ce chivotul legii aflase loc de odihnă,

17 Şi ei au făcut slujba de cântăreţi la cortul descoperirii, până când Solomon a zidit templul Domnului în Ierusalim. Şi ei şi-au făcut slujba după rânduiala hotărîtă lor.

18 Iată-i pe cei ce stăteau la slujbă, cât şi pe feciorii lor. Dintre fiii lui Cahat: Heman cântăreţul, feciorul lui Ioil, feciorul lui Samuil,

19 Feciorul lui Elcana, feciorul lui Ieroham, feciorul lui Ehei, feciorul lui Toah,

20 Feciorul lui Ţuf, feciorul lui Elcana, feciorul lui Mahat, feciorul lui Amasai,

21 Feciorul lui Elcana, feciorul lui Ioil, feciorul lui Azaria, feciorul lui Sofonie,

22 Feciorul lui Tahat, feciorul lui Asir, feciorul lui Ebiasaf, feciorul lui Core,

23 Feciorul lui Iţhar, feciorul lui Cahat, feciorul lui Levi, feciorul lui Israil.

24 Şi pe fratele său îl chema Asaf. Acesta stătea de-a-dreapta lui. Asaf era fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,

25 Feciorul lui Micael, feciorul lui Maaseia, feciorul lui Malchia,

26 Feciorul lui Etni, feciorul lui Zerah, feciorul lui Adaia,

27 Feciorul lui Etan, feciorul lui Zima, feciorul lui Şimei,

28 Feciorul lui Iahat, feciorul lui Gherşom, feciorul lui Levi.

29 Şi dintre feciorii lui Merari, împreună cu fraţii lor, spre stânga erau: Etan, fiul lui Cuşi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

30 Fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,

31 Fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,

32 Fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

33 Iar ceilalţi leviţi, fraţii lor, erau însărcinaţi cu toată slujirea la chivotul casei Domnului.

34 Aaron dimpreună cu fiii săi aveau în seamă jertfelnicul arderilor de tot şi altarul tămâierii, şi săvârşeau orişice slujbă în Sfânta Sfintelor şi pentru ispăşirea păcatelor a tot Israilul, precum poruncise Moise, slujitorul Domnului.

35 Iată şi pe feciorii lui Aaron: Eleazar fiul lui, Fineas fiul lui, Abişua fiul lui,

36 Buchi fiul lui, Uzi fiul lui, Zerahia fiul lui,

37 Meraiot fiul lui, Amaria fiul lui, Ahitub fiul lui,

38 Ţadoc fiul lui, Ahimaaţ fiul lui.

39 Iată care au fost şi aşezările lor în corturi şi cuprinsul ţinuturilor lor: Feciorilor lui Aaron, din neamul lui Cahat – căci asupra lor a căzut sorţul –

40 Li s’a dat Hebronul în ţinutul lui Iuda, împreună cu toate păşunile din jur;

41 Ţarinile de pe lângă cetate însă, împreună cu satele atârnătoare de ea, le-a dat lui Caleb, feciorul lui Iefune.

42 Şi urmaşilor lui Aaron li s’au dat cetăţile de scăpare: Hebronul şi Libna, împreună cu păşunile din jurul lor, Iatirul şi Eştemoa cu păşunile lor;

43 Holonul cu păşunile lui şi Debirul cu păşunile lui;

44 Aşanul cu păşunile lui şi Betşemeşul cu păşunile lui.

45 Iar din seminţia lui Veniamin: Gheba cu păşunile ei, Alemetul cu păşunile lui, Anatotul cu păşunile lui. Toate cetăţile acestea erau în număr de treisprezece împreună cu păşunile din jurul lor.

46 Ceilalţi urmaşi ai lui Cahat au primit prin sorţi după familiile lor, din seminţia lui Efraim, din seminţia lui Dan şi jumătate din Manase, zece cetăţi.

47 Urmaşii lui Gherşom după familiile lor au primit treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, a lui Aşer, a lui Neftali şi jumătate din a lui Manase, în Basan.

48 Feciorilor lui Merari, după familiile lor, le-au căzut la sorţ douăsprezece cetăţi, din seminţia lui Ruben, a lui Gad şi a lui Zebulon.

49 În felul acesta au dat fiii lui Israil leviţilor cetăţile împreună cu păşunile lor.

50 Şi au tras la sorţi cetăţile acelea numite din seminţia lui Iuda, a lui Simeon şi a lui Veniamin.

51 Feciorilor lui Cahat însă le-au ieşit la sorţi cetăţi din seminţia Efraim.

52 Şi anume li s’au dat cetăţi de scăpare: Sihemul cu păşunile lui în muntele Efraim şi Ghezerul împreună cu păşunile lui.

53 Apoi Iocmeamul cu păşunile lui, Betheronul cu păşunile lui.

54 Aialonul cu păşunile lui, Gat-Rimonul cu păşunile lui;

55 Şi din jumătatea lui Manase: Anerul cu păşunile lui, Ibleamul cu păşunile lui s’au dat celorlalte familii ale fiilor lui Cahat.

56 Fiii lui Gherşom au primit, potrivit cu familiile lor, din cealaltă jumătate a lui Manase: Golan în Basan împreună cu păşunile lui, Aştarotul cu păşunile lui;

57 Iar din seminţia lui Isahar: Chedeşul cu păşunile lui, Daberatul cu păşunile lui,

58 Ramotul cu păşunile lui şi Anemul cu păşunile lui.

59 Din seminţia lui Aşer: Maşalul cu păşunile, Abdonul cu păşunile,

60 Hucocul împreună cu păşunile şi Rehobul cu păşunile,

61 Din seminţia lui Neftali Chedeşul în Galileea cu păşunile, Hamotul cu păşunile şi Chiriataimul cu păşunile.

62 Celorlalţi fii ai lui Merari li s’a dat din seminţia lui Zebulon: Rimonul cu păşunile lui şi Taborul cu păşunile lui;

63 Iar dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan, li s’a dat din seminţia lui Ruben: Beţerul în pustie împreună cu păşunile lui, Iahţa cu păşunile,

64 Chedemotul cu păşunile şi Mefaat cu păşunile.

65 Iar din seminţia lui Gad: Ramotul din Galaad cu păşunile, Mahanaim cu păşunile,

66 Heşbonul cu păşunile şi Iazerul cu păşunile lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.