×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 5

Urmaşii lui Ruben, Gad şi Manase.

1 Şi fiii lui Ruben, cel întâi născut al lui Israil, – căci el era întâiul născut, după ce a pângărit patul tatălui său, întâietatea naşterii lui a fost trecută la fiii lui Iosif, fiul lui Israil, ca să nu mai fie înscris în catagrafia celor întâi născuţi.

2 Căci Iuda era cel mai puternic dintre fraţii lui, ba din el ieşise şi un voevod. Şi aşa dreptul de întâi născut a trecut la Iosif.

3 Deci, feciorii lui Ruben, întâiul născut al lui Israil, au fost: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

4 Feciorii lui Ioil au fost: Şemaia, apoi fiul acestuia Gog şi fiul acestuia Şimei,

5 Şi fiul acestuia Miheia, fiul acestuia Reaia şi fiul acestuia Baal,

6 Şi fiul acestuia Beera, pe care Tiglatfalasar, împăratul Asiriei, l-a dus în robie. El a fost voevod în seminţia lui Ruben.

7 Şi fraţii lui, după neamurile lor şi precum au fost catagrafiaţi după spiţa lor, au fost: Cel dintâi Ieiel şi Zaharia,

8 Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioil. Stăpânirea acestuia se întindea de la Aroer şi până la Nebo şi Baal-Meon,

9 Iar la răsărit ajungea până în marginea pustiului, de la Eufrat încoace, din pricină că turmele lor se înmulţiseră în ţinutul Galaadului.

10 În vremea lui Saul s’a pornit război împotriva celor ce se trăgeau din neamul lui Agar, şi după ce aceştia au căzut în mâinile lor, au pus stăpânire pe aşezărilor lor în toată întinderea, de la răsărit de Galaad.

11 Fiii lui Gad, care au locuit în partea de răsărit în ţara Basanului, până la Salca, au fost:

12 Cel dintâi Ioil, apoi Şafam, Iaenai şi Şafat în Basan.

13 Iar fraţii lor. după familiile lor, au fost: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iaecan. Zia şi Eber, şapte de toţi.

14 Aceştia au fost feciorii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz.

15 Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, a fost stâlpul neamurilor lor.

16 Şi ei au locuit în Galaad, în Basan şi în localităţile care ţineau de ele, precum şi pe locurile cu păşune ale Sirionului, până la marginea lor.

17 Toţi aceştia au fost înscrişi în catagrafie în vremea lui Iotam, regele Iudei, şi în timpul domniei lui Ieroboam, regele lui Israil.

18 Fiii lui Ruben şi ai lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase – vestiţi prin vitejia lor: purtători de scut şi de sabie şi trăgaci din arcuri, iscusiţi la luptă, patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci viteji –

19 S’au războit cu Agariţii, cu Ietur, cu Nafiş şi cu Nodab.

20 Şi ei au fost ajutaţi împotriva Agariţilor şi a tuturor tovarăşilor lor, din pricină că în toiul luptei au strigat către Dumnezeu, şi el s’a milostivit, fiindcă îşi puseseră nădejdea într’însul.

21 Şi ei au luat pradă din turmele Agariţilor: cincizeci de mii de cămile, două sute şi cincizeci de mii de vite mici, două mii de măgari şi o sută de mii de suflete,

22 Căci mulţi căzuseră în ascuţişul săbiei, fiindcă lupta fusese rânduită de la Domnul. Şi ei au rămas în ţinuturile lor, până la ducerea în robie.

23 Şi cei din jumătatea seminţiei lui Manase au locuit ţinutul de la Basan şi până la Baal-Hermon, şi până la Senir şi până la şirul munţilor Hermon. Şi erau numeroşi.

24 Iată şi stâlpii neamurilor lor: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, viteji cu faimă. Aceştia au fost stâlpii neamurilor lor.

25 Dar când ei au început să păcătuiască împotriva Dumnezeulni părinţilor lor şi să făptuiască desfrânări idoleşti cu dumnezeii popoarelor ţării, pe care le prăpădise Domnul din faţa lor,

26 A întărâtat Dumnezeul lui Israil duhul lui Ful, împăratul Asiriei, adică al lui Tiglatfalasar, împăratul Asiriei, care i-a dus în robie pe fiii lui Ruben şi ai lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase, şi i-a aşezat la Halah, la Habor şi în munţii Mediei şi pe râul Gozan, unde se află şi în ziua de azi.

27 Fiii lui Levi au fost: Gherşon, Cahat şi Merari.

28 Fiii lui Cahat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.

29 Fiii lui Amram au fost: Aaron, Moise şi Maria. Şi fiii lui Aaron au fost: Nadab şi Abiu, Eleazar şi Itamar.

30 Eleazar a născut pe Fineas, iar Fineas a născut pe Abişua,

31 Abişua a născut pe Buchi, iar Buchi a născut pe Uzi.

32 Uzi a născut pe Zerahia, iar Zerahia a născut pe Meraiot.

33 Meraiot a născut pe Amaria, iar Amaria a născut pe Ahitub.

34 Ahitub a născut pe Ţadoc, iar Ţadoc a născut pe Ahimaaţ.

35 Ahimaaţ a născut pe Azaria, iar Azaria a născut pe Iohanan.

36 Şi Iohanan a născut pe Azaria. El este acela care a intrat în slujba arhierească, în templul cel zidit de Solomon în Ierusalim.

37 Şi Azaria a născut pe Amaria, iar Amaria a născut pe Ahitub.

38 Şi Ahitub a născut pe Ţadoc, iar Ţadoc a născut pe Şalum.

39 Şalum a născut pe Hilchia, iar Hilchia a născut pe Azaria.

40 Azaria a născut pe Seraia, iar Seraia a născut pe Iehoţadac.

41 Şi Iehoţadac a fost dus în robie de Nabucodonosor, la porunca Domnului, împreună cu Iuda şi cu locuitorii Ierusalimului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.