×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 4

Urmaşii lui Iuda şi ai lui Simeon.

1 Fiii lui Iuda au fost: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

2 Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat, iar Iahat a născut pe Ahumai şi pe Lahad. Acestea au fost neamurile Ţoratiţilor.

3 Iată care sunt fiii lui Hur: Etam, Izreel, Işma şi Idbaş. Pe sora lor o chema Haţelelponi.

4 Apoi Penuel, tatăl lui Ghedor, şi Ezer, tatăl lui Huşa. Aceştia au fost fiii lui Hur, întâiul născut al lui Efrat, tatăl lui Betleem.

5 Dar Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două soţii: pe Helea şi pe Naara.

6 Şi Naara i-a născut pe Ahuzam, Hefer, pe Temni şi pe Ahaştariţi. Aceştia au fost feciorii Naarei.

7 Fiii Heleei au fost: Ţeret, Ţohar, Etnan şi Coţ.

8 Şi Coţ a născut pe Anub şi pe Ţobeba, pe Iabeţ şi neamurile lui Aharhel, fiul lui Harum.

9 Însă Iabeţ a fost mai luat în seamă decât fraţii lui, din această pricină şi maică-sa i-a pus numele Iabeţ, şi zicea: «În dureri l-am născut!»

10 Atunci Iabeţ s’a rugat Dumnezeului lui Israil şi a zis: «O, dacă tu mă vei binecuvânta şi vei întinde hotarele mele şi mâna ta va fi cu mine şi mă vei păzi de rele, ca să nu dea peste mine nici o durere!…» Şi Dumnezeu i-a îndeplinit cererea.

11 Şi Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mehir, care este tatăl lui Eston.

12 Şi Eston a născut pe Bet-Rafa, pe Paseah şi pe Tehina, întemeietorul cetăţii Nahaş. Aceştia sunt locuitorii din Recab.

13 Fiii lui Chenaz au fost: Otniel şi Seraia, iar fiii lui Otniel au fost: Hatat şi Meonotai.

14 Şi Meonotai a născut pe Ofra, iar Seraia a născut pe Ioab, întemeietorul Ghe-Haraşimului, numit aşa din pricină că locuitorii erau dulgheri.

15 Şi feciorii lui Caleb, fiul lui Iefune, au fost: Ir, Ela şi Naam. Şi fiii lui Ela au fost: Chenaz…

16 Fiii lui Iehaleleel au fost: Zif şi Zifa, Tireia şi Asareel.

17 Şi fiii lui Ezra au fost: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Ieter a născut pe Miriam, pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.

18 Iar Iehudia, femeia lui, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, şi pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sunt feciorii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care o luase în căsătorie Mered.

19 Şi fiii femeii Hodia, sora lui Naham, părintele Cheilei, au fost: Ganni şi Eştemoa Maacatitul.

20 Şi fiii lui Simeon au fost: Amnon şi Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui îşi au fost: Zohet şi Ben-Zohet.

21 Şi fiii lui Şela, fiul lui Iuda, au fost: Ir, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, precum şi neamurile ţesătorilor de vison din Bet-Aşbea.

22 Apoi Iochim şi locuitorii din Co-zeba, Ioaş şi Saraf, care au făcut cuceriri în Moab şi s’au întors la Betleem. Dar acestea sunt întâmplări vechi.

23 Aceştia sunt olarii şi locuitorii din Netaim şi Ghedera şi ei locuiau acolo într’adins pentru slujba regelui.

24 Şi feciorii lui Simion au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah şi Saul.

25 Fiul acestuia a fost Şalum, iar al acestuia, Mibsam, iar al acestuia Mişma.

26 Şi fiii lui Mişma au fost: Hamuel, şi fiul acestuia Zacur şi fiul acestuia Şimei.

27 Iar Şimei a avut şaisprezece feciori şi şase fete, iar fraţii lui n’au avut copii mulţi şi toate neamurile lor n’au sporit aşa încât să ajungă la număr pe fiii lui Iuda.

28 Şi ei au locuit în Beerşeba, în Molada, în Haţarşual,

29 În Bilha, în Eţem, în Ţolad,

30 În Betuel, în Horna, în Ţiclag,

31 În Bet-Marcabot, în Haţar-Susim, în Bet-Birei şi în Şaarim. Acestea au fost cetăţile, până la începutul domniei lui David, împreună cu satele lor.

32 Şi mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan – cinci cetăţi,

33 Pe lângă satele dimprejurul cetăţilor, până la Baal. Acestea au fost aşezările lor şi catagrafia neamurilor lor.

34 Apoi: Meşobab, Iamlec şi Ioşa, fiul lui Amaţia,

35 Ioil şi Iehu, fiul lui Ioşbeia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiei.

36 Şi Eleoenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Ieşimiel şi Benaia,

37 Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.

38 Aceştia mai sus pomeniţi au fost voevozi în neamul lor, iar seminţiile lor s’au întins aşa de mult,

39 Până au ajuns la Ghedor, la răsăritul văii, ca să caute păşune pentru turmele lor.

40 Şi au dat peste păşuni grase şi bune. Ţinutul acela se întindea în lung şi în larg şi era liniştit şi cu tihnă. Locuitorii de dinaintea lor au fost Hamiţi.

41 Cei mai sus însemnaţi au venit în vremea domniei lui Iezechia, regele Iudei, şi şi-au înfipt acolo corturile lor, iar pe Mueuniţii pe care i-au găsit în părţile acelea, i-au nimicit şi le-au luat locul lor, fiindcă acolo se aflau păşuni.

42 Iar dintre fiii lui Simeon – o parte ca cinci sute de oameni – au pornit în spre Seir, având în fruntea lor pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, feciorii lui Işei.

43 Şi ei au biruit şi pe Amaleciţii care mai rămăseseră şi au locuit în părţile acelea până în ziua de azi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.