×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 28

Cele din urmă hotărîri ale lui David pentru zidirea templului.

1 Atunci a adunat David la Ierusalim pe toţi voevozii, voevozii seminţiilor şi căpitanii oştilor care slujeau regelui, căpeteniile peste mii şi peste sute, pe chivernisitorii moşiilor regale, – pe feciorii lui i-a aşezat căpetenii, – apoi pe îngrijitorii lui, oştirea sa vitează, precum şi pe orice om de ispravă.

2 Şi s’a sculat regele David în picioare şi a grăit: «Ascultaţi-mă, fraţii mei, şi norodul meu! Am avut în inima mea să zidesc casă de odihnă pentru chivotul legământului şi aşternut al picioarelor Dumnezeului nostru şi am făcut pregătiri pentru zidire.

3 Dar Dumnezeu mi-a spus: «Să nu zideşti templu închinat numelui meu, căci tu eşti om războinic şi vărsător de sânge».

4 Şi m’a ales Domnul Dumnezeul lui Israil pe mine din întreaga familie a tatălui meu ca să fiu rege peste Israil deapururi, – căci pe Iuda l-a ales voevod, şi din neamul lui Iuda este familia tatălui meu, – şi dintre feciorii tatălui meu întru întru mine a binevoit, ca să mă facă rege peste tot Israilul;

5 Iar din toţi feciorii mei – căci mulţi feciori mi-a dăruit mie Domnul – el a ales pe Solomon, fiul meu, ca să şadă pe scaunul împărăţiei Domnului, peste Israil,

6 Şi mi-a zis: «Fiul tău, Solomon, el îmi va zidi templul meu şi curţile mele, fiindcă pe el l-am ales fiu, iar eu îi voi fi lui părinte,

7 Şi-i voi întări împărăţia lui în veac de veac, dacă va ţine cu tărie la poruncile mele şi la îndreptările mele ca până în ziua de azi».

8 Şi acum în ochii întregului Israil, ai întregii obştii a Domnului şi în auzul Dumnezeului nostru vă îndemn: Păziţi şi năzuiţi spre poruncile Domnulni Dumnezeului vostru, ca să stăpâniţi această ţară mănoasă şi deapururi s’o lăsaţi moştenire copiilor voştri de după voi.

9 Iar tu, Solomoane, fiul meu, să ştii de Dumnezeul părinţilor tăi şi să-i slujeşti din toată inima şi cu râvnă în suflet, căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde taina cugetelor. Dacă îl vei căuta, îl vei găsi, iar dacă te vei răzleţi de el, te va lepăda în veac

10 Şi acum ia aminte! Fiindcă Domnul te-a ales ca să-i zideşti lui casă, care va fi templul lui, fii cu inimă şi porneşte la lucru!»

11 Apoi David i-a dat fiului său Solomon planul pridvorului, al clădirilor templului, al vistieriilor, al cămărilor din catul de sus, al cămărilor dinlăuntru şi al încăperii pentru chivotul legii;

12 Planul pentru tot ce avea în minte: al curţilor templului Domnului, al tuturor clădirilor înconjurătoare, al vistieriilor templului Domnului şi al vistieriilor odoarelor afierosite;

13 Planul clădirii pentru clasele preoţilor şi ale leviţilor şi pentru toate slujbele din templul Domnului, cum şi încăperi pentru toate odoarele de trebuinţă la slujbă în templul Domnului.

14 Apoi i-a dat chipuri pentru odoarele de aur, cu însemnarea greutăţii de aur pentru toate odoarele fiecărei slujbe; chipuri pentru odoarele de argint, cu însemnarea greutăţii pentru toate odoarele trebuitoare fiecărui slujbe;

15 I-a dat aur cântărit pentru candelabrele de aur cu ale lor candele de aur, după greutatea fiecărui candelabru şi a candelelor lui, tot aşa, argint cântărit pentru candelabrele de argint, după greutatea fiecărui candelabru şi după întrebuinţarea lui;

16 I-a dat aur cântărit pentru mesele pâinilor punerii înainte, pentru fiecare masă, aşijderea şi argint pentru mesele cele de argint.

17 Apoi, aur şi argint pentru făuritul furculiţelor, al ibricelor, al cupelor de aur curat, al paharelor de aur, după greutatea fiecărui pahar, şi al paharelor de argint, după greutatea fiecărui pahar,

18 Pentru făuritul altarului tămâierii, aur lămurit după greutatea lui; pentru făuritul carului lui Dumnezeu, al heruvimilor de aur, care stăteau cu aripile întinse şi acopereau chivotul legământului Domnului.

19 «Pentru toate acestea, – zis-a David, – pentru toată întocmirea şi îndeplinirea planului, Domnul m’a insuflat printr’o scrisoare de la mâna sa».

20 Şi David a mai spus lui Solomon, fiul său: «Fii tare şi bărbătos şi porneşte la lucru! Nu te teme şi nu te înfiora, deoarece Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu este cu tine. El nu te va lăsa şi nici nu te va părăsi până nu se va sfârşi lucrul zidirii templului Domnului.

21 Iată şi clasele de preoţi şi de leviţi pentru orice slujbă în templul lui Dumnezeu, iar pentru orice treabă şi pentru orice lucrare ai la îndemână tot felul de oameni încercaţi şi iscusiţi, aşijderea şi căpeteniile şi poporul pentru îndeplinirea tuturor poruncilor tale!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.