×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 27

Căpeteniile oştirii, voevozii şi ceilalţi dregători ai lui David.

1 Iar fiii lui Israil după numărul lor, capi de familie, căpetenii peste mii şi peste sute, dregători de oştire în slujba regelui pentru toate trebile fiecărei părţi de oştire care făcea cu rândul în fiecare lună, în toate lunile anului – căci fiecare parte de oştire cuprindea douăzeci şi patru de mii de inşi – erau:

2 În fruntea oştirii întâia, în luna întâia, era Işbaal, fiul lui Zabdiel, a cărui ceată cuprindea douăzeci şi patru de mii de inşi.

3 El era din neamul lui Pereţ şi era căpitan peste căpeteniile oştirii întregi din luna cea dintâi.

4 În fruntea oştirii din luna a doua era Eleazar, fiul lui Dudai Ahohitul, şi după el era principele Miclot, iar din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi.

5 Căpetenia oştirii a treia, din luna a treia, era Benaia, feciorul arhiereului Iehoiada, iar din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi.

6 Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci, iar din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi. După el venea fiul său Amizabad.

7 Al patrulea, pentru luna a patra era Asael, fiul lui Ioab, iar după el venea fiul său Zebadia. Din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi.

8 Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpitanul Samhut Izrahitul, şi din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi.

9 Al şaselea, pentru luna a şasea, era Ira, feciorul lui Icheş din Tecoa, şi din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi.

10 Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ din Pelet, din seminţia lui Efraim, iar din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi.

11 Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai Huşatitul din Zerahiţi, iar din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi.

12 Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer din Anatot, din seminţia lui Veniamin, iar din oastea lui făceau parte douăzeci şi patru de mii de inşi.

13 Al zecelea, pentru luna a zecea, era Mahrai din Netofa, unul dintre Zerahiţi, şi oastea lui cuprindea douăzeci şi patru de mii de inşi.

14 Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim, iar din oastea lui făceau parte douăzecişi patru de mii de inşi.

15 Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofa, din neamul lui Otniel, iar în oastea lui se aflau douăzeci şi patru de mii de inşi.

16 Iar în fruntea seminţiilor lui Israil erau rânduiţi: dintre Rubeniţi era voevod Eliezer, feciorul lui Zicri; din seminţia lui Simeon, era Şefatia, fiul lui Maaca;

17 Din Levi, Haşabia, fiul lui Chemuel; din neamul lui Aaron era Ţadoc;

18 Din Iuda era Eliab, unul din fraţii lui David; din Isahar era Omri, feciorul lui Micael;

19 Din Zebulon era Işmaia, feciorul lui Obadia; din Neftali era Ierimot, fiul lui Uziel;

20 Din fiii lui Efraim era Ozeea, fiul lui Azazia; pentru jumătate din seminţia lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia;

21 Pentru cealaltă jumătate a lui Manase aflătoare în Galaad era Ido, fiul lui Zaharia; din Veniamin era Iaasiel, feciorul lui Abner;

22 Din Dan era Azarel, fiul lui Ieroham. Aceştia sunt voevozii seminţiilor lui Israil.

23 Dar David n’a mai făcut numărătoarea acelora care erau de douăzeci de ani şi mai mici, fiindcă Domnul făgăduise că va înmulţi pe Israil ca stelele cerului.

24 Ioab, feciorul lui Ţeruia, începuse numărătoarea, dar n’a isprăvit-o din pricină că s’a pornit mânia lui Dumnezeu împotriva lui Israil şi numărul n’a fost trecut în cronica regelui David.

25 Peste vistieriile regelui a fost rânduit Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste vistieriile din câmp, din cetăţi, din sate şi din turnuri a fost aşezat Iohanan, feciorul lui Uzia.

26 Peste lucrătorii câmpului, care lucrau pământul, era Ezri, fiul lui Chelub.

27 Peste podgorii era Şimei din Rama; peste pivniţele cu vin din podgorii era Zabdi Şifmitul.

28 Peste livezile de măslini şi de smochini din Şefela era Baalhanan din Gheder; peste cămările cu untdelemn era Ioaş.

29 Peste vitele mari care păşunau în Şaron era Şitrai din Şaron; peste vitele din văi era Şafat, feciorul lui Adlai.

30 Peste cămile era rânduit Obil Ismailiteanul; peste asine era Iehdeia din Meronat;

31 Peste vitele mărunte, era Iaziz Hagritul. Aceştia erau chivernisitorii peste moşiile regelui David.

32 Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic iscusit şi scriitor. Iehiel, fiul lui Hachemoni, se îndeletnicea cu creşterea fiilor regelui.

33 Ahitofel era sfetnicul regelui, Huşai Arheianul era prietenul regelui. După Ahitofel veneau Iehoiada, fiul lui Benaia, şi Abiatar. Şi Ioab era generalul oştirii regeşti.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.