×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 26

Alţi dregători ai templului.

1 Iată şi clasele portarilor. Dintre Coreiţi: Meşelemia, fiul lui Core, din neamul lui Abiasaf.

2 Şi Meşelemia a avut fii: Zaharia, cel întâi născut, Iediael al doilea, Zebadia al treilea, şi Natanail al patrulea,

3 Elam al cincilea, Iohanan al şaselea, Elioenai al şaptelea.

4 Dar şi Obed-Edom a avut fii: Şemaia cel întâi născut, Iehozabad al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Natanail al cincilea,

5 Amiel al şaselea, Isahar al şaptelea, Peultai al optulea, din pricină că Dumnezeu îl binecuvântase.

6 Dar şi fiul său Şemaia a avut şi el fii, care au fost capi de familie, fiindcă au fost oameni de omenie.

7 Feciorii lui Şemaia au fost: Otni, Rafail, Obed, Elzabad şi fraţii săi, oameni încercaţi, Elihu şi Semachia.

8 Toţi aceştia sunt coborîtori din Obed-Edom, ei şi fiii lor şi fraţii lor, oameni încercaţi, cu râvnă la slujbă, de toţi şaizeci şi doi din Obed-Edom.

9 Dar şi Meşelemia a avut fii şi fraţi, oameni viteji, optsprezece la număr.

10 Şi Hosa cel din feciorii lui Merari a avut fii: Şimri cel dintâi – căci nu era întâi născut – şi tatăl său l-a făcut căpetenie,

11 Hilchia al doilea, Tebalia al treilea, Zaharia al patrulea. Toţi fiii şi fraţii lui Hosa au fost treisprezece inşi.

12 Aceste clase de portari, adică aceste căpetenii de neamuri şi de seminţii, au avut îndatorirea să slujească în templul Domnului.

13 Şi s’au aruncat sorţi pentru fiecare poartă şi la fiecare familie, ca să fie rânduiţi fie din cei mari, fie din cei mici.

14 Pentru poarta dinspre răsărit au căzut sorţii pe Şelemia, iar fiului său Zaharia, sfetnic iscusit, i-a ieşit la sorţi poarta cea dinspre miază-noapte.

15 Lui Obed-Edom în partea dinspre miază-zi, iar pentru feciorii lui cămările cu merinde.

16 Pentru Hosa în partea dinspre apus lângă poarta Şelechet pe pripor: strajă, una în dreptul alteia.

17 La poarta dinspre răsărit în fiecare zi câte şase, la miază-noapte în fiecare zi câte patru, la miază-zi câte patru în fiecare zi, iar la cămările cu merinde câte doi.

18 La clădirea dinspre apus: patru pentru pripor şi doi pentru clădire.

19 Aceasta a fost rânduiala portarilor coborîtori din fiii lui Core şi din fiii lui Merari.

20 Iar Leviţii, fraţii lor din aceiaşi seminţie se îndeletniceau cu privegherea vistieriei casei lui Dumnezeu şi a vistieriei sfintelor odoare.

21 Fiii lui Laedan, adică Gherşoniţii coborîtori din Laedan – Iehieliţii erau capi de familie din neamul lui Laedan Gherşonitul –

22 Feciorii lui Iehiel, Zetam împreună cu Ioil, fratele lui, străjuiau vistieria casei Domnului.

23 Dintre cei din neamul lui Amram, Iţhar, Hebron şi Aziel,

24 Apoi Şubael, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, era străjuitor peste vistierii.

25 Iar dintre neamurile lui ooborîtoare din Eliezer, acesta a avut fiu pe Rehabia, iar Rehabia pe Isaia, iar Isaia pe Zicri, iar Zicri a avut fiu pe Şelomit.

26 Apoi Şelomit împreună cu fraţii lui erau cu străjuirea tuturor vistieriilor cu sfinte daruri pe care le afierosiseră David, capii de familii, căpeteniile peste mii şi peste sute, cât şi căpitanii oştirii,

27 Căci le câştigaseră din prăzile luate în lupte şi le afierosiseră pentru întreţinerea casei Domnului,

28 Pe lângă tot ce afierosiseră Samuil văzătorul, Saul, feciorul lui Chiş, Abner, fiul lui Ner, şi Ioab, feciorul lui Ţeruia. Toate aceste lucruri afierosite erau sub mâna lui Şelomit şi a fraţilor lui.

29 Dintre cei coborîtori din Iţhar, Chenania şi fiii lui erau cu trebile dinafară ale lui Israil, ca dregători şi judecători.

30 Dintre Hebroniţi, Haşabia şi fraţii lui, oameni încercaţi, o mie şi şapte sute de inşi erau cu cârmuirea lui Israil la apus de Iordan, pentru toate lucrurile Domnului şi pentru slujba regelui.

31 Dintre Hebroniţi făcea parte Ieria, căpetenia Hebroniţilor după neam şi familie. În anul al patruzecilea al domniei lui David s’a cercetat şi s’au aflat în neamul lor oameni viteji, în Iazerul din Galaad.

32 Toţi laolaltă cu fraţii lui erau două mii şi şapte sute de capi de familie cărora le-a încredinţat regele David să fie peste Ruben, peste Gad şi peste jumătate din seminţia lui Manase, pentru orice trebi ale lui Dumnezeu şi ale regelui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.