×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 23

Numărul şi împărţirea Leviţilor.

1 Şi când a ajuns David bătrân şi sătul de zile, a făcut pe fiul său Solomon rege peste Israil.

2 Atunci el a strâns pe toate căpeteniile lui Israil, pe preoţi şi pe leviţi,

3 Şi leviţii au fost număraţi de la treizeci de ani şi mai în sus, iar numărul lor ins cu ins s’a socotit la treizeci şi opt de mii.

4 Şi David a zis: «Dintre aceştia, douăzeci şi patru de mii să fie pentru slujbele din afara templului Domnului, şase mii să fie scriitori şi judecători,

5 Patru mii să fie portari, iar patru mii să laude pe Domnul cu instrumentele muzicale pe care le-am făcut pentru lauda lui.»

6 Şi David i-a împărţit în clase după fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.

7 Din neamul lui Gherşon făceau parte: Laedan şi Şimei.

8 Feciorii lui Laedan au fost: Iehiel cel dintâi, apoi Zetam şi Ioil, de toţi trei.

9 Feciorii lui Şimei au fost: Şelomit, Haziel şi Haran, la un loc trei. Aceştia sunt capii de familie ai lui Laedan.

10 Feciorii altui Şimei au fost: Iahat, Ziza, Ieuş şi Beria, la un loc patru. Aceştia sunt fiii lui Şimei.

11 Iahat a fost cel dintâi şi Ziza al doilea. Ieuş şi Beria n’au avut mulţi copii, aşa că ei alcătuesc o familie şi deci o singură clasă.

12 Feciorii lui Cahat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel, patru la număr.

13 Feciorii lui Amram au fost: Aaron şi Moise. Aaron a fost pus deoparte, ca să slujească în Sfânta Sfintelor deapururi el şi fiii lui, să tămâieze necontenit înaintea Domnului, să fie în slujba lui şi să-i proslăvească numele.

14 Cât despre Moise, omul lui Dumnezeu, apoi fiii lui au fost socotiţi la seminţia lui Levi.

15 Fiii lui Moise au fost: Gherşom şi Eliezer.

16 Fiii lui Gherşom au fost: Şubael cel dintâi.

17 Fiii lui Eliezer au fost: Rehabia cel dintâi, şi Eliezer n’a mai avut alţi feciori, pe când Rehabia a avut foarte mulţi feoiori.

18 Fiii lui Iţhar au fost: Şelomit cel dintâi.

19 Fiii lui Hebron au fost: Ieria cel dintâi, Amaria al doilea, Uziel al treilea şi Icameam al patrulea.

20 Feciorii lui Uziel au fost: Mica cel dintâi, şi Işia al doilea.

21 Feciorii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi. Feciorii lui Mahli au fost: Eleazar şi Chiş.

22 Şi murind Eleazar n’a avut băieţi, ci numai fete. Şi ele s’au măritat cu feciorii lui Chiş, verii lor.

23 Fiii lui Muşi au fost: Mahli, Eder şi Ieremot, la un loc trei.

24 Aceştia sunt fiii lui Levi după familiile lor, după capii de familii, precum au ieşit la numărătoare, număraţi pe nume şi pe capi de familii, care se îndeletniceau cu slujba în casa Domnului,

25 Fiindcă David cugeta: «Domnul Dumnezeul lui Israil va odihni pe poporul său şi el va locui deapururi în Ierusalim.

26 De asemenea şi leviţii nu vor mai fi nevoiţi să ducă pe umeri cortul sfânt şi toate lucrurile de trebuinţă pentru slujbă.»

27 Căci după cele din urmă hotărîri ale lui David, numărul fiilor lui Levi a fost socotit de la douăzeci de ani şi mai în sus.

28 Datoria lor este să fie la îndemâna fiilor lui Aaron pentru slujba în casa Domnului, peste curţi, peste cămări şi pentru curăţenia a tot ce este sfânt şi însărcinaţi cu săvârşirea slujbei în casa Domnului.

29 Ei luau seama de pâinile punerii înainte, de lamura de făină pentru prinoase, de azime, de aluatul pentru copt în tigaie şi de amestecarea la prinosul de pâine, precum şi de orice măsură pentru bucate, pentru vin şi pentru untdelemn, sau măsură de lungime.

30 Să stea în fiecare dimineaţă să laude şi să proslăvească pe Domnul şi tot aşa şi seara;

31 Să ia parte la aducerea tuturor arderilor de tot Domnului, la Sâmbete, la lunile noi, la praznice, după numărul pe care îl statorniceşte legea ca să se aducă deapururi înaintea Domnului;

32 Să păzească cu râvnă cortul descoperirii, să aibă grijă de Sfânta şi să ajute pe fiii lui Aaron, fraţii lor, la slujba în casa Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.