×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 2

Fiii lui Iacob şi ai lui Iuda.

1 Iată şi pe fiii lui Israil: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zebulon,

2 Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

3 Fiii lui Iuda au fost: Ir, Onan şi Şela, trei care i s’au născut din fata unui canaanit anume Şua. Şi Ir, întâiul născut al lui Iuda, a făcut fapte rele în ochii Domnului, din care pricină l-a şi omorît.

4 Tamar, nora sa, i-a născut pe Pereţ şi pe Zerah. Toţi feciorii lui Iuda au fost cinci.

5 Fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.

6 Fiii lui Zerah au fost: Zimri, Etan, Henan, Calcol şi Dada, de toţi cinci.

7 Fiii lui Carmi au fost: Acar, cel care a adus sminteală în Israil, din pricina cruţării celor sortite pieirii.

8 Fiul lui Etan a fost Azaria.

9 Fiii lui Heţron care i s’au născut au fost: Ierahmeel, Ram şi Caleb.

10 Ram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Naason, principele fiilor lui Iuda.

11 Naason a născut pe Salmon şi Salmon a născut pe Booz.

12 Booz a născut pe Obed şi Obed a născut pe Iesei.

13 Iesei a născut pe Eliab, întâiul său născut, Abinadab al doilea, Şimea al treilea,

14 Natanail al patrulea, Radai al cincilea,

15 Oţem al şaselea şi David al şaptelea.

16 Şi surorile lor au fost: Ţeruia şi Abigail. Fiii lui Ţeruia au fost: Abişai şi Ioab, iar al treilea Asael.

17 Abigail a născut pe Amasa, iar tatăl lui Amasa a fost Ismailitul Ieter.

18 Caleb, fiul lui Heţron, a născut fii cu Azuba şi cu Ieriot: pe Ieşer, Şobab şi pe Ardon.

19 După ce Azuba a murit, Caleb şi-a luat femeie pe Efrat, care i-a născut pe Hur.

20 Hur a născut pe Uri, iar Uri a născut pe Beţaleel.

21 Apoi Heţron s’a însoţit cu fata lui Machir, tatăl lui Galaad, şi a luat-o de femeie când era de şaisprezece ani, şi ea i-a născut pe Segub.

22 Şi Segub a născut pe Iair, acel care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţinutul Galaadului.

23 Însă Gheşuriţii şi Sirienii au cuprins aşezările lui Iair, Chenatul şi cetăţile dimprejur, în totul şaizeci de cetăţi. Aceştia au fost feciorii lui Machir, tatăl lui Galaad.

24 După moartea lui Heţron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Heţron, tatăl său,care a născut pe Aşhur,tatăl lui Tecoa.

25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram întâiul născut, apoi Buna, Oren, Oţem şi Ahia.

26 Dar Ierahmeel a mai avut şi altă femeie pe care a chemat-o Atara, Ea a fost mama lui Onan.

27 Fiii lui Ram, întâi născutul lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer.

28 Iar fiii lui Onan au fost: Şamai şi Iada. Şi fiii lui Iada au fost: Nadab şi Abişur.

29 Pe soţia lui Abişur o chema Abihail, care i-a născut pe Ahban şi pe Molid.

30 Fiii lui Nadab au fost: Seled şi Apaim; iar Seled a murit fără să aibă copii.

31 Fiul lui Apaim a fost Işi. Işi a avut pe Şeşan, iar Şeşan a avut pe Ahlai.

32 Şi fiii lui Iada, fratele Iui Şamai, au fost: Ieter şi Ionatan. Şi Ieter a murit fără să aibă copii.

33 Fiii lui Ionatan au fost: Pelet şi Zaza. Aceştia au fost fiii lui Ierahmeel.

34 Şeşan însă n’a avut fii, ci numai fiice. Şeşan avea un rob egiptean pe oare îl chema Iarha,

35 Şi Şeşan a dat de femeie pe fiica sa robului Iarha. Şi ea i-a născut pe Atai.

36 Atai însă a născut pe Natan, iar Natan a născut pe Zabad.

37 Zabad a născut pe Eflal şi Eflal a născut pe Obed.

38 Obed a născut pe Ehu, iar Ehu a născut pe Azaria.

39 Azaria a născut pe Heleţ, iar Heleţ a născut pe Eleasa.

40 Eleasa a născut pe Sismai, iar Sismai a născut pe Şalum.

41 Şi Şalum a născut pe Iecamia, iar Iecamia a născut pe Elişama.

42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meşa, întâiul său născut, care este tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.

43 Fiii lui Hebron au fost: Core şi Tapuah, Rechem şi Şema.

44 Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Şi Rechem a născut pe Şamai.

45 Şi Şamai a avut pe Maon, iar Maon a fost tatăl lui Bet-Ţur.

46 Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, pe Moţa şi pe Gazez. Şi Haran a născut pe Gazez.

47 Şi fiii lui Iahdai au fost: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.

48 Iar Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi pe Tirhana.

49 Ea a născut şi pe Şaaf, tatăl lui Madmana, pe Şeva, tatăl lui Macbena, şi pe tatăl lui Ghibea. Iar fiica lui Caleb a fost Acsa.

50 Aceştia au fost feciorii lui Caleb. Iar fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, au fost: Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim,

51 Salma, tatăl lui Betleem, şi Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52 Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Reaia, Haţi-Hamenuhat,

53 Şi neamurile lui Chiriat-Iearim, precum şi Itriţii, Putiţii, Şumatiţii, Mişraiţii. Dintr’aceştia s’au tras Toratiţii şi Estaulienii.

54 Fiii lui Salma au fost: Betleem şi Netofatiţii, Ataret, Bet-Ioab şi jumătate din Manahtiţi, adică Ţoriţi,

55 Şi neamurile scriitorilor care locuesc în Iabeţ, Tiratiţii, Şimatiţii şi Sucatiţii. Aceştia sunt Chiniţii care se trag din Hamat, strămoşul lui Bet-Recab.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.