×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 15

Chivotul e adus şi aşezat în Ierusalim.

1 Şi el şi-a clădit case în cetatea lui David, şi a pregătit şi locul pentru chivotul Domnului căruia i-a ridicat un cort.

2 Atunci a poruncit David: «Nimeni să nu ducă chivotul Domnului decât numai leviţii, deoarece pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul Domnului şi să-i slujească deapururi!»

3 Şi a strâns David tot Israilul la Ierusalim, ca să ducă chivotul Domnului în locul pe care i-l hotărîse.

4 Şi a strâns laolaltă David pe fiii lui Aaron şi pe leviţi:

5 Din neamul lui Cahat: Mai marele Uriel şi fraţii lui, o sută douăzeci de inşi.

6 Din neamul lui Merari: Mai marele Asaia şi fraţii lui, două sute douăzeci de inşi.

7 Din neamul lui Gherşom: Mai marele Ioil şi fraţii lui, o sută treizeci de inşi.

8 Din neamul lui Eliţafan: Mai marele Şemaia împreună cu fraţii lui, două sute de inşi.

9 Din neamul lui Hebron: Mai marele Eliel şi fraţii lui, optzeci de inşi.

10 Din neamul lui Uziel: Mai marele Aminadab şi fraţii lui, o sută şi doisprezece inşi.

11 David a chemat atunci la sine pe arhiereii Ţadoc şi Abiatar şi pe leviţii Uriel, Asaia, Ioil, Şemaia, Eliel şi Aminadab,

12 Şi le-a dat poruncă: «Voi sunteţi capii familiilor levitice! Sfinţiţi-vă voi şi fraţii voştri, ca să duceţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israil în locul pe care l-am hotărît pentru el.

13 Ci fiindcă voi dintru început n’aţi făcut aşa, Domnul Dumnezeul nostru a făcut o spărtură în noi, întrucât nu l-am căutat după rânduială.»

14 Atunci preoţii şi leviţii s’au pregătit să ducă chivotul Domnului Dumnezeului lui Israil,

15 Şi fiii lui Levi au ridicat pe umeri chivotul lui Dumnezeu cu pârghii, precum le rânduise Moise după porunca Domnului.

16 Pe urmă a poruncit David căpeteniilor leviţilor să rânduiască pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente muzicale: harfe, chitare şi chimvale, ca să cânte cu putere şi cu veselie.

17 Şi leviţii au rânduit pe Heman, fiul lui Ioil, şi dintre fraţii lui pe Asaf, fiul lui Berechia, şi dintre fiii lui Merari – fraţii lor – pe Etan, fiul lui Cuşaia.

18 Şi împreună cu ei pe fraţii lor care veneau în rândul al doilea: Zaharia, Uziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elipelehu, Micneia. Obed-Edom şi Ieiel erau portari.

19 Cântăreţii Heman, Asaf şi Etan cântau tare din chimvale de aramă,

20 Zaharia, Uziel, Şemiramat, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia din chitare cu sunet subţire,

21 Iar Matitia, Elipelehu, Micneia, Obed-Edom, Ieiel, Uzia cu harfe cu opt strune, îndrumau cântarea.

22 Chenania, căpetenia leviţilor care duceau chivotul, supraveghea dusul, căci se pricepea.

23 Berechia şi Elcana erau portari la chivot.

24 Şebania, Iosafat, Natanail, Amasia, Zaharia, Benaia şi Eliezer, preoţi, cântau din trâmbiţe înaintea chivotului lui Dumnezeu, iar Obed-Edom şi Iehia erau portari la chivot.

25 Şi David împreună cu bătrânii lui Israil şi căpitanii cei peste mii au plecat să aducă chivotul legământului Domnului, din casa lui Obed-Edom, cu cântări de veselie.

26 Şi fiindcă Dumnezeu ajută pe leviţii cei care purtau chivotul legământului Domnului, aduseră jertfă şapte viţei şi şapte berbeci.

27 David era înveşmântat cu o mantie de vison, şi tot aşa şi leviţii care duceau chivotul împreună cu cântăreţii, şi Chenania, căpetenia celor ce-l duceau. David mai avea şi un efod de in.

28 Şi tot Israilul însoţea la deal chivotul legământului Domnului, cu strigăte de veselie şi cu glas de bucium, cu trâmbiţe şi cu chimvale, şi făceau să răsune chitarele şi harfele.

29 Şi pe când chivotul legământului Domnului ajunsese la cetatea lui David, Mical, fiica lui Saul, se uita pe fereastră şi văzând pe David jucând şi sărind, l-a nesocotit în inima sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.