×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 12

Tovarăşii lui David.

1 Aceştia sunt cei care au venit la David în Ţiclag pe vremea când el se mai ferea de Saul, fiul lui Chiş. Ei erau vitejii care îl ajutau în luptă,

2 Purtători de arcuri, dibaci să arunce pietre cu dreapta şi cu stânga şi să sloboadă săgeţi din arc. Dintre fraţii lui Saul Veniaminitul:

3 Ahiezer căpitanul şi Ioaş, fiul lui Şemaa din Ghibeea, Ieziel şi Pelet. feciorii lui Azmavet, Beraca şi Iehu din Anatot,

4 Işmaaia din Ghibeon, viteaz între cei treizeci şi căpitan peste cei treizeci.

5 Ieremia, Iahaziel, Iohanan şi Iozabad din Ghedera.

6 Eluzai, Ierimot, Bealia, Şemaria, Şefatia cel din Harif,

7 Elcana, Işia, Azareel, Ioezer şi Işbeom, feciori de Corahiţi,

8 Ioela şi Zebadia, feciorii lui Ieroham din Ghedar.

9 Şi dintre Gadiţi au trecut la David, într’o întăritură în pustie, viteji încercaţi, războinici pregătiţi de luptă, purtători de scut şi lance, cu chip de leu şi iuţi la picior ca gazelele pe munte:

10 Ezer căpitanul, al doilea Obadia, Eliab al treilea,

11 Maşmana al patrulea, Ieremia al cincilea,

12 Atai al şaselea, Ehei al şaptelea,

13 Iohanan al optulea, Elzabad al nouălea,

14 Ieremia al zecelea, Macbanai al unsprezecelea.

15 Aceştia au venit dintre Gadiţi, căpetenii de oştire, dintre care cel mai mic putea să se împotrivească la o sută, iar cel mai mare la o mie de inşi.

16 Aceştia sunt cei care au trecut Iordanul în luna întâia, când venise umflat să iasă din matcă, încât pusese pe fugă pe locuitorii văilor megieşe, la răsărit şi la apus.

17 Şi dintre fiii lui Veniamin şi ai lui Iuda au venit câţiva la cetatea lui David.

18 Şi David le-a ieşit înainte şi a început a le grăi: «Dacă veniţi cu gând de pace ca să mă ajutaţi, din inimă mă voi uni cu voi, iar dacă veniţi ca să mă aruncaţi în mâna vrăjmaşilor mei, cu toate că nici o silnicie nu se află în mâinile mele, să vadă Dumnezeul părinţilor noştri şi să pedepsească!»

19 Atunci a cuprins Duhul pe Abişai, căpetenia cea peste treizeci,şi a strigat: «Ai tăi suntem, Davide, şi cu tine, fecior al lui Iesei! Pace, pace ţie, pace tovarăşilor tăi, căci pe tine te ajută Dumnezeul tău!» Şi David i-a primit şi i-a făcut căpitani de cete.

20 Din Manase trecură de partea lui David, când el pornise cu Filistenii ca să se războiască cu Saul – dar la dreptul nu i-au ajutat, căci voevozii Filistenilor trimiseseră într’adins la David să-i zică: «Ar putea să treacă la domnul său Saul cu preţul capetelor noastre!»

21 Şi când se îndrepta spre Ţiclag, au trecut la el din Manase: Adna, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu, Ţiltai, căpetenii peste mii în Manase –

22 Aceştia s’au întovărăşit cu David împotriva cetei de tâlhari, căci toţi erau viteji şi erau căpetenii în oştire.

23 Şi zi de zi veneau câţiva la David ca să-l ajute, până când oştirea lui a ajuns mare ca oastea lui Dumnezeu.

24 Iată şi numărul căpeteniilor pregătite de luptă, care au venit la David în Hebron, ca să treacă asupra lui regatul lui Saul, după porunca Domnului:

25 Iudei, purtători de scut şi lănci, gata de luptă: şase mii opt sute.

26 Dintre fiii lui Simeon: şapte mii şi o sută de oşteni viteji.

27 Dintre Leviţi: patru mii şase sute.

28 Apoi Iehoiada, principele familiei lui Aaron, şi împreună cu el trei mii şi şapte sute,

29 Şi Ţadoc, un tânăr voinic în familia căruia se puteau număra douăzeci şi doi de căpitani.

30 Şi dintre Veniaminiţi, fraţii lui Saul, trei mii, căci până la vremea aceea cea mai mare parte din ei erau păzitori credincioşi ai casei lui Saul.

31 Din Efraim: douăzeci de mii opt sute de viteji cu renume în familiile lor.

32 Şi din jumătatea seminţiei lui Manase: optsprezece mii care erau arătaţi pe nume să facă pe David rege.

33 Şi dintre fiii lui Isahar care trebuiau să ia hotărâri după împrejurări ceea ce să facă Israil: două sute de căpetenii având pe fraţii lor sub poruncă.

34 Din Zebulon: cincizeci de mii de inşi gata de luptă, pregătiţi cu toate armele de luptă să dea ajutor cu voie bună.

35 Şi din Neftali: o mie de căpetenii împreună cu treizeci şi şapte de mii de inşi, cu scuturi şi cu suliţi.

36 Dintre Daniţi: douăzeci şi opt de mii şi şase sute de inşi gata de luptă.

37 Din Aşer: patruzeci de mii de inşi gata să facă război.

38 De cealaltă parte de Iordan, din Ruben, Gad şi jumătate din seminţia lui Manase: o sută şi douăzeci de mii de inşi înarmaţi cu tot felul de arme de luptă.

39 Toţi aceşti oameni înşiraţi în linie de bătaie şi cu voie bună au venit la Hebron să facă rege pe David peste tot Israilul. Aşijderea întreg Israilul, care mai rămăsese, era într’un cuget să facă pe David rege.

40 Şi au stat acolo cu David trei zile, mâncând şi bând, căci fraţii lor le rânduiseră aceasta.

41 De asemenea şi cei ce locuiau aproape de ei până în Isahar, în Zebulon şi în Neftali aduceau merinde pe asini, pe cămile, pe catâri şi pe vite: făină, turte de smochine tescuite, stafide, vin, untdelemn, mulţime de vite şi oi, fiindcă era mare bucurie în Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.