×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 11

Regele David.

1 Atunci s’a adunat tot Israilul la David în Hebron şi a zis: «Iată, noi suntem oasele tale şi carnea ta.

2 Chiar în vremea domniei lui Saul, tu ai fost acel care ducea şi aducea pe Israil de la război, pentru aceasta Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: «Tu vei cârmui pe poporul meu Israil şi tu vei fi rege peste poporul meu Israil!»

3 Atunci s’au strâns toţi bătrânii lui Israil la rege în Hebron şi cu ei a încheiat David legământ înaintea Domnului în Hebron, şi l-au uns pe David rege peste Israil, după cuvântul pe care îl grăise Domnul prin gura lui Samuil.

4 Şi când David şi tot Israilul s’au dus la Ierusalim – adică Iebus, căci Iebusiţii mai erau locuitori ai ţării –

5 Zis-au locuitorii Iebusului către David: «Să nu pătrunzi aici!» Dar David a cuprins cetatea Sionului, adică cetatea lui David.

6 Şi a zis David: «Oricine va bate mai întâi pe Iebusiţi va fi căpetenie şi principe!» Atunci a pornit mai întâi Ioab, feciorul lui Ţeruia, şi a ajuns căpetenie.

7 După aceasta David s’a aşezat în cetate; de aceea s’a chemat cetatea lui David.

8 Şi el a întărit-o de jur-împrejur de la Milo şi mai departe, iar Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.

9 David creştea mereu în putere şi Domnul Savaot era cu el.

10 Iată şi pe cei mai de seamă viteji ai lui David care îl ajutară să ajungă rege, laolaltă cu întreg Israilul, şi să domnească după cuvântul Domnului către Israil.

11 Iată şi numele vitejilor lui David: Işbaal, fiul lui Hachemoni, căpetenie peste trei. El şi-a răsucit suliţa sa peste trei sute de inşi pe care i-a ucis dintr’o dată.

12 Apoi Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul. El era unul dintre aceşti trei viteji cu renume.

13 El a fost cu David la Pasdamim, când Filistenii se strânseseră acolo la luptă… Acolo se afla o ţarină sămănată cu orz. Şi când poporul a luat-o la fugă din faţa Filistenilor,

14 El s’a aţinut în mijlocul ţarinii, a apărat-o şi a bătut pe Filisteni, iar Domnul i-a făcut parte de mare biruinţă.

15 Odată s’au pogorît trei din cele treizeci de căpetenii la David la cuibul cel din stâncă, la peştera Adulam, pe când tabăra Filistenilor era în valea Refaim.

16 Şi David se afla atunci în întăritură, iar tabăra Filistenilor era în vremea aceea în Betleem.

17 Atunci lui David îi veni un dor şi zise: «O! de mi-ar aduce cineva apă din fântâna care este la poarta Betleemului!»

18 Cei trei trecură prin tabăra Filistenilor şi scoaseră apă din fântâna cea din poarta Betleemului. Şi au adus-o şi au intrat la David cu ea. Dar David n’a vrut să bea, ci a adus-o ca jertfă cu turnare Domnului.

19 Şi a zis: «Ferească Dumnezeu să fac aşa ceva! Oare voi bea sângele celor care s’au dus într’acolo cu primejduirea vieţii lor? Căci cu primejduirea vieţii lor au adus-o!» Şi n’a vrut să bea. Acest lucru l-au făcut cei trei viteji.

20 Abşai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor treizeci. El a învârtit suliţa lui peste trei sute de inşi pe care i-a omorît, din această pricină era cu faimă între cei treizeci.

21 Între cei treizeci el era în cinste şi le-a şi fost căpetenie, dar pe cei trei nu i-a ajuns.

22 Benaia era feciorul lui Iehoiada, om viteaz, cu fapte mari, de fel din Cabţeel. El a ucis doi lei ai Moabului, apoi s’a pogorît şi a omorît un leu într’o fântână, într’o zi când ningea.

23 El a mai omorît un Egiptean la statură de cinci coţi. Şi Egipteanul avea în mână o suliţă ca un sul de ţesător, iar el s’a pogorît cu un toiag şi a smuls suliţa din mâna Egipteanului şi l-a ucis cu suliţa lui.

24 Aceste fapte le-a săvârşit Benaia, fiul lui Iehoiada; din această pricină era vestit între cei treizeci de viteji.

25 Iată că era mai cu vază decât cei treizeci, dar pe cei trei nu i-a ajuns. Pentru aceasta David l-a pus în fruntea gărzii sale.

26 Cei mai renumiţi viteji au fost: Asael, fratele lui Ioab, Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem,

27 Şamot din Harod, Heleţ din Pelet,

28 Ira, fiul lui Icheş din Tecoa, Abiezer din Anatot,

29 Sibecai din Husa, Ilai din Ahoh,

30 Maharai din Netofa, Heled, fiul lui Baana din Netofa,

31 Itai, fiul lui Ribaidin Ghibeea lui Veniamin, Benaia din Piraton,

32 Hidai din Nahale-Gaaş, Abiel din Araba,

33 Azmavet din Bahurim, Eleiahba din Şaalbon,

34 Iaşen din Ghizon, Ionatan, fiul lui Şaghe din Harar,

35 Ahiam, fiul lui Sacar din Harar, Elifelet, fiul lui Ur,

36 Hefer din Mechera, Ahia din Paion,

37 Heţro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai,

38 Ioil, fratele lui Natan, Mibhar. fiul lui Hagri,

39 Ţelec Amonitul, Nahrai din Beerot, scutierul lui Ioab, fiul lui Ţeruia,

40 Ira din Iatir, Gareb din Iatir,

41 Urie Heteul, Zabad fiul lui Ahlai,

42 Adina, fiul lui Şiza Rubenitul, o căpetenie a Rubeniţilor, şi cu el erau treizeci de inşi,

43 Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat din Meten,

44 Uzia din Aştera, Sama şi Ieiel, fiii lui Hotam din Aroer,

45 Iediael, fiul lui Şimri, şi Ioha Tiţiiul, fratele lui,

46 Eliel Mahumitul, Ieribai şi Iosaveia, fiii lui Elnaam şi Itma Moabitul,

47 Ehei şi Obed şi Iaasiel din Meţoba.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.