×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A CRONICILOR

Capitolul 1

Neamul Patriarhilor până la Iacob.

1 Adam, Set, Enoş,

2 Chenan, Mahalaleel, Iared,

3 Enoh, Matusalem, Lameh,

4 Noe, Sem, Ham şi Iafet.

5 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Moşec şi Tiras.

6 Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

7 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim, şi Dodanim.

8 Fiii lui Ham au fost: Cuş şi Miţraim, Put şi Canaan.

9 Fiii lui Cuş: Seba, Ha vila, Sabeta, Raema şi Sabteca; şi fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.

10 Cuş a născut pe Nimrod, acesta a început să fie viteaz pe pământ.

11 Miţraim a născut pe Ludiţi, pe Anamiţi, pe Lehabiţi, pe Naftuhiţi,

12 Pe Patrusiţi, pe Caftoriţi – din care s’au tras Filistenii – şi pe Casluiţi.

13 Canaan a născut pe Ţidon, întâiul său născut, şi pe Het,

14 Pe Iebusiţi, pe Amoriţi, pe Gherghesiţi,

15 Pe Heviţi, pe Archiţi şi pe Siniţi

16 Pe Arvadiţi, pe Ţemariţi şi pe Hamatiţi.

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; şi fiii lui Aram: Uţ, Hui, Gheter şi Maş.

18 Arpacşad a născut pe Şelah, iar Şelah a născut pe Eber.

19 Şi Eber a avut doi feciori, pe unul îl chema Peleg, fiindcă în vremea lui omenirea şi-a împărţit pământul, iar pe fratele lui îl chema Ioctan.

20 Ioctan a născut pe Almodad şi pe Şelef, pe Haţarmavet şi pe Iarah,

21 Pe Hadoram, Uzai, Dicla,

22 Pe Ebal, Abimael, Şeba,

23 Pe Ofir, Havila, Iobab. Aceştia toţi au fost fiii lui Ioctan.

24 Fiii lui Sem au mai fost: Arpacşad, Şelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah,

27 Avram, adică Avraam.

28 Fiii lui Avraam au fost: Isaac şi Ismail.

29 Iată spiţa lor: întâiul născut al lui Ismail a fost Nebaiot, apoi Chedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafiş şi Chedema. Aceştia au fost fiii lui Ismail.

32 Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam: ea a născut pe Zimran şi pe Iocşan, apoi pe Medan, Madian, Işbac şi pe Şuah. Fiii lui Iocşan au fost: Şeba şi Dedan.

33 Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida, Eldaa. Aceştia au fost fiii Cheturei.

34 Avraam a născut pe Isaac. Fiii lui Isaac au fost: Esau şi Israil.

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reguel, Ieuş, Ialam şi Core.

36 Fiii lui Elifaz au fost: Temen, Omar, Ţefo, Gatam, Chenaz, Timna şi Amalec.

37 Fiii lui Reguel au. fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eter şi Rişon.

39 Fiii lui Lotan au fost: Hori şi Hemam, iar sora lui Lotan a fost Timna.

40 Fiii lui Şobal au fost: Alvan, Manahat şi Ebal, Şefo şi Onan. Fiii lui Ţibeon au fost: Aia şi Ana.

41 Fiul lui Ana a fost: Dişon, iar fiii lui Dişon, au fost: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.

42 Fiii lui Eter au fost: Bilhan, Zaavan şi Acan. Fiii lui Rişon au fost: Uţ şi Aran.

43 Iată şi regii care au domnit în ţara Edomului înainte de a fi domnit vre-un rege în Israil: Bela, fiul lui Beor, care şi-a avut scaunul domnesc în cetatea Dinhaba.

44 După ce a murit Bela, a domnit, în locul lui, Iobab, fiul lui Zerah din Bosra.

45 Şi după ce a murit Iobab, a ajuns rege, în locul lui, Huşam din ţinutul Temaniţilor.

46 Apoi a murit Huşam şi a fost ales rege, în locul său, Hadad, fiul lui Bedad care a biruit pe Madianiţi în câmpia Morbului. Cetatea domnească era în Avit.

47 Şi după moartea lui Hadad a ajuns rege în locul său Samla din Masreca.

48 Apoi a murit şi Samla şi s’a făcut rege în locul său Saul din Rehobotul de pe Eufrat.

49 Şi a murit şi Saul şi a fost ales rege în locul său Baal-hanan, fiul lui Acbor.

50 După moartea lui Baal-hanan a ajuns rege în locul său Hadar. Cetatea sa domnească era în Pau. Pe soţia sa o chema Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.

51 Şi a murit şi Hadar şi au început să domnească voevozi ai seminţiilor din Edom: voevodul Timna, voevodul Aleva, voevodul Ietet,

52 Voevodul Oholibama, voevodul Ela, voevodul Pinon,

53 Voevodul Chenaz, voevodul Mibţar,

54 Voevodul Magdiel, voevodul Irain. Aceştia au fost voevozii Edomului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.