×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 9

Iehu ajunge rege. Moartea lui Ioram. Uciderea Izabelei.

1 Şi profetul Eliseu a chemat pe unul din ucenicii profeţilor şi i-a zis: «Încinge-ţi coapsele şi ia cornul acesta cu mir în mână şi du-te la Ramotul Galaadului.

2 O data ajuns acolo, uită-te la Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi, apoi du-te spre el, scoate-l dintre fraţii lui şi-l bagă în odaia cea mai din dos.

3 la apoi cornul cu mir, toarnă-l pe capul lui şi-i spune: «Aşa zice Domnul: Iată, te miruesc rege al lui Israil!» După aceasta deschide uşa şi fugi fără să mai aştepţi nimic!»

4 Şi ucenicul, ucenicul profetului, a pornit la Ramotul Galaadului.

5 Când a ajuns el acolo, căpeteniile oştirii ţineau tocmai atunci sfat. Şi i-a zis: «Căpitane, am să-ţi spun ceva!» Atunci Iehu l-aîntrebat: «Căruia dintre noi toţi?» Şi el a răspuns: «Ţie, căpitane!»

6 Atunci el s’a sculat şi a intrat în casă. Şi profetul i-a turnat mirul pe cap şi i-a zis: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil: Te miruesc rege peste poporul Domnului, peste Israil!

7 Dar să stârpeşti neamul lui Ahab, stăpânul tău, ca astfel eu să răzbun sângele vărsat al slujitorilor mei profeţi, şi omorîrea de către Izabela a tuturor închinătorilor Domnului.

8 Toată casa lui Ahab să fie stârpită! Vreau să nimicesc din ai lui Ahab pe toţi cei de parte bărbătească, rob şi liber din Israil,

9 Şi toată familia lui Ahab vreau să o prăpădesc ca pe aceea a lui Ieroboam, fiul lui Nabat, şi ca pe a lui Baeşa, fiul lu’ Ahia.

10 Şi pe Izabela s’o mănânce câinii în câmpul Izreel şi nimeni să n’o îngroape!» Şi a închis uşa şi a fugit.

11 Când Iehu a ieşit la slujitorii stăpânului său, ei l-au întrebat: «Îţi stă frumos? Pentru ce a venit acest nebun la tine?» Şi el le-a răspuns: «Voi cunoaşteţi omul şi felul lui».

12 Dar ei au zis iarăşi: «Minciună! Dă-ne lucrul pe faţă!» Atunci el a spus: «Aşa şi aşa mi-a spus! Aşa zice Domnul: Te miruesc rege al lui Israil!»

13 Şi ei au aşternut în grabă fiecare veşmântul său sub picioarele lui, pe treptele cele goale şi au sunat din trâmbiţă şi au strigat: «Iehu este rege!»

14 Apoi Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi, a uneltit împotriva lui Ioram – şi Ioram luase parte la apărarea Ramotului din Galaad, împreună cu tot Israilul împotriva lui Hazael, regele Siriei,

15 Şi acum regele Ioram se întorsese, ca să se vindece în Izreel de rănile cu care fusese rănit în războiul cu Sirienii, împotriva lui Hazael, regele Siriei.—Şi Iehu a zis: «Dacă găsiţi cu cale, să nu iasă şi nici să nu fugă nimeni din cetate ca să dea de veste în Izreel!»

16 Apoi Iehu a încălecat şi a pornit spre Izreel, unde zăcea Ioram, unde şi Ahazia, regele lui Iuda, venise ca să-l vadă pe Ioram.

17 În Izreel însă un străjer stătea de strajă în turn. Şi când a zărit el că vine ceata lui Iehu, a zis: «Zăresc o ceată!» Dar Ioram a răspuns: «Un călăreţ să pornească în întâmpinarea lor şi să-i întrebe: «Veniţi cu gând bun?»

18 Şi aşa a pornit un călăreţ înaintea lui Iehu şi i-a spus: «Aşa zice regele: Vii cu gând de pace?» Şi Iehu i-a răspuns: «Ce te priveşte gândul meu? Dă-te înapoia mea!» Şi straja a spus iarăşi: «Solul a ajuns la ei, dar nu se întoarce!»

19 Atunci a trimis un alt călăreţ, care a ajuns până la ei şi l-a întrebat: «Aşa zice regele: Cu gând de pace vii?» Şi Iehu i-a răspuns şi lui: «Ce te priveşte gândul meu? Dă-te înapoia mea!»

20 Şi straja a dat de ştire: «Şi acesta a ajuns până la ei, dar nu se întoarce. Dar el mână voiniceşte, cum mână Iehu, fiul lui Nimşi. Ba chiar, el mână nebuneşte!»

21 Atunci Ioram a poruncit: «Înhamă!» Şi au înhămat caii la carul lui. Şi a pornit Ioram, regele lui Israil, împreună cu Ahazia, regele lui Iuda, fiecare în carul lui de luptă, şi s’au dus în întâmpinarea lui Iehu si l-au întâlnit în ţarina lui Nabot cel din Izreel.

22 Când Ioram a văzut pe Iehu, l-a întrebat: «Cu gând de pace vii, Iehu?» Dar el i-a răspuns: «Ce gând de pace, atâta vreme cât se mai săvârşesc desfrânările Izabelei, mama ta, şi multele ei fermecătorii!»

23 Atunci Ioram a întors şi a vrut să fugă, şi i-a zis lui Ahazia: «Trădare, Ahazia!»

24 Îndată Iehu şi-a încordat arcul şi a lovit pe Ioram în spate, iar săgeata i-a ieşit prin inimă, şi el s’a prăbuşit în car.

25 Şi Iehu a zis către Bidcar, scutierul regelui: «la-l şi-l aruncă pe ogorul lui Nabot Izreeliteanul, căci şi tu şi eu ne aducem aminte cum amândoi eram călări în urma lui Ahab, părintele lui, când Domnul a glăsuit împotriva lui această profeţie:

26 «Într’adevăr, ieri am văzut sângele lui Nabot şi sângele fiilor lui, zice Domnul! Şi-ţi voi plăti ţie în ogorul acesta, zice Domnul!» Şi acum, ia-l şi-l aruncă pe ogor, după cuvântul Domnului.

27 Şi dacă a văzut Ahazia, regele lui Iuda, ceea ce s’a întâmplat, a luat-o la fugă în spre Betganin, iar Iehu s’a luat după el şi a zis: «Şi pe el! Ucideţi-l în car!» Şi ajungându-l l-au lovit rău pe povârnişul Gur, lângă Ibleam. Şi regele a tot fugit până la Meghido, unde a şi murit.

28 Slujitorii săi însă l-au dus într’un car la Ierusalim şi l-au îngropat în gropniţa sa, la un loc cu părinţii săi, în cetatea lui David.

29 În anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, Ahazia a ajuns rege în Iuda.

30 După acestea, Iehu a intrat în Izreel. Când a auzit Izabela, şi-a sulemenit ochii şi şi-a împodobit capul şi s’a pus la fereastră să privească.

31 Şi când Iehu a intrat pe poarta palatului, ea l-a întâmpinat: «Cu gând de pace vine Zimri, ucigaşul stăpânului său?»

32 Şi el a ridicat ochii spre fereastră şi i-a răspuns: «Cine eşti tu, de vrei să te pui în pricină cu mine?» În acest timp vreo doi, trei eunuci se uitau la el.

33 Şi el le-a poruncit: «Aruncaţi-o jos!» Şi ei au aruncat-o jos şi sângele ei a împroşcat peretele şi caii, care au călcat-o în picioare.

34 Apoi Iehu a intrat înlăuntru şi a mâncat şi a băut şi a zis: «Căutaţi pe blestemata aceea şi o îngropaţi, căci este fiică de rege!»

35 Şi s’au dus s’o îngroape, şi n’au mai găsit dintr’însa decât ţeasta, picioarele şi podul palmelor.

36 Atunci s’au întors ei înapoi şi i-au spus ceea ce se întâmplase. Şi el a zis: «Acesta este cuvântul Domnului pe care l-a grăit prin gura lui Ilie Tesbiteanul, slujitorul său: «Pe câmpul din Izreel câinii vor mânca trupul Izabelei!

37 Şi hoitul Izabelei să fie pe câmpul din Izreel, ca gunoiul cel de pe ogor, încât nimeni să nu poată spune: «Iată pe Izabela!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.