×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 18

Domnia lui Iezechia. Asirienii împresoară Ierusalimul.

1 În anul al treilea al lui Ozeea, regele lui Israil, a început să domnească Iezechia, fiul lui Ahaz, regele lui Iuda.

2 Şi când a ajuns rege era de douăzeci şi cinci dc ani şi a domnit în Ierusalim douăzeci şi nouă de ani. Pe mama sa o chema Abia, fiica lui Zaharia.

3 Şi el a săvârşit fapte bune în ochii Domnului, precum săvârşise David, străbunul său,

4 El a desfiinţat închinarea de pe înălţimi şi a sfărâmat stâlpii cu pisanii idoleşti, Aşerele şi şarpele cel de aramă pe care îl făcuse Moise, căci până în vremea aceea fiii lui Israil îi aduceau tămâieri şi-l numeau «Nehuştan».

5 El a nădăjduit în Domnul Dumnezeul lui Israil, şi între toţi regii lui Iuda nimeni n’a fost ca el, nici între înaintaşii lui, nici între urmaşii lui.

6 Şi el s’a lipit de Domnul şi nu s’a răzleţit de el, ci a păzit poruncile lui pe care Domnul le dăduse prin Moise.

7 Şi Domnul era cu el, iar în tot ceea ce făcea, el izbutea. El s’a răsculat împotriva împăratului Asiriei şi n’a mai vrut să fie supus.

8 Pe Filisteni el i-a bătut la Gaza şi în tot cuprinsul ţării lor şi a cucerit atât turnurile întărite, cât şi cetăţile lor.

9 În anul al patrulea al lui Iezechia, care cade în anul al şaptelea al lui Ozeea, fiul lui Ela, regele lui Israil, Salmanasar, împăratul Asiriei, a pornit împotriva Samariei pe care a împresurat-o,

10 Iar după trei ani a cuprins-o, adică în anul al şaselea al lui Iezechia, sau în anul al nouălea al lui Ozeea, regele lui Israil, Samaria a fost cucerită.

11 Şi împăratul Asiriei a dus pe Israil rob în Asiria şi pe locuitori i-a aşezat în ţinutul Halah, pe râul Habor, în oraşul Gozan şi în munţii Mediei,

12 Fiindcă nu ascultaseră de glasul Domnului Dumnezeului lor şi stricaseră legământul lui, şi tot ceea ce poruncise Moise, robul Domnului, nici n’au ascultat, nici n’au împlinit

13 În anul al paisprezecelea al regelui Iezechia a pornit Sanherib, împăratul Asiriei, împotriva tuturor cetăţilor întărite ale regatului Iuda şi le-a cuprins.

14 Atunci Iezechia, regele lui Iuda, a trimis solie la împăratul Asiriei în Lachiş şi i-a zis: «Păcătuit-am înaintea ta! Pleacă de la mine! Şi ce tribut vei cere, voi plăti!» Şi împăratul Asiriei l-apus pe Iezechia, regele Iudei, să plătească trei sute de talanţi de argint şi treizeci de talanţi de aur.

15 Şi Iezechia a dat tot argintul care se afla în templul Domnului şi în vistieria palatului domnesc.

16 În vremea aceea Iezechia a desfăcut aurul de pe uşile templului Domnului şi de pe scuturile pe care le îmbrăcase cu aur însuşi Iezechia, regele Iudei, şi l-adat împăratului Asiriei.

17 Şi împăratul Asiriei a trimis pe Tartan, pe Rabsaris şi pe Rabşache, din Lachiş la Ierusalim cu o puternică oştire. Şi ei au pornit şi au ajuns la Ierusalim şi au poposit cu tabăra la canalul iazului de sus, pe drumul care duce la ţarina piuarului,

18 Şi au întrebat de rege. Atunci au ieşit la ei Eliachim, fiul lui Hilchia, supraveghetorul palatului, Şebna scriitorul, şi Ioah cronicarul, fiul lui Asaf!

19 Şi Rabşache le-a vorbit aşa: «Spuneţi lui Iezechia: «Aşa zice marele împărat, împăratul Asiriei: Ce însemnează nădejdea aceasta pe care o ai?

20 Crezi că vorba ieşită din gură însemnează pricepere şi vitejie în luptă? Şi pe cine te bizui de te-ai răzvrătit împotriva mea?

21 Ştiu! Tu nădăjdueşti în ajutorul acestei trestii frânte, – în Egipt! De se reazemă cineva într’însa îi intră în mână şi i-o sparge. Aşa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toţi cei ce-şi pun nădejdea în el.

22 Şi dacă îmi spuneţi: În Domnul Dumnezeul nostru ne-am pus nădejdea, oare Iezechia n’a desfiinţat înălţimile lui şi jertfelnicele lui şi n’a spus el Iudei şi Ierusalimulu: «Înaintea acestui jertfelnic să vă închinaţi în Ierusalim»?

23 Şi acum ia-te la rămăşag cu stăpânul meu, împăratul Asiriei! Iată îţi voi da două mii de cai şi pun rămăşag că nu vei putea să ai atâţia călăreţi!

24 Cum vrei tu oare să te împotriveşti fie chiar celui mai neînsemnat dintre dregătorii stăpânului meu? Dar tu te bizui pe Egipt, pe cai şi pe călăreţi!

25 Şi crezi tu că fără voia Domnului m’am îndreptat eu spre locul acesta, ca să-l pustiesc? Nu! Ci Domnul mi-a poruncit: «Porneşte împotriva acestei ţări şi o pustieşte!»

26 Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, Şebna şi Ioah i-au răspuns lui Rabşache: «Vorbeşte robilor tăi în limba arameiană, căci înţelegem; nu vorbi cu noi în limba evreiască în urechile poporului de pe zid!»

27 Şi Rabşache le-a spus: «Oare la stăpânul tău şi la tine m’a trimis domnul meu, ca să spun aceste cuvinte? Dimpotrivă, la oştenii care stau pe ziduri, şi vor ajunge să-şi mănânce scârna şi să-şi bea udul cu voi!»

28 Apoi s’a arătat în văzul lor şi a strigat cu glas tare în limba evreiască şi a zis: «Ascultaţi cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei!

29 Aşa zice împăratul: «Să nu vă înşele pe voi Iezechia, căci nu poate să vă scape din mâna mea!

30 Şi să nu vă înduplece Iezechia cu nădejdea în Domnul şi să zică: «Domnul ne va mântui şi nu va da această cetate în mâna împăratului Asiriei!»

31 Nu ascultaţi pe Iezechia, căci aşa zice împăratul Asiriei: «Încheiaţi pace cu mine şi ieşiţi la mine ca să mănânce fiecare din via lui şi din smochinul lui, şi să bea apă din fântâna lui,

32 Până când voi veni să vă duc într’o ţară la fel cu ţara voastră, ţară cu grâu şi cu vin, ţară cu pâine şi cu podgorii, ţară cu măslinişuri şi cu miere, căci voi n aveţi zor să muriţi. Şi nu mai ascultaţi de Iezechia, căci vă năuceşte şi vă făgădueşte: «Domnul ne va izbăvi!»

33 Oare vre-unul din zeii popoarelor şi-a mântuit ţara lui din mâna împăratului Asiriei?

34 Unde sunt zeii Hamatului şi ai Arpadului? Unde sunt zeii Sefarvaimului, cei din Hena şi din Iva? Unde sunt zeii ţinutului Samariei? Au izbăvit ei oare Samaria din mâna mea?

35 Care dintre toţi zeii ţărilor sunt aceia care au mântuit ţara lor din mâna mea, ca la fel şi «Domnul» să mântuiască Ierusalimul din mâna mea?»

36 Dar oştirea a tăcut şi nu i-a răspuns nimic, căci regele dăduse poruncă: «Să nu le răspundeţi!

37 După aceasta, Eliachim, fiul lui Hilchia, supraveghetorul palatului, Şebna scriitorul şi Ioah cronicarul, fiul lui Asaf, s’au întors la Iezechia cu veşmintele sfâşiate şi i-au dat de ştire toate spusele lui Rabşache.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.