×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 17

Căderea Samariei.

1 În anul al doisprezecelea al lui Ahaz, regele Iudei, a domnit Ozeea, fiul lui Ela, în Israil, în Samaria, nouă ani.

2 El a săvârşit fapte rele în ochii Domnului, dar nu ca regii lui Israil, înaintaşii săi.

3 Împotriva lui a pornit Salmanasar, împăratul Asiriei. Şi Ozeea i s’a supus şi i-a plătit dajdie.

4 Şi împăratul Asiriei descoperi o uneltire a lui Ozeea, care trimisese soli la Seve, regele din Muţri, şi nu mai plătea tribut împăratului Asiriei în fiecare an. Atunci împăratul Asiriei îl prinse şi-l aruncă în temniţă ferecat în lanţuri.

5 Apoi împăratul Asiriei cutreeră toată ţara şi se îndreptă împotriva Samariei, pe care o ţinu împresurată timp de trei ani.

6 În anul al nouălea al lui Ozeea, împăratul Asiriei cuprinse Samaria şi duse pe Israil rob în Asiria, şi-l aşeză in ţinutul Halah, pe râul Habor, în oraşul Gozan şi în munţii Mediei.

7 Ci aşa a fost, pentru că fiii lui Israil au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care îi scosese din ţara Egiptului de sub stăpânirea lui Faraon, împăratul Egiptului, şi au cinstit alţi dumnezei,

8 Şi s’au purtat după obiceiurile păgânilor, pe care Domnul i-a gonit din faţa fiilor lui Israil şi a regilor lui Israil, care îi deprinseseră cu ele,

9 Şi au nutrit în cugetul lor fiii lui Israil gânduri închipuite despre Domnul Dumnezeul lor, şi şi-au clădit înălţimi cu jertfelnice în toate cetăţile, începând cu turnul de strajă până la cetatea cea întărită,

10 Şi au aşezat stâlpi cu pisanii idoleşti şi Aşere pe orice culme înaltă şi sub orice copac verde,

11 Şi au adus tămâieri pe orice înălţime ca păgânii pe care îi alungase Domnul din faţa lor, şi au săvârşit fapte rele ca să-l întărâte pe Domnul,

12 Au cinstit idoli despre care Domnul zisese: «Să nu faceţi lucrul acesta!»

13 Domnul însă se descoperise în Israil şi în Iuda prin graiul tuturor profeţilor şi al tuturor văzătorilor, zicându-le: «Întoarceţi-vă cu pocăinţă din căile voastre cele rele şi păziţi poruncile mele şi aşezările mele, după legea pe care am poruncit-o părinţilor voştri şi pe care v’am dat-o vouă prin gura slujitorilor mei profeţi».

14 Dar ei n’au ascultat, ci şi-au învârtoşat grumazul, ca şi grumazul părinţilor lor, care n’au crezut în Domnul Dumnezeul lor,

15 Şi au aruncat legile lui şi legământul lui pe care îl încheiase cu părinţii lor şi descoperirile pe care el le descoperise lor, şi au umblat după idolii deşerţi întocmai ca şi popoarele păgâne cu care se învecinau, deşi Domnul le poruncise să nu se asemene lor.

16 Şi au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor şi şi-au făcut chipuri turnate, doi viţei, şi-au făcut Aşere şi s’au închinat la toată oastea cerească şi au cinstit pe Baal;

17 Au jertfit în foc pe fiii şi pe fiicele lor, au făcut profeţii mincinoase şi fermecătorii, şi s’au nevoit să facă fapte rele în ochii Domnului, ca să-l mânie.

18 Pentru aceasta Domnul s’a întărâtat cumplit împotriva lui Israil şi l-adat într’o parte din faţa lui, de n’a mai rămas decât singură seminţia lui Iuda.

19 Dar nici Iuda n’a păzit poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci dimpotrivă s’a purtat după năravurile lui Israil care se înrădăcinaseră într’însul.

20 Şi de aceea şi Domnul a aruncat tot neamul lui Israil, l-asmerit şi l-adat în mâna pustiitorilor, până când l-aaruncat de la sine.

21 Când Israil s’a despărţit de casa lui David şi a făcut rege pe Ieroboam, fiul lui Nabat, Ieroboam a abătut pe Israil de la Domnul şi l-a împins la mare păcat,

22 Şi Israil a săvârşit toate păcatele pe care le-a săvârşit şi Ieroboam, şi nu s’a dezbărat de ele,

23 Până când Domnul nu l-a lepădat de la sine, precum a făgăduit prin gura robilor săi profeţi şi l-a dus pe Israil rob, de pe pământul lui, în Asiria, până în ziua de azi.

24 Atunci împăratul Asiriei a adus locuitori din Babilon, din Cula, din Ava, din Hamat şi din Sefarvaim şi i-a aşezat în cetăţile Samariei, în locul fiilor lui Israil, şi ei au pus stăpânire pe Samaria şi s’au aşezat în oraşele ei,

25 Iar din pricină că, la începutul şederii lor acolo, nu au cinstit pe Domnul, a trimis Domnul împotriva lor lei, care i-au omorît.

26 Şi împăratului Asiriei i s’a spus: «Popoarele pe care le-ai strămutat şi le-ai aşezat în cetăţile Samariei nu cunosc pravila Domnului Dumnezeului ţării; pentru aceasta el a trimis împotriva lor lei care le-au omorît din pricină că nu cunosc cinstirea Dumnezeului ţării».

27 Atunci împăratul Asiriei a poruncit aşa: «Duceţi acolo pe unul din preoţii pe care i-aţi adns robi, care să meargă să se aşeze acolo şi să le înveţe să se închine Dumnezeului ţării!»

28 Şi unul din preoţii care fuseseră duşi în robie, din Samaria, venit şi s’a aşezat în Betel şi le-a învăţat cum să se închine Domnului.

29 Însă fiecare popor strămutat aici îşi avea dumnezeul său pe care îl aşeza în templele de pe înălţimile pe care le zidiseră Samaritenii, fiecare popor în oraşele în care locuia.

30 Babilonenii îşi făceau dumnezeu pe Sucotbenot, locuitorii din Cuta pe Nergal, cei din Hamat pe Aşima,

31 Cei din Ava pe Nibhaz şi pe Tartac, cei din Sefarvaim jertfeau în foc pe fiii lor în cinstea lui Adramelec şi Anamelec, zeii Sefarvaimuhu.

32 Pe lângă aceasta ci mai cinsteau şi pe Domnul şi rânduiau dintre ei preoţi pentru capiştele de pe înălţimi. Şi aceştia săvârşeau pentru ei slujbe în templele de pe înălţimi.

33 Aşa că ei se închinau şi cinsteau pe dumnezeii lor după închinarea neamurilor dintre care fuseseră strămutaţi.

34 Şi până în ziua de azi ei au aceleaşi chipuri de închinare ca la început, şi nu mai cinstesc pe Domnul şi nu mai păzesc îndreptările şi rânduielile, legea şi poruncile pe care le-a poruncit Domnul fiilor lui Iacob, pc care apoi l-a numit Israil,

35 Cu toate că Domnul încheiase cu ei legământ şi lc poruncise: «Să nu cinstiţi pe alţi dumnezei, nici să vă închinaţi lor, nici să le slujiţi lor şi nici să le aduceţi jertfe lor,

36 Ci numai pe Domnul care v’a scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu braţ întins, pe acela să-l cinstiţi, lui să vă închinaţi şi lui să-i slujiţi;

37 Iar orânduirile, îndreptările, legea şi poruncile pe care vi le-a poruncit în scris, să le păziţi şi să le împliniţi în toată vremea, iar pe dumnezeii străini să nu-i cinstiţi!

38 Şi legământul pe care eu l-am încheiat cu voi să nu-l uitaţi, şi să nu vă închinaţi altor dumnezei,

39 Ci să cinstiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, căci el v’a mântuit din mâna tuturor vrăjmaşilor voştri!»

40 Dar ei n’au ascultat, ci s’au purtat după datinele cele de la început.

41 Astfel toate noroadele acestea cu copiii şi cu nepoţii lor cinstesc pe Domnul, dar se închină şi la idolii cei ciopliţi, şi, precum s’au deprins părinţii lor, aşa se închină şi copiii şi nepoţii lor până în ziua de azi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.