×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A REGILOR

Capitolul 10

Stârpirea neamului lui Ahab şi a preoţilor idolatri.

1 Ahab avea în Samaria şaptezeci de feciori. Atunci Iehu a scris scrisori şi le-a trimis în Samaria, către căpetenia cetăţii, către bătrânii şi către cei ce se îndeletniceau cu croşterea feciorilor lui Ahab, cu porunca aceasta:

2 «Când va sosi scrisoarea aceasta la voi – fiindcă acolo se află feciorii stăpânului vostru şi în grija voastră sunt caii, carele de luptă, cetatea cu întăriturile, precum şi armele –

3 Alegeţi pe cel mai vrednic şi pe cel mai în stare dintre feciorii stăpânului vostru şi suiţi-l pe tronul tatălui său şi luptaţi pentru casa stăpânului vostru!»

4 Dar ei tare s’au temut şi au zis: «Dc vreme ce nu i s’au putut împotrivi doi regi, cum o să ne împotrivim noi?»

5 Atunci căpitanul palatului, căpetenia cetăţii, bătrânii şi cei ce purtau grija feciorilor i-au trimis vorbă lui Iehu: «Noi suntem servii tăi şi facem tot, orice ne porunceşti. Noi nu vrem să alegem pe nimeni rege. Fă ce crezi că este bun în ochii tăi!»

6 Şi el le-a scris a doua scrisoare cu acest cuprins: «Dacă ţineţi cu mine şi ascultaţi de porunca mea, luaţi capetele feciorilor stăpânului vostru şi le aduceţi mâine pe vremea asta la mine în Izreel!» Feciorii regelui se aflau, şaptezeci la număr, la fruntaşii cetăţii, care se îndeletniceau cu creşterea lor.

7 Şi cum a ajuns scrisoarea la ei, au prins pe cei şaptezeci de voevozi, i-au omorît şi capetele lor le-au pus în coşuri pe care le-au trimis la Izreel.

8 Atunci a intrat un sol la el şi l-avestit: «Au adus capetele voevozilor!» Şi el a răspuns: «Până mâine dimineaţă faceţi cu ele la poarta cetăţii două grămezi».

9 Dimineaţa, când a ieşit el, a venit înaintea poporului şi a zis: «Voi sunteţi oameni drepţi! Tată, eu am uneltit împotriva stăpânului meu şi l-am omorît, dar pe toţi aceştia cine i-a măcelărit?

10 Să ştiţi deci că nimic din ceea ce a spus Domnul împotriva casei lui Ahab n’a rămas fără să se împlinească! Şi acum Domnul a împlinit ceea ce a grăit prin gura slujitorului său Ilie!»

11 Apoi Iehu a omorît pc toţi cei care mai rămăseseră din casa lui Abab în Izreel, toate rudele apropiate, toţi prietenii şi toţi preoţii lui, de n’a mai rămas nici unul.

12 După toate acestea, Iehu a pornit de acolo şi a venit în Samaria. Şi pe când era pe la stâna ciobanilor,

13 A întâlnit el pe rudele lui Ahazia, regelelui Iuda, pe care le-a întrebat: «Cine sunteţi voi?» Şi ele au răspuns: «Noi suntem rudele lui Ahazia, şi ne pogorîm ca să întrebăm de sănătate pe principii din casa regească».

14 Atunci el a poruncit: «Prindeţi-i de vii!» Şi i-au prins de vii şi au fost înjunghiaţi pe fântâna stânei ciobanilor, patruzeci şi doi de inşi, fără să scape nici unul din ei.

15 Şi s’a dus mai departe şi a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înspre el. Şi l-abinecuvântat şi l-aîntrebat: «Ai inimă bună pentru mine, precum inima mea este pentru inima ta?» Şi Ionadab i-a răspuns: «Am!» «Dacă ai, dă mâna încoace!» Şi Ionadab i-a dat mâna şi el l-asuit în carul lui,

16 Şi i-a zis: «Hai cu mine, să vezi strădania mea pentru Domnul!» Şi a mers cu el în carul lui.

17 Îndată ce a intrat în Samaria, a omorît pe toţi cei care mai rămăseseră din casa lui Ahab în Samaria, până când a stârpit-o cu totul, după cuvântul pe care Domnul îl grăise lui Ilie.

18 Şi Iehu a strâns tot poporul şi i-a zis: «Ahab s’a închinat puţin lui Baal, însă Iehu se va închina mult.

19 Şi acum chemaţi pe toţi profeţii lui Baal. pe toţi slujitorii lui şi pe toţi preoţii lui la mine. Nimeni să nu lipsească. fiindcă vreau să aduc o mare jertfă lui Baal. Oricine va lipsi nu va rămânea cu viaţă!» Iehu însă făcuse aşa cu gând viclean, ca să stârpească pe închinătorii lui Baal.

20 Şi a zis Iehu: «Prăznuiţi praznic mare în cinstea lui Baal!» Şi a început chemarea la praznic.

21 Atunci Iehu a trimis în tot Israilul, si au venit toţi închinătorii lui Baal, de n’a rămas măcar unul care să nu fi venit. Şi au intrat în templul lui Baal, încât templul lui Baal era ticsit de lume.

22 Şi el a poruncit veşmântarului; «Scoate odăjdii pentru toţi slujitorii lui Baal!» Şi el le-a scos odăjdii.

23 Îndată Iehu şi Ionadab, fiul lui Recab, au intrat în templul lui Baal şi au zis către slujitorii lui Baal: «Cercetaţi şi vedeţi să nu fie aici cu voi nimeni dintre slujitorii Domnului, ci numai slujitorii lui Baal singuri!»

24 Apoi el a intrat înlăuntru ca să aducă jertfe şi arderi de tot. Dar Iehu pusese afară la îndemână optzeci de oameni şi le dăduse poruncă: Cel care va lăsa să scape vre-un om din oamenii pe care vi i-am dat în mâna voastră, va plăti cu viaţa!»

25 Iar după ce Iehu a isprăvit aducerea jertfelor, a poruncit înainte-alergătorilor şi scutierilor: «Intraţi şi hăcuiţi, nimeni să nu scape!» Şi i-au trecut prin ascuţişul săbiei, iar pe Aşere le-au doborît la pământ. Apoi au pătruns până în Sfânta Sfintelor templului lui Baal,

26 Şi au scos Aşerele din el şi le-au ars.

27 Chipurile cu scripturi ale lui Baal le-au sfărâmat, au dărâmat templul lui Baal şi l-au prefăcut în loc necurat până în ziua de azi.

28 Şi aşa a stârpit Iehu cinstirea lui Baal din Israil.

29 Dar Iehu nu s’a dezbărat de păcatul lui Ieroboam, fiul lui Nabat, cu care a împins pe Israil la păcat, adică de viţeii de aur din Betel şi din Dan.

30 Atunci a rostit Domnul către Iehu: «Fiindcă ai săvârşit cu voie bună ceea ce este drept în ochii mei şi te-ai purtat cu familia lui Ahab după inima mea, urmaşii tăi vor sta pe tronul lui Israil până la al patrulea neam!»

31 Dar Iehu n’a umblat cu tot cugetul său în legea Domnului Dumnezeului lui Israil şi nu s’a dezbărat de păcatul lui Ieroboam, cu care el ademenise pe Israil.

32 În vremea aceea a început Domnul să se mânie împotriva lui Israil. Şi Hazael l-a lovit pe Israil în toate hotarele,

33 La răsărit de Iordan, tot ţinutul Galaadului, Gadul, Rubenul şi Manase, de la Aroer, care este aşezat pe apa Arnonului, până în Galaad şi Basan.

34 Celelalte întâmplări şi fapte ale lui Iehu şi toată vitejia lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

35 Şi a adormit Iehu cu părinţii săi şi l-au îngropat în Samaria, iar în locul lui a ajuns rege fiul său Ioahaz.

36 Iehu a fost rege peste Israil, în Samaria, douăzeci şi opt de ani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.