×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 16

Patru regi în Israil.

1 Şi a fost cuvântul Domnului către Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa astfel:

2 «Fiindcă te-am ridicat din ţărână şi te-am pus rege peste poporul meu Israil, dar tu ai umblat pe calea lui Ieroboam şi ai ademenit la păcat pe poporul meu Israil, ca să mă întărâţi cu păcatul lui,

3 Iată că voi mătura pe Baeşa şi toată casa lui şi voi nimici casa ta, ca şi pe a lui Ieroboam, fiul lui Nabat.

4 Pe cel care va muri din neamul lui Baeşa în cetate, câinii îl vor mânca, şi pe cel care va muri pe câmp, îl vor mânca păsările cerului.

5 Celelalte fapte istorice ale lui Baeşa pe care le-a făcut el, precum şi vitejia lui sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

6 Şi a adormit Baeşa cu părinţii lui şi a fost îngropat în Tirţa, iar după el a ajuns rege fiul său.

7 Cuvântul Domnului care a fost prin profetul Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa şi împotriva casei lui s’a adeverit, nu numai fiindcă el a făcut fapte rele în ochii Domnului şi l-a întărâtat cu faptele mâinilor sale, ca să se asemene cu casa lui Ieroboam, ci şi din pricină că a nimicit casa lui.

8 În anul al douăzeci şi şaselea al lui Asa, regele lui Iuda, a domnit Ela, fiul lui Baeşa, peste Israil, în Tirţa, timp de doi ani.

9 Împotriva lui a uneltit dregătorul său Zimri, voevod peste jumătate din carele lui de război. Şi pe când el se afla ospătând în Tirţa, în casa lui Arţa, marele supraveghetor peste palatul din Tirţa,

10 Zimri a pătruns la el, l-a lovit şi l-a omorît în anul al douăzeci şi şaptelea al domniei lui Asa, regele Iudei, şi i-a luat domnia.

11 Şi de îndată ce s’a suit pe tron, a nimicit toată casa lui Baeşa, încât n’a mai rămas nimeni de parte bărbătească, nici rude, nici prieteni.

12 Zimri a nimicit tot neamul lui Baeşa, după cuvântul Domnului pe care îl grăise împotriva lui Baeşa, prin gura profetului Iehu,

13 Din pricina tuturor păcatelor lui Baeşa şi ale lui Ela, feciorul lui, care nu numai că au păcătuit ei, ci au înduplecat la păcat pe Israil, şi cu idolii lor au întărâtat pe Domnul Dumnezeul lor.

14 Celelalte fapte din vremea domniei lui Ela, împreună cu ceea ce a mai săvârşit el sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

15 În anul al douăzeci şi şaptelea al lui Asa, regele lui Iuda, a domnit Zimri în Tirţa şapte zile. Poporul în vremea aceea stătea în tabără la Ghibeton, cetate filisteană.

16 Când a aflat poporul care se afla în tabără, că Zimri a uneltit şi că a şi omorît pe rege, întregul Israil a făcut rege în aceeaşi zi, în tabără, pe căpitanul oştirii, pe Omri.

17 Apoi Omri şi cu tot Israilul au pornit din Ghibeton şi au împresurat Tirţa.

18 Dar când a văzut Zimri că cetatea a fost încercuită, a intrat în cetăţuia palatului domnesc şi a pus foc palatului domnesc, pe când se afla înlăuntru, şi a murit,

19 Numai pentru păcatul pe care îl săvârşise, făcând fapte rele înaintea Domnului şi umblând pe calea lui Ieroboam şi spurcându-se în păcatul lui pe care l-a făcut, şi ademenind şi pe Israil să păcătuiască.

20 Celelalte fapte istorice ale lui Zimri, precum şi uneltirea pe care a pus-o la cale sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

21 În vremea aceea, poporul Israil s’a împărţit în două tabere: o tabără era de partea lui Tibni, fiul lui Ghinat, ca să-l facă rege, şi cealaltă tabără de partea lui Omri.

22 Poporul care trecuse de partea lui Omri a biruit pe cei ce trecuseră de partea lui Tibni, fiul lui Ghinat. Şi după ce a murit Tibni, Omri a ajuns rege în locul lui.

23 În anul al treizeci şi unulea al domniei lui Asa, regele lui Iuda, Omri a ajuns rege în Israil. El a domnit doisprezece ani; numai în Tirţa a domnit şase.

24 El a cumpărat muntele Samariei de la Şemer, cu doi talanţi de argint, şi a întărit muntele, iar cetatea pe care a zidit-o a numit-o Samaria, după numele lui Şemer, stăpânul muntelui.

25 Şi Omri a făptuit nelegiuiri în ochii Domnului şi a fost mai rău decât toţi înaintaşii lui.

26 El a umblat pe toate căile lui Ieroboam, fiul lui Nabat, şi s’a terfelit în păcatul lui, cu care a ademenit şi pe Israil ca să fie păcătos şi să întărâte cu idolii lor pe Domnul Dumnezeul lui Israil.

27 Cealaltă istorie a domniei lui Omri, săvârşirile lui, precum şi faptele lui vitejeşti pe care le-a făcut sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

28 Şi Omri a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat în Samaria, iar în locul său a ajuns rege Ahab, fiul său.

29 Ahab, fiul lui Omri, a ajuns rege al Israilului în anul al treizeci şi optulea al domniei lui Asa, regele lui Iuda, şi a domnit peste Israil timp de douăzeci şi doi de ani, în Samaria.

30 Şi Ahab, fiul lui Omri, a săvârşit fapte rele în ochii Domnului, mai multe decât toţi înaintaşii lui.

31 Dar nu s’a mulţumit numai că s’a tăvălit în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, ci şi-a luat de soţie pe Izabela, fiica lui Etbaal, regele Sidonului, şi a început să se închine lui Baal şi să-l cinstească.

32 Pentru aceasta a înălţat un jertfelnic în templul lui Baal pe care îl zidise în Samaria.

33 Dar a mai făcut Ahab şi o Aşeră şi a mai săvârşit Ahab şi alte ticăloşii cu care a înfuriat pe Domnul Dumnezeul lui Israil, mai mult decât toţi regii, înaintaşii săi.

34 În vremea lui, Hiel din Betel a zidit din nou Ierihonul. Cu preţul vieţii lui Abiram, fiul său cel întâi născut, i-a pus temelia, iar cu preţul vieţii celui din urmă fiu al lui i-a aşezat porţile, după cuvântul Domnului pe care îl vestise prin gura lui Iosua, fiul lui Nun.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.