×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 15

Regii următori în Iuda şi în Israil.

1 În anul al optsprezecelea al lui Ieroboam, fiul lui Nabat, Abia a început să domnească în Iuda.

2 El a domnit trei ani în Ierusalim. Numele mamei sale era Maaca, fiica lui Absalom.

3 Şi el s’a terfelit în toate păcatele tatălui său, pe care le făcuse în văzul lui, şi inima lui n’a fost nedespărţită de Domnul Dumnezeul lui, precum fusese inima lui David, moşul său.

4 Numai pentru David, Domnul Dumnezeul lui lăsase o făclie în Ierusalim, şi întărise pe urmaşii lui de după el şi cruţase Ierusalimul,

5 Fiindcă David făcuse fapte bune în ochii Domnului şi nu se depărtase niciodată în toată viaţa lui de ceea ce tot el îi poruncise, afară de pricina cu Urie Heteul.

6 Între Roboam şi Ieroboam a fost război în toate zilele vieţii lor.

7 Şi celelalte fapte istorice ale lui Abia, împreună cu ceea ce a mai săvârşit el, sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda». Între Abia şi Ieroboam a fost război atât cât au trăit ei.

8 Şi a adormit Abia cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea lui David. Şi după el a domnit fiul său Asa.

9 În anul al douăzecilea al lui Ieroboam, regele lui Israil, s’a suit pe tron Asa, regele lui Iuda.

10 El a fost rege patruzeci de ani în Ierusalim. Pe bunică-sa o chema Maaca, fiica lui Absalom.

11 Şi Asa a făcut fapte bune în ochii Domnului, întocmai ca şi David, strămoşul său.

12 El a alungat pe toţi desfrânaţii din ţară şi a nimicit toţi idolii pe care îi făcuseră părinţii săi.

13 Ci a făcut mai mult, căci şi pe mama sa a coborît-o de la vrednicia de regină, fiindcă făcuse pentru Aşera un chip de ocară. Asa a sfărâmat acest chip de ocară şi l-a ars în lunca Chedronului.

14 Numai locaşurile de închinare de pe înălţimi nu le-a stricat. Inima lui Asa a fost nedeslipită de Domnul în toată viaţa lui.

15 El a mutat în templul Domnului toate darurile sfinte ale tatălui său şi ale sale: aur, argint şi odoare sfinte.

16 Între Asa şi Baeşa a fost război în toate zilele vieţii lor.

17 Baeşa, regele lui Israil, a pornit împotriva lui Iuda şi a întărit Rama, ca să împiedice trecerea lui Asa, regele lui Iuda.

18 Atunci a luat Asa tot aurul şi tot argintul care mai rămăsese în vistieriile din templul Domnului şi toată vistieria curţii domneşti, şi le-a dat în mâna dregătorilor lui. Şi regele Asa le-a trimis la Benhadad, fiul lui Tabrimon, nepotul lui Hezion, regele Siriei, care avea scaunul său de domnie în Damasc, cu acest cuvânt:

19 «Să încheiem legământ între mine şi tine, ca cel încheiat între tatăl meu şi tatăl tău. Iată, îţi trimit un dar de aur şi de argint! Strică legământul pe care l-ai încheiat cu Baeşa, regele lui Israil, ca el să plece de la mine!»

20 Şi Benhadad a ascultat de regele Asa şi a trimis pe căpitanii armatelor sale împotriva cetăţilor lui Israil. În felul acesta a pustiit el Iion, Dan, Abel-Bet-Maaca, întregul Chineret, împreună cu ţinutul Neftali.

21 Când Baeşa a aflat de una ca asta, a părăsit cetatea Rama şi s’a întors în Tirţa.

22 Atunci regele Asa a dat de ştire în tot regatul lui Iuda fără osebire şi a ridicat din Rama pietrele şi lemnele pe care Baeşa le întrebuinţase la întărire şi cu ele regele Asa a întărit Ghibeea din Veniamin şi Miţpa.

23 Şi toate celelalte fapte din vremea domniei lui Asa, precum şi faptele lui vitejeşti pe care le-a săvârşit el, şi cetăţile pe care le-a zidit sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda». La vreme de bătrâneţe însă el s’a îmbolnăvit de picioare.

24 Şi Asa a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat la un loc cu ei în cetatea lui David, strămoşul său. Iar după el a ajuns rege Iosafat, fiul său.

25 Nadab, fiul lui Ieroboam, a ajuns rege în Israil în anul al doilea al lui Asa, regele lui Iuda. Şi el a domnit peste Israil doi ani.

26 El a făcut fapte rele în ochii Domnului şi a umblat pe calea tatălui său şi s’a terfelit în păcatul lui cu care a făcut să păcătuiască pe Israil.

27 Atunci Baeşa, fiul lui Ahia din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui Nadab şi, pe când Nadab împreună cu tot Israilul împresurau Ghibetonul, Baeşa l-a ucis la Ghibeton, cetatea Filistenilor.

28 Şi Baeşa l-a omorît în annl al treilea al lui Asa, regele lui Iuda, şi s’a făcut rege în locul lui.

29 Şi îndată ce a ajuns rege, a nimicit toată casa lui Ieroboam, de n’a mai rămas nici un suflet din neamul lui. Aşa a nimicit el pe toţi, după cuvântul Domnului, pe care-l vestise prin gura robului său Ahia din Şilo,

30 Din pricina păcatului lui Ieroboam pe care şi el îl făptuise, şi îndemnase şi pe Israil să-l săvârşească, mâniind pe Domnul Dumnezeul lui Israil.

31 Iar celelalte fapte istorice şi tot ceea ce a mai săvârşit el sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

32 Între Asa şi Baeşa, regele lui Israil, a fost război necurmat, în toată viaţa lor.

33 În anul al treilea al lui Asa, regele lui Iuda, a ajuns rege peste tot Israilul, în Tirţa, Baeşa, fiul lui Ahia, la vârsta de douăzeci şi patru de ani.

34 Şi el a făcut fapte rele în ochii Domnului şi a mers pe calea lui Ieroboam şi s’a pângărit cu păcatul lui, cu care l-a ademenit şi pe Israil să-l săvârşească.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.