×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA ÎNTÂIA A REGILOR

Capitolul 14

Profeţia lui Ahia despre Ieroboam şi casa sa.

1 În vremea aceea s’a îmbolnăvit Abia, feciorul lui Ieroboam.

2 Atunci a zis Ieroboam către femeia sa: «Hai, îmbracă-te cu alte haine, ca să nu ştie nimeni că eşti femeia lui Ieroboam, şi du-te la Şilo. Acolo se află profetul Ahia, cel care mi-a profeţit că voi fi rege peste acest popor.

3 Dar ia în mână zece pâini, câteva turte şi un ulcior cu merdenchi şi du-te la el, şi el îţi va spune ce va fi cu băiatul!»

4 Şi femeia lui Ieroboam a făcut întocmai. Ea a pornit şi s’a dus la Şilo şi a intrat în casa lui Ahia. Şi Ahia nu putea să vadă fiindcă ochii îi slăbiseră de bătrâneţe.

5 Dar Domnul îi spusese lui Ahia: «Iată, femeia lui Ieroboam vine să te întrebe pe tine, căci fiul ei este bolnav. Când va veni să-i spui aşa şi aşa, căci ea vine în haine schimbate.

6 Şi abia a auzit Ahia zgomotul paşilor ei, şi în clipa când a intrat pe uşă i-a zis: «Intră, femeie a lui Ieroboam! Pentru ce te-ai îmbrăcat în haine streine? Sunt trimis să-ţi vestesc fapte crâncene!

7 Du-te şi spune lui Ieroboam: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Deoarece te-am ridicat din mijlocul poporului şi te-am făcut rege peste poporul meu Israil,

8 Şi am rupt regatul de la casa lui David şi ţi l-am dat ţie şi n’ai fost ca servul meu David, care a păzit poruncile mele şi a umblat după mine din toată inima lui, ca să săvârşească numai ceea ce este drept în ochii mei.

9 Ci ai făptuit rele mai mult decât înaintaşii tăi, şi ai umblat şi ţi-ai făcut alţi dumnezei şi chipuri turnate ca să mă întărâţi şi m’ai aruncat la spate,

10 De aceea, iată că voi aduce nenorociri asupra casei lui Ieroboam şi voi curma din neamul lui Ieroboam pe toţi cei de parte bărbătească, robi şi liberi, şi voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură gunoiul de nu mai rămâne nimic.

11 Pe cel care din casa lui Ieroboam va muri în cetate, câinii îl vor mânca, şi pe cel care va muri pe câmp, îl vor mânca păsările eerului, căci gura Domnului a grăit aceasta.»

12 Acum, scoală şi pleacă acasă! Şi când picioarele tale vor păşi în cetate, copilul va muri

13 Şi tot Israilul îl va plânge şi-l va îngropa, căci numai el singur din neamul lui Ieroboam se va duce în mormânt, fiindcă numai el din casa lui Ieroboam s’a aflat bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israil.

14 Şi Domnul va ridica împotriva lui Israil un rege care va nimici casa lui Ieroboam.

15 Şi Domnul va lovi Israilul, şi el se va pleca într’o parte şi într’alta, precum se mlădie trestia pe faţa apei, şi va izgoni pe Israil din pământul acesta mănos pe care l-a dat părinţilor lui şi-l va împrăştia dincolo de Eufrat, pentru că şi-a făcut Aşere ca să mânie pe Domnul.

16 Şi va părăsi Israilul, pentru păcatele lui Ieroboam pe care le-a făptuit el însuşi şi fiindcă a îndemnat şi pe Israil să păcătuiască.»

17 Atunci s’a sculat femeia lui Ieroboam şi a pornit şi a ajuns la Tirţa, şi când a păşit pragul casei, copilul murise.

18 Şi l-au îngropat şi l-a bocit tot Israilul, după cuvântul Domnului pe care îl vestise prin gura servului său, profetul Ahia.

19 Iar cealaltă istorie a domniei lui Ieroboam, cum s’a războit şi cum a domnit sunt scrise în «Cronicile regilor lui Israil».

20 Ieroboam a domnit douăzeci şi doi de ani. Şi a adormit el împreună cu părinţii lui, iar fiul său Nadab s’a suit pe tron în locul lui.

21 Roboam, fiul lui Solomon, a domnit în Iuda. El era în vârstă de patruzeci şi unu de ani când a ajuns rege, şi şaptesprezece ani a domnit în Ierusalim, cetatea pe care şi-a ales-o Domnul ca să-şi sălăşluiască numele său într’însa, dintre toate seminţiile lui Israil. Pe mama sa o chema Naama. Ea era amonită de neam.

22 Şi a făcut Roboam fapte rele în ochii Domnului şi a zădărît râvna lui, mai mult decât au făcut părinţii lui, prin păcatele pe care el le-a săvârşit.

23 Căci şi ei şi-au zidit jertfelnice pe înălţimi şi stâlpi cu pisanii idoleşti, şi Aşere pe orice colină mai înaltă şi sub orice copac verde.

24 Erau de asemenea şi desfrânate în ţară, şi ei se luau după toate ticăloşiile neamurilor pe care Domnul le izgonise din faţa fiilor lui Israil.

25 În anul al cincilea al domniei lui Roboam, Şişac, împăratul Egiptului, s’a suit cu război împotriva Ierusalimului,

26 Şi a luat vistieriile templului Domnului precum şi comorile curţii domneşti; deci el a prădat tot. Şi a mai luat şi toate scuturile cele de aur pe care le făcuse Solomon.

27 Iar regele Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă şi le-a dat în seama căpeteniilor celor care alergau înaintea regelui şi care făceau de pază la uşa palatului domnesc.

28 Ori de câte ori regele se ducea la templul Domnului, alergătorii le luau şi le aduceau iarăşi la cămara de gardă.

29 Celelalte fapte din istoria domniei lui, precum şi ce a mai făcut el, sunt scrise în «Cronicile regilor lui Iuda».

30 Între Roboam şi Ieroboam a fost neîncetat război.

31 Şi Roboam a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat cu ei în cetatea lui David. Pe mama sa o chema Naama. Ea era amonită de neam. În locul său a ajuns rege Abia, fiul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.