×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 22

David cântă cântare de mulţumită Domnului.

1 Şi David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări, atunci când Domnul l-a mântuit pe el din mâna tuturor duşmanilor săi şi din mâna lui Saul.

2 Atunci a zis: «Pe tine te iubesc, o, Doamne, vârtutea mea! Domnul este stânca mea şi întăritura mea şi mântuitorul meu.

3 Dumnezeul meu este stânca de adăpost întru care găsesc scăparea mea, este scutul meu şi izvorul mântuirii mele, cetatea mea şi ascunzătoarea mea, izbăvitorul meu, care mă izbăveşte de silnicie.

4 Pe cel prea vrednic de laudă, pe Domnul, îl chem şi de duşmanii mei sunt mântuit.

5 Când mă înconjuraseră valurile morţii şi şuvoaiele celui viclean mă, spăimântau,

6 Şi lanţurile Şeolului mă prinseseră la mijloc şi cursele morţii dădeau peste mine,

7 Atunci, în strâmtoarea, mea am chemat pe Domnul şi către Dumnezeu am înălţat strigarea mea. Şi el a auzit, din al său palat, glasul meu, şi strigătul meu ajuns-a la urechile sale.

8 Ci pământul s’a mişcat din loc şi s’a zguduit, iar temeliile munţilor s’au cutremurat şi s’au cumpănit încoace şi încolo, căci aprinsă era mânia lui.

9 Din nările sale se ridica fum, şi foc mistuitor ieşea din gura sa; jăratec viu zbucnea din el.

10 El aplecă cerurile şi scoborî, în vreme ce nouri întunecoşi stăteau sub picioarele sale.

11 Şi purcese pe un cherub şi-şi luă vânt şi pluti pe aripile vântului.

12 Şi se înfăşură în întuneric, de jur-împrejur, ca într’un cort, în întunecimi de ape şi în nouri deşi.

13 Din strălucirea din faţa lui răzbăteau grindină şi cărbuni aprinşi.

14 Şi din ceruri Domnul porni să tune şi Cel Prea înalt slobozi glasul său.

15 Şi slobozi fulgerele sale şi risipi pe duşmani şi prăvăli trăsnetele sale şi-i învălmăşi.

16 Atunci se dezgoliră zăcătoarele mării şi tălpile pământului se dădură pe faţă, din pricina dojanei tale, Doamne, din pricina viforului răsuflării nărilor tale!

17 El îşi întinse de sus din înălţime mâna sa şi mă apucă şi mă scoase afară din puhoiul apelor.

18 El mă izbăvi de năpraznicii mei duşmani şi de cei ce mă urau, tocmai când erau mai tari decât mine.

19 Năvăliseră peste mine în ziua restriştii mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu.

20 Şi m’a scos la loc larg şi m’a izbăvit, căci bună plăcerea lui era de partea mea.

21 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea, după curăţia mâinilor mele mi-a plătit dreaptă răsplată.

22 Căci am păzit căile Domnului, şi n’am lepădat niciodată legea Dumnezeului meu.

23 Toată pravila lui stă sub ochii mei şi poruncile lui nu le-am lepădat de la mine.

24 Şi am fost fără prihană în faţa lui şi m’am ferit de prihana cea din mine însumi.

25 Întru aceea, Domnul mi-a întors după dreptatea mea, după curăţia mâinilor mele, aşa cum se arată ea înaintea ochilor săi.

26 Cu cel cucernic, cucernic eşti; cu cel desăvârşit, tu eşti desăvârşit.

27 Cu cel ce e curat şi tu eşti prea curat, însă cu cel viclean, viclean te arăţi şi tu.

28 Tu izbăveşti norodul dosădit, iar ochii trufaşi îi umileşti.

29 Tu eşti lumina mea din sfeşnic, Doamne, şi Dumnezeul meu care luminează întunericul meu.

30 Cu ajutorul tău răzbesc oştirile duşmane şi cu Dumnezeul meu trec peste ziduri,

31 Dumnezeu, ale cărui căi sunt prea curate, ale cărui cuvinte sunt lămurite, pavăză este pentru toţi care îşi pun nădejdea în el.

32 Căci cine este Dumnezeu, fără numai Domnul, şi cine este stâncă de scăpare, dacă nu Dumnezeul nostru?

33 Dumnezeul care mă încinge cu putere şi face fără prihană calea mea,

34 Cel ce face picioarele mele agere ca ale cerboaicelor şi sus de tot mă ridică,

35 Cel ce deprinde mâinile mele cu iscusinţa războiului, ca braţul meu să încordeze arcul de aramă.

36 Dăruitu-mi-ai scutul mântuirii tale şi pogorământul tău m’a făcut să fiu mare.

37 Tu ai dat pasului meu lărgime şi avânt şi gleznele mele n’au ştiut de şovăială.

38 Am urmărit pe duşmanii mei şi i-am ajuns şi nu m’am întors înapoi până ce nu i-am zdrobit.

39 I-am sfârşit, i-am nimicit, ca să nu se mai scoale, şi sub picioarele mele s’au prăbuşit.

40 Tu m’ai încins cu putere pentru luptă, tu ai frânt sub mine pe cei ce s’au ridicat împotriva mea.

41 Pe duşmanii mei i-ai pus pe fugă înaintea mea şi pe cei ce mă urăsc i-am spulberat.

42 Ei strigară, dar nu le ajută nimeni; ei strigară către Domnul, dar el nu le răspunse.

43 Măcinatu-i-am ca pe pulberea pământului, rânitu-i-am ca pe noroiul de pe uliţi.

44 Tu m’ai mântuit de vrăjbile norodului, tu m’ai pus în fruntea neamurilor; popoare pe care nu le cunoşteam, au ajuns să mă slujească.

45 Oamenii din ţări străine mă curtenesc; numai că au auzit cu urechile, şi ascultă de mine.

46 Străinii sunt sleiţi de puteri şi din castelele lor ies tremurând.

47 Viu este Dumnezeu şi binecuvântată este stâncă mea de scăpare şi prea înalt este Domnul, stânca mântuirii mele:

48 Dumnezeul care m’a răzbunat a pogorît neamurile sub picioarele mele!

49 Dumnezeul care m’a izbăvit de vrăjmaşi şi care m’a ridicat deasupra potrivnicilor mei: izbăvitu-m’ai de omul silniciilor.

50 Drept aceea, preamări-te-voi, Doamne, printre neamuri şi numele tău îl voi slăvi în cântece:

51 El este cel ce dărueşte regelui său mari biruinţe şi-şi revarsă îndurarea peste unsul său, peste David, şi peste seminţia lui, până în veac».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.