×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CARTEA A DOUA A LUI SAMUIL

Capitolul 12

Dumnezeu mustră pe David prin proorocul Natan. Pedeapsa lui David şi pocăinţa lui.

1 Deci Domnul a trimis pe Natan la David. Şi el a venit la David şi i-a grăit: «Erau odată doi oameni într’o cetate, unul bogat şi altul sărac.

2 Bogatul avea turme şi cirezi afară din cale de multe.

3 Săracul însă n’avea altceva decât o singură oiţă mică, pe care o cumpărase. Şi el o crescuse şi o făcuse mare împreună cu copiii săi. Şi mânca din îmbucătura lui şi bea din năstrapa lui şi dormea la sânul lui, aşa încât era ca şi copila lui.

4 Şi a venit un drumeţ la omul cel bogat, şi lui i-a venit peste mână să ia din turmele ori din cirezile sale, ca să gătească ospăţ drumeţului care venise la el, şi atunci a luat oiţa omului celui sărac şi a gătit-o omului venit la el în gazdă!»

5 Atunci David s’a aprins straşnic de mânie împotriva acelui om şi a zis lui Natan: «Pe Dumnezeul cel viu, vrednic de moarte este omul care a săvârşit această faptă!

6 Iar pentru oiţă să dea o ispaşă de şapte ori mai mare, fiindcă a săvârşit această faptă şi pentru că a fost fără cruţare.»

7 Atunci Natan a grăit lui David: «Tu eşti omul acela! Aşa rosteşte Domnul Dumnezeul lui Israil: «Eu te-am uns pe tine rege al lui Israil şi eu te-am scăpat din mâna lui Saul.

8 Datu-ţi-am casa domnului tău şi la sânul tău pe femeile stăpânului tău. Datu-ţi-am casa lui Israil şi a lui Iuda şi dacă aceasta ar fi fost prea puţin aş mai fi adăogat atâtea şi atâtea!

9 Pentru ce ai dispreţuit cuvântul Domnului şi ai făcut ceea ce urgisesc ochii mei? Pe Urie Heteul l-ai ucis cu sabia, l-ai omorît cu sabia fiilor lui Amon, iar pe femeia lui ţi-ai luat-o ţie de femeie.

10 De aceea sabia nu se va depărta niciodată de casa ta, căci pe mine m’ai dispreţuit, iar pe femeia lui Urie Heteul ţi-ai luat-o ţie femeie.

11 Dar iată ce rosteşte Domnul: Iată îţi voi urzi prăpădul chiar din casa ta, căci voi lua sub ochii tăi pe femeile tale şi le voi da aproapelui tău, care se va culca cu femeile tale în văzul soarelui acestuia.

12 Şi dacă tu ai săvârşit fapta în ascuns, eu voi săvârşi-o la arătare înaintea a tot Israilul şi la lumina soarelui.»

13 Atunci a grăit David lui Natan: «Păcătuit-am înaintea Domnului!» Răspuns-a Natan lui David: «Şi totuşi Dumnezeu a iertat păcatul tău: Nu vei muri.

14 Ci, fiindcă prin fapta aceasta tu ai dispreţuit pe Domnul, pruncul ce ţi s’a născut va trebui să moară.»

15 Apoi Natan a plecat acasă, iar Domnul lovi pe pruncul pe care i-l născuse lui David femeia lui Urie şi el se îmbolnăvi.

16 Şi David chemă în sfântul locaş milostivirea lui Dumnezeu pentru prunc. Şi ţinu post şi întrând în casă mase noaptea jos, învelit în sac.

17 Iar bătrânii de la curtea lui veniră îndată la el ca să-l scoale de jos, însă el nu voi şi nici nu puse nimic în gură.

18 A şaptea zi pruncul muri. Şi curtenii lui David se temeau să-i spună că pruncul a murit, ci chibzuiau: «Ia vedeţi! Când pruncul era în viaţă, noi i-am vorbit şi el n’a ascultat de glasul nostru. Cum îi vom spune acum: «pruncul a murit»? Ar putea săvârşi vre-o nenorocire.»

19 Însă David a băgat de seamă că slujitorii săi şoptesc între ei şi David a înţeles că pruncul a murit. Atunci David a întrebat pe slujitorii săi: «Aşa e că pruncul a murit?» Iar ei răspunseră «A murit!»

20 După acestea, David s’a sculat de jos şi s’a spălat şi şi-a uns părul şi şi-a schimbat veşmintele. Apoi s’a dus în casa Domnului şi s’a închinat. Pe urmă s’a întors acasă şi a poruncit să i se dea de mâncare şi a mâncat.

21 Atunci slujitorii săi i-au grăit: «Ce va să zică această purtare a ta? Când copilul mai era în viaţă, ai postit şi ai plâns, iar acum când a murit, te-ai sculat şi ai cerut de mâncare!»

22 Răspuns-a el: «Când pruncul mai trăia, am postit şi am plâns, căci mă gândeam: Cine ştie? Poate că Domnul se va îndura de mine şi va lăsa copilul cu viaţă.

23 Iar acum, după ce a murit, de ce să mai postesc. Pot oare să-l mai aduc înapoi? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va mai întoarce la mine!»

24 Pe urmă David a mângâiat pe Batşeba, soţia lui, şi a intrat la ea şi ea a zămislit şi ea a născut un fecior şi el i-a pus numele Solomon, şi Domnul îl iubea.

25 Şi Domnul i-a trimis vorbă prin Natan proorocul şi i-a pus numele Iedidia, după cuvântul Domnului.

26 După acestea, Ioab a bătut Raba, oraşul domnesc al fiilor lui Amon, şi a cuprins cetatea apelor.

27 Şi Ioab a trimis vestitori lui David spunând: «M’am războit cu Raba şi am cuprins cetatea apelor.

28 Deci acum tu adună oastea care a mai rămas şi împresoară cetatea, cucereşte-o, ca să nu cuceresc eu cetatea şi să poarte numele meu.»

29 Atunci David a strâns toată oastea şi a pornit împptriva Rabei, pe care a împresurat-o şi a cuprins-o.

30 Şi a luat cununa idolului Milcom de pe capu-i, şi din ea David şi-a făcut una pe capul lui; şi ea cântărea un talant de aur şi avea pe ea o piatră nestimată, care a fost pusă pe capul lui David. Şi el a scos din cetate mare mulţime de pradă.

31 Iar poporul din cetate, l-a scos afară şi l-a pus la corvezi, cu fierăstrăul şi cu îmblăcia de fier şi cu securea, şi să lucreze la cuptoarele de cărămidă. Şi aşa a făcut cu toate cetăţile Amoniţilor. Apoi David, împreună cu toată oastea, s’a întors la Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.