×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 46

Iacob se strămută în Egipt cu toată familia lui. Arătarea Domnului la Beerşeba. Intâlnirea lui Iacob cu fiul său Iosif.

1 Şi Israil a pornit la drum cu toate câte avea şi a ajuns la Beerşeba şi a adus jertfe Dumnezeului părintelui său Isaac.

2 Şi Dumnezeu a grăit lui Israil, în vedenie, noaptea şi a zis: «Iacobe, Iacobe!» Iar el a răspuns: «Iată-mă!»

3 Şi Domnul a rostit: «Eu sunt Domnul Dumnezeul părintelui tău! Nu te teme să te pogori în Egipt, căci eu te voi face, acolo, popor mare.

4 Pogorî-voi cu tine în Egipt şi tot eu de acolo te voi scoate. Iar Iosif va închide ochii tăi!»

5 Apoi Iacob a pornit din Beerşeba. Deci fiii lui Israil au dus pe Iacob, părintele lor, şi pe pruncii lor şi pe femeile lor, în carele pe care le trimisese Faraon ca să-l aducă.

6 Şi ei au luat vitele lor şi agonisita lor pe care o agonisiseră în Canaan şi au venit în Egipt – Iacob şi toată seminţia lui cu el:

7 Fiii săi şi nepoţii săi, împreună cu el, fiicele sale şi nepoatele sale şi toată seminţia sa o aduse cu sine în Egipt.

8 Iată acum numele fiilor lui Israil care au venit în Egipt: Iacob şi fiii săi; întâiul născut al lui Iacob: Ruben.

9 Şi fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron şi Cârmi,

10 Şi fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar, apoi Saul, fiul unei canaanence.

11 Şi fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.

12 Şi fiii lui Iuda: Ir, Onan, Şela, Pereţ şi Zerah. Însă Ir şi Onan au murit în Canaan. Iar fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.

13 Şi fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron.

14 Şi fiii lui Zebulon: Sered, Elon şi Iahleel.

15 Aceştia sunt fiii Liei, pe care i-a născut ea lui Iacob, în Mesopotamia, precum şi pe Dina, fata lui Iacob. Toţi împreună, fiii şi fiicele lui au fost treizeci şi trei de suflete.

16 Şi fiii lui Gad:Ţefon, Haghi, Suni,. Eţbon, Eri, Arod şi Areli.

17 Şi fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi, Beria şi Serah, sora lor. Iar fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

18 Aceştia sunt fiii Zilpei, pe care o dăduse Laban fiicei sale Lia. Ea a născut pe aceştia lui Iacob – şaisprezece suflete.

19 Fiii Rahilei, femeia lui Iacob: Iosif şi Veniamin.

20 Şi i s’au născut lui Iosif, în ţara Egiptului: Manase şi Efraim pe care i-a născut Asineta, fiica lui Putifar, preotul din cetatea On.

21 Iar fiii lui Veniamin au fost: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.

22 Aceştia sunt fiii Rahilei, care i-au fost născuţi lui Iacob: peste tot paisprezece suflete.

23 Şi fiii lui Dan: Huşim…

24 Şi fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.

25 Aceştia sunt fiii Bilhei pe care Laban o dăduse fiicei sale Rahila; şi ea a născut aceşti fii lui Iacob; peste tot şapte suflete.

26 Toate sufletele care au intrat cu Iacob în Egipt, urmaşii ieşiţi din coapsele lui Iacob, peste tot au fost şaizeci şi şase.

27 Apoi fiii lui Iosif, care i s’au născut lui în Egipt, au fost două suflete. Toate sufletele casei lui Iacob care au intrat în Egipt au fost şaptezeci.

28 Şi Iacob a trimis pe Iuda înaintea sa la Iosif, ca să-i deschidă calea către Goşen. Şi au intrat în ţinutul Goşen.

29 Iar Iosif a pus să înhame caii la carul său şi a pornit întru întâmpinarea lui Israil, la Goşen, Şi s’a înfăţişat lui şi a căzut pe grumajii lui şi a plâns mult de gâtul lui.

30 Atunci a rostit Israil către Iosif: «De acum pot să mor, după ce am văzut faţa ta şi ştiu că tu trăieşti!»

31 Apoi Iosif grăi către fraţii săi şi către casa părintelui său: «Sui-mă-voi şi voi vesti pe Faraon şi-i voi zice: «Fraţii mei şi casa tatălui meu, care erau în ţara Canaan, au venit la mine!

32 Şi aceşti oameni sunt păstori de oi, căci se îndeletnicesc cu creşterea vitelor; şi au adus turmele lor şi cirezile lor şi toate câte au.»

33 Şi dacă o fi să vă cheme Faraon şi va zice: «Care este îndeletnicirea voastră?»,

34 Voi să răspundeţi: «Robii tăi sunt crescători de vite, din tinereţele noastre şi până acum, atât noi cât şi părinţii noştri» – ca voi să puteţi să locuiţi în pământul Goşen». Căci pentru Egipteni urîciune este orice cioban de oi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.