×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 36

Istoria lui Esau. Soţiile lui, plecarea lui din Canaan şi urmaşii lui. Fiii lui Seir; regii Edomului.

1 Aceştia sunt urmaşii lui Esau, care se mai numeşte şi Edom.

2 Esau şi-a luat femeile sale dintre fetele Canaanului, pe Ada, fiica lui Elon Heteul, şi pe Ohohbama, fiica lui Ana, fiul lui Ţibeon Horitul,

3 Şi pe Basemat, fiica lui Ismail, sora lui Nebaiot.

4 Şi Ada a născut lui Esau pe Elifaz şi Basemat i-a născut pe Reguel.

5 Iar Oholibama a născut pe Ieuş şi pe Ialam şi pe Core. Aceştia sunt fiii lui Esau pe care i-a avut în Canaan.

6 Şi Esau a luat pe femeile sale, pe fiii şi pe fetele sale şi toate sufletele casei sale, şi turmele sale şi toate vitele sale şi toată averea sa, pe care o agonisise în Canaan, şi s’a dus în altă ţară razna de fratele său Iacob,

7 Din pricină că averile lor erau prea multe ca să mai poată sta la un loc. şi ţara în care petreceau pribegi nu putea să-i mai încapă de multele lor cirezi.

8 De aceea, Esau s’a sălăşluit în muntele Seir. Esau se mai cheamă şi Edom.

9 Iată spiţa neamului lui Esau, părintele Edomiţilor din muntele Seir.

10 Acestea sunt numele feciorilor lui Esau: Elifaz, feciorul Adei, Boţia lui Esau; Reguel fiul Basematei, soţia lui Esau.

11 Iar fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gatam şi Chenaz.

12 Şi Timna a fost ţiitoarea lui Elifaz, feciorul lui Esau, şi i-a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceştia sunt feciorii Adei, soţia lui Esau.

13 Iată feciorii lui Reguel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza; aceştia au fost feciorii Basematei, soţia lui Esau.

14 Iată feciorii Oholibamei, fata lui Ana, fiul lui Ţibeon, femeia lui Esau, ea anume a născut lui Esau pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core.

15 Iată căpeteniile fiilor lui Esau. Fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau au fost principii: Teman, Omar, Ţefo, Chenaz,

16 Apoi principii: Core, Gatam şi Amalec. Aceştia sunt principii pogorîtori din Elifaz în ţara Edomului. Aceştia sunt feciorii Adei.

17 Aceştia sunt feciorii lui Reguel, fiul lui Esau: principii Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt principii pogorîtori din Reguel în ţara Edomului. Aceştia sunt fiii Basematei, soţia lui Esau.

18 Iată şi fiii Oholibamei, soţia lui Esau: principii Ieuş, Ialam şi Core. Aceştia sunt principii pogorîtori din Oho-libama, fiica lui Ana, soţia lui Esau.

19 Aceştia sunt fiii lui Esau şi aceştia sunt voevozii lor, adică ai Edomiţilor.

20 Iată şi fiii lui Seir Horitul, care locuiau mai nainte în această ţară: Lotan, Şobal, Ţibeon şi Ana.

21 Dişon, Eter şi Rişon. Aceştia sunt voevozii Horiţilor, feciorii lui Seir, în ţara Edomului.

22 Iar fiii lui Lotan au fost: Hori şi Hemam, iar sora lui Lotan a fost Timna.

23 Iată fiii lui Şobal: Alvan, Mana-hat, Ebal, Şefo şi Onam.

24 Iar fii lui Ţibeon au fost: Aia şi Ana. Ana este acel care a găsit izvoare de apă caldă în pustie, pe când păştea asinii lui Ţibeon, părintele său.

25 Iată feciorii lui Ana: Dişon şi Oholibama, fata lui Ana.

26 Iată şi fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.

27 Iar fiii lui Eter sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan.

28 Iată fiii lui Rişon: Uţ şi Aran,

29 Iată căpeteniile Horiţilor: principii Lotan, Şobal, Ţibeon şi Ana,

30 Principii Dişon, Eter, Rişon. Aceştia sunt principii Horiţilor, după voevodatele lor, în pământul Seir.

31 Iată acum regii care au stăpânit ţara Edomului, mai nainte ca să fi stăpânit vre-un rege peste fiii lui Israil:

32 Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom, iar numele cetăţii sale domneşti era Dinhaba.

33 După ce a murit Bela, a domnit în locul său Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.

34 După ce a murit Iobab, a domnit în locul său Huşam din ţinutul Temaniţilor.

35 După ce a murit Huşam, a domnit în locul său Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madianiţi în ţara Moabului, iar numele cetăţii lui domneşti era Avit.

36 După ce a murit Hadad, a domnit în locul său Samla din Masreca.

37 După ce a murit Samla, a domnit în locul său Saul din Rehobotul de pe râu.

38 După ce a murit Saul, a domnit în locul său Baalhanan, feciorul lui Acbor.

39 Iar după ce a murit Baalhanan, feciorul lui Acbor, a domnit în locul său Hadar şi numele cetăţii lui era Pau. Şi numele soţiei lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.

40 Iată acum numele căpeteniilor pogoritoare din Esau, după familiile lor, după ţinuturile lor, după numirile lor: principii Timna, Aleva, Ietet,

41 Principii Oholibama, Ela, Pinon,

42 Principii Chenaz, Teman, Mibţar,

43 Principii Magdiel şi Iram. Aceştia sunt voevozii Edomului, după aşezările lor, în ţara stăpânirii lor. Acesta este Esau, părintele Edomiţilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.