×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FACEREA

Capitolul 25

Moartea lui Avraam şi urmaşii lui din Chetura. Urmaşii lui Ismail. Esau şi Iacob.

1 Şi Avraam şi-a luat altă femeie şi numele ei era Chetura.

2 Şi Chetura i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Midian, pe Işbac şi pe Şuah.

3 Şi Iocşan a fost părintele lui Şeba şi al lui Dedan. Iar urmaşii lui Dedan au fost Aşuriţii şi Letuşiţii şi Leumiţii.

4 Iar urmaşii lui Midian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.

5 Însă Avraam a lăsat toată avuţia sa lui Isaac.

6 Şi feciorilor ţiitoarelor pe care le-a avut Avraam, el le-a dăruit daruri şi, fiind încă în viaţă, i-a depărtat de Isaac, fiul său, trimiţându-i spre răsărit, în ţinuturile de la Soare-Răsare.

7 Şi acestea sunt zilele anilor vieţii lui Avraam, pe care i-a trăit: o sută şi şaptezeci şi cinci de ani.

8 Şi s’a stins şi a murit Avraam la bătrâneţe fericite, bătrân şi sătul de zile, şi a fost adăogat la poporul său.

9 Şi l-au îngropat Isaac şi Ismail, feciorii săi, în peştera Macpela, în siliştea lui Efron, fiul lui Ţohar Heteul, ia răsărit de Mamre,

10 În siliştea pe care a cumpărat-o Avraam de la fiii lui Het, acolo îngropatu-s’a Avraam ca şi Sara, femeia sa

11 Iar după moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe Isaac, fiul lui, şi Isaac a locuit la Beer-Lahai-Roi.

12 Iată urmaşii lui Ismail, fiul lui Avraam pe care i l-a născut lui Avraam Agar Egipteanca, roaba Sarei,

13 Şi iată numele fiilor lui Ismail, după numele lor şi după şirul naşterii lor: întâiul născut al lui Ismail a fost Nebaiot, apoi Chedar, Abdeel şi Mibsam,

14 Mişma, Duma, Masa,

15 Hadad, Tema, Ietur, Nafiş şi Chedema.

16 Aceştia sunt fiii lui Ismail şi acestea sunt numele lor, după aşezările lor şi după taberile lor: douăsprezece căpetenii, după noroadele lor.

17 Şi aceştia sunt anii vieţii lui Ismail: o sută treizeci şi şapte de ani; şi s’a stins şi a murit şi a fost adăogat la poporul său.

18 Şi au locuit de la Havila până la Şur, la răsăritul Egiptului, când mergi către Asiria. Şi el a fost mai puternic decât toţi fraţii săi.

19 Iată acum spiţa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam: Avraam a avut pe Isaac.

20 Şi Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când şi-a luat de soţie pe Rebeca, fiica lui Betuel Arameul din Me-sopotamia, sora lui Laban Arameul.

21 Şi s’a rugat Isaac Domnului pentru femeia sa, căci era stearpă, şi Domnul i-a ascultat rugăciunea, lui şi Rebeca, femeia lui, a zămislit.

22 Dar pruncii se împungeau în pântecele ei, şi ea a zis: «Dacă e aşa, de ce mi-a mai venit această sarcină?» Şi s’a dus să caute răspuns la Domnul.

23 Atunci Domnul a grăit către ea: «Două neamuri sunt în pântecele tău şi două popoare despărţi-se-vor chiar din măruntaiele tale; şi unul din cele două popoare va fi mai zdravăn decât celălalt, iar cel mai mare va sluji celui mai mic!»

24 Iar când s’a împlinit sorocul să nască, iată că avea în pântece doi gemeni,

25 Şi a ieşit cel dintâi – roşcat, păros peste tot ca un cojoc; şi i-au pus numele Esau.

26 Şi după aceea a ieşit fratele său care se ţinea cu mâna de călcâiul lui Esau, şi i-au pus numele Iacob. Iar Isaac era în vârstă de cincizeci de ani câud Rebeca i-a născut aceşti copii.

27 Şi pruncii s’au făcut mari; şi a fost Esau meşter vânător, un răscolitor al câmpiei, pe când Iacob a fost om paşnic, locuitor în corturi.

28 Ci Isaac iubea pe Esau fiindcă-i plăcea vânatul, iar Rebeca iubea mai mult pe Iacob.

29 Într’o zi, pe când Iacob îşi fierbea o fiertură, Esau a venit de pe câmp sfârşit de oboseală.

30 Atunci Esau a zis lui Iacob:«Dă-mi să mănânc, te rog, din această fiertură roşcata, caci sunt sfârşit de oboseala!» Pentru aceea s’a numit el Edom.

31 Dar Iacob a răspuns: «Vinde-mi astăzi mie dreptul tău de întâi născut».

32 Esau i-a răspuns: «Iată, sunt gata să mor, căci la ce-mi foloseşte acest drept dc întâi născut?»

33 I-a zis Iacob: «Fă-mi astăzi jurământ!» Şi el s’a jurat şi şi-a vândut dreptul său de întâi născut lui Iacob.

34 Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine şi fiertură de linte. Şi el a mâncat şi a băut şi apoi s’a sculat şi a plecat. Astfel a dispreţuit Esau dreptul său de întâi născut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.